Công ty cổ phần cảng đoạn xá

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
236
lượt xem
33
download

Công ty cổ phần cảng đoạn xá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thường niên của công ty cổ phần cảng đoạn xá.Dầu khí vẫn sẽ là nguồn năng lượng chính của nền kinh tế thế giới cũng như của Việt Nam trong các thập kỷ tới. Thị trường Dầu khí ngày càng biến động nhanh, khó dự báo và chịu sự chi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ty cổ phần cảng đoạn xá

 1. Công ty cổ phần cảng đoạn xá
 2. MÉu CBTT-02 B¸o c¸o th−êng niªn Tªn tæ chøc ph¸t hµnh: C«ng ty Cæ phÇn C¶ng §o¹n X¸ N¨m b¸o c¸o: 2008 I. LÞch sö ho¹t ®éng cña C«ng ty 1. Nh÷ng sù kiÖn quan träng: 1.1- Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn • Tªn C«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn C¶ng §o¹n X¸ • Tªn giao dÞch: DOAN XA PORT JOINT STOCK COMPANY • Tªn viÕt t¾t: DOANXA PORT • Trô së chÝnh: Sè 15 ®−êng Ng« QuyÒn, ph−êng V¹n Mü, QuËn Ng« QuyÒn, H¶i Phßng • §iÖn tho¹i: (031) 3765029 / (031) 3767969 • Fax: (031) 3765727 • Website: www.doanxaport.com.vn • GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0203000123 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− Thµnh phè H¶i Phßng cÊp ®¨ng ký lÇn ®Çu ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2001, ®¨ng ký thay ®æi lÇn 2 ngµy 11 th¸ng 06 n¨m 2008 • Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn - C«ng ty Cæ phÇn C¶ng §o¹n X¸ tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp XÕp dì §o¹n X¸, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc C¶ng H¶i Phßng, ®−îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 334/TCCB-L§ ngµy 28/06/1995 cña Côc Hµng H¶i ViÖt Nam. - Ngµy 19/10/2001, Thñ t−íng ChÝnh phñ ký QuyÕt ®Þnh sè 1372/Q§-TTg, quyÕt ®Þnh viÖc chuyÓn XÝ nghiÖp XÕp dì §o¹n X¸ thµnh C«ng ty Cæ phÇn C¶ng §o¹n X¸ víi vèn ®iÒu lÖ lµ 35.000.000.000 ®ång trong ®ã Vèn nhµ n−íc lµ 17.850.000.000 ®ång chiÕm 51%. - Ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2005, Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi chøng nhËn: C«ng ty Cæ phÇn C¶ng §o¹n X¸ ®−îc niªm yÕt cæ phiÕu phæ th«ng t¹i Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi kÓ tõ ngµy 12/12/2005 víi m· chøng kho¸n lµ DXP. - Ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2006, Uû ban Chøng kho¸n Nhµ N−íc chøng nhËn: C«ng ty Cæ phÇn C¶ng §o¹n X¸ ®−îc niªm yÕt cæ phiÕu phæ th«ng t¹i Së Giao dÞch Chøng kho¸n Thµnh phè Hå ChÝ Minh kÓ tõ ngµy 13/11/2006. Ngµy giao dÞch ®Çu tiªn t¹i Së GDCK TP Hå ChÝ Minh lµ ngµy 11/12/2006. - Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2007, C«ng ty ph¸t hµnh cæ phiÕu th−ëng ®Ó t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 52.500.000.000 ®ång tõ quü ®Çu t− ph¸t triÓn vµ lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2007 1
 3. theo nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2007, trong ®ã Vèn nhµ n−íc lµ 26.775.000.000 ®ång chiÕm 51%. Ngµy 25/01/2008 cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm ®−îc chÝnh thøc giao dÞch t¹i Së Giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh. 1.2. Ngµnh nghÒ kinh doanh • DÞch vô xÕp dì hµng ho¸ t¹i C¶ng biÓn. • Kinh doanh kho b·i • VËn t¶i vµ dÞch vô vËn t¶i thuû, bé • DÞch vô ®¹i lý vËn t¶i ®−êng biÓn., ®¹i lý Hµng h¶i • DÞch vô lai d¾t, hç trî tµu biÓn • DÞch vô logictics, dÞch vô khai thuª h¶i quan 2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn 2.1. C¸c môc tiªu chñ yÕu cña C«ng ty: - §Çu t− hoµn chØnh vµ ®ång bé hÖ thèng c«ng nghÖ xÕp dì, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l−îng c¸c dÞch vô, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn, c¶i tiÕn quy tr×nh phôc vô kh¸ch hµng theo h−íng an toµn, chÝnh x¸c, nhanh chãng, thuËn lîi. ¸p dông c«ng nghÖ míi nh»m c¶i thiÖn chÊt l−îng dÞch vô vµ gi¶m gi¸ thµnh. - C«ng ty tiÕp tôc cñng cè tæ chøc, ®µo t¹o bæ sung lùc l−îng trÎ, n©ng cao tay nghÒ CNV ®ång thêi t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ qu¶n trÞ c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty tiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh, ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao nh− dÞch vô bÕn b·i, xÕp dì, vËn chuyÓn container, dÞch vô lai d¾t, hç trî tµu biÓn, dÞch vô logictics. 2.2. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn trung vµ dµi h¹n - Khai th¸c tèi ®a nguån lùc hiÖn t¹i cña C«ng ty - §Çu t− hoµn chØnh vµ n©ng cao n¨ng lùc hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng vµ d©y chuyÒn xÕp dì container. - §a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh phï hîp h−íng ph¸t triÓn cña ngµnh, cña Nhµ n−íc vµ cña khu vùc. - X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch Marketing cô thÓ, hiÖu qu¶ gãp phÇn më réng nguån hµng, ph¸t triÓn thÞ phÇn. - Hoµn thiÖn vµ n©ng cao kh¶ n¨ng ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. - N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, gi¸m s¸t trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi x©y dùng ®éi ngò lao ®éng cã tri thøc, giái nghiÖp vô, cã v¨n ho¸ øng xö trong hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai. 2
 4. II. B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ 1. §¸nh gi¸ chung N¨m 2008 lµ mét n¨m khã kh¨n víi t×nh h×nh suy gi¶m kinh tÕ diÔn ra trong n−íc vµ trªn toµn thÕ giíi, ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®−îc sù quan t©m l·nh ®¹o cña Tæng C«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam, sù gióp ®ì hç trî cña c¸c b¹n hµng vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng Nhµ n−íc ®Æc biÖt víi sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña Héi ®ång Qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc vµ sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao cña toµn thÓ CBCNV, CTCP C¶ng §o¹n X¸ ®· thùc hiÖn thµnh c«ng vµ v−ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2008 còng nh− so víi n¨m 2007. 2. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu n¨m 2008 + S¶n l−îng: Tæng s¶n l−îng thùc hiÖn ®¹t 3.303.100 tÊn ®¹t 144% kÕ ho¹ch, t¨ng 44% so víi thùc hiÖn n¨m 2007. Trong ®ã s¶n l−îng hµng container lµ 172.000 TEU ®¹t 151% kÕ ho¹ch, t¨ng 42% so víi n¨m 2007 + Doanh thu: 102.768.741.909 ®ång ®¹t 151% kÕ ho¹ch n¨m, t¨ng 37% so víi thùc hiÖn n¨m 2007. + Lîi nhuËn tr−íc thuÕ TNDN: 33.290.609.536 ®ång ®¹t 303% kÕ ho¹ch n¨m, t¨ng 217% so víi thùc hiÖn n¨m 2007. 3. C«ng t¸c ®Çu t− ph¸t triÓn doanh nghiÖp - §Çu t− hoµn thµnh 02 xe n©ng hµng 45 tÊn, t¨ng sè ph−¬ng tiÖn thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng lùc xÕp dì ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng - Hoµn thµnh dù ¸n c¶i t¹o n©ng cÊp 28.194 m2 b·i xÕp container víi chiÒu cao xÕp 4 tÇng container, n©ng kh¶ n¨ng xÕp vµ b¶o qu¶n hµng ho¸. 4. X©y dùng kÕ ho¹ch n¨m 2009 * Khã kh¨n: - X¸c ®Þnh khã kh¨n lµ c¬ b¶n, xuyªn suèt n¨m 2009 do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ sù suy tho¸i kinh tÕ toµn cÇu s©u réng lµm gi¶m m¹nh khèi l−îng hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ®Æc biÖt lµ hµng xuÊt khÈu kÐo theo sù sôt gi¶m cña nguån hµng vËn chuyÓn. - C¬ së h¹ tÇng ch−a ®¸p øng yªu cÇu nh− ®−êng giao th«ng vµ b·i phÝa trong xuèng cÊp, chiÒu dµi cÇu tµu h¹n chÕ, ®é s©u tr−íc bÕn n«ng, hay bÞ båi ®¾p... - Ph−¬ng tiÖn thiÕt bÞ xÕp dì cò, thiÕu ph¶i ®i thuª ngoµi, ch−a ®¸p øng víi c¸c ph−¬ng thøc xÕp dì hµng ho¸ ngµy cµng hiÖn ®¹i. - Sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c C¶ng. NhiÒu C¶ng ®−îc më réng, x©y dùng míi cã nhiÒu lîi thÕ h¬n dÉn ®Õn thÞ phÇn bÞ chia sÎ. - N¨m 2009, gi¸ ®iÖn, gi¸ n−íc t¨ng, tiÒn thuª ®Êt t¨ng, møc −u ®·i thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp gi¶m. 3
 5. * ThuËn lîi: - C«ng ty ®−îc sù quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn cña §¶ng bé C¶ng H¶i Phßng, cña Tæng C«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam, cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ ®Æc biÖt sù g¾n bã cña c¸c b¹n hµng truyÒn thèng. - Héi ®ång Qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ toµn thÓ CBCNV C«ng ty ®oµn kÕt, nhÊt trÝ ®ång lßng v−ît qua khã kh¨n, x©y dùng C«ng ty ph¸t triÓn toµn diÖn, bÒn v÷ng. * C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2009 Dùa trªn sù dù b¸o, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, Héi ®ång qu¶n trÞ nhÊt trÝ x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2009 nh− sau: - Tæng s¶n l−îng: 2.500.000 tÊn - Tæng doanh thu: 80 tû - Lîi nhuËn tr−íc thuÕ: 16 tû ®ång - Nép ng©n s¸ch Nhµ n−íc: 03 tû ®ång - Tr¶ l·i cæ tøc: 15% trë lªn - Thu nhËp b×nh qu©n CBCNV: Trªn 5 triÖu ®ång/ng−êi/th¸ng III. B¸o c¸o cña Ban gi¸m ®èc 1. B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh 1.1 Gi¸ trÞ sæ s¸ch t¹i thêi ®iÓm 31/12/2008 §¬n vÞ: ®ång Sè d− t¹i 31/12/2008 Sè d− t¹i 01/01/2008 So s¸nh ChØ tiªu (®ång) (®ång) (%) A.Tµi s¶n 123.643.198.244 102.987.975.098 120 I. Tµi s¶n ng¾n h¹n 32.082.359.039 21.729.976.826 148 II. Tµi s¶n dµi h¹n 91.560.839.205 81.257.998.272 113 B. Nguån vèn 123.643.198.244 102.987.975.098 120 I. Nî ph¶i tr¶ 40.097.039.155 39.068.890.360 103 II. Vèn chñ së h÷u 83.546.159.089 63.919.084.738 131 4
 6. 1.2. C¸c hÖ sè tµi chÝnh ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2008 N¨m 2007 I. C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn 1. C¬ cÊu tµi s¶n Tµi s¶n ng¾n h¹n/tæng tµi s¶n % 25,95 21,10 Tµi s¶n dµi h¹n/tæng tµi s¶n % 74,05 78,90 2. C¬ cÊu nguån vèn Nî ph¶i tr¶/ Tæng nguån vèn % 32,43 37,94 Vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn % 67,57 62,06 II. Kh¶ n¨ng thanh to¸n 1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh LÇn 3,08 2,64 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n LÇn 1,34 1,78 3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh LÇn 0,58 0,62 III. Tû suÊt sinh lêi 1. Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu Tû suÊt lîi nhuËn tr−íc thuÕ/doanh thu % 33,90 20,97 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/doanh thu % 30,79 20,97 2. Tû suÊt lîi nhuËn/tæng tµi s¶n Tû suÊt lîi nhuËn tr−íc thuÕ/ tæng tµi s¶n % 26,92 14,87 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/ tæng tµi s¶n % 24,45 14,87 3. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/nguån vèn CSH % 36,44 24,08 1.3 Nh÷ng thay ®æi vÒ vèn cæ ®«ng/ vèn gãp: kh«ng thay ®æi trong n¨m 2008 TÝnh ®Õn 31/12/2008 vèn cæ ®«ng lµ 52.500.000.000 ®ång 1.4 Tæng sè cæ phiÕu theo tõng lo¹i t¹i thêi ®iÓm 31/12/2008 - Sè l−îng cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh: 5.250.000 cæ phÇn - Sè l−îng cæ phiÕu ®· ®−îc b¸n ra c«ng chóng: 5.250.000 cæ phÇn Trong ®ã cæ phiÕu phæ th«ng: 5.250.000 cæ phÇn - Sè l−îng cæ phiÕu quü: 50.000 cæ phÇn Trong ®ã cæ phiÕu phæ th«ng: 50.000 cæ phÇn - Sè l−îng cæ phiÕu ®ang l−u hµnh: 5.200.000 cæ phÇn Trong ®ã cæ phiÕu phæ th«ng: 5.200.000 cæ phÇn 1.5 Cæ tøc trªn mçi mét cæ phiÕu: - Theo nghÞ quyÕt Héi ®ång qu¶n trÞ sè 52/NQ-H§QT ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2008, Héi ®ång qu¶n trÞ ®· th«ng qua viÖc t¹m øng cæ tøc ®ît 1 n¨m 2008 lµ 1.200 ®ång/ 5
 7. cæ phiÕu tõ lîi nhuËn ch−a ph©n phèi n¨m 2008. Cæ tøc ®ît 1 n¨m 2008 chèt danh s¸ch ngµy 16/01/2009, thanh to¸n ngµy 11/02/2009. Cæ tøc ®ît 2 n¨m 2008 dù kiÕn lµ 2.000 ®ång/cæ phiÕu. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy cÇn ph¶i th«ng qua §¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2009 dù kiÕn sÏ ®−îc tæ chøc vµo th¸ng 3 n¨m 2009. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh N¨m 2008 So s¸nh (%) ChØ tiªu N¨m 2007 Thùc hiÖn KÕ ho¹ch 2008/2007 TH2008/KH 1. S¶n l−îng (tÊn) 2.300.000 3.303.100 2.300.000 144 144 2. Doanh thu (®ång) 75.054.242.782 102.768.741.909 68.000.000.000 137 151 - DT thuÇn vÒ cung cÊp DV 73.016.349.368 98.191.538.839 134 - DT ho¹t ®éng tµi chÝnh 628.881.373 3.108.593.646 494 - Thu nhËp kh¸c 1.409.012.041 1.468.609.424 104 3. Chi phÝ (®ång) 59.741.859.414 69.478.132.373 57.000.000.000 116 122 - Chi phÝ kinh doanh 56.288.209.205 64.800.285.595 115 - Chi phÝ tµi chÝnh 2.460.419.860 3.435.782.306 140 Trong ®ã: l·i vay 2.239.252.195 1.567.658.474 70 - Chi phÝ kh¸c 993.230.349 1.242.064.472 125 4. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n 15.312.383.368 33.290.609.536 11.000.000.000 217 303 tr−íc thuÕ (®ång) - Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t 14.896.601.676 33.064.064.584 222 ®éng kinh doanh - Lîi nhuËn kh¸c 415.781.692 226.544.952 54 5. Lîi nhuËn sau thuÕ 15.312.383.368 30.233.413.727 197 TNDN (®ång) Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy: C¸c chØ tiªu kinh doanh n¨m 2008 ®Òu t¨ng m¹nh so víi kÕ ho¹ch n¨m 2008 vµ thùc hiÖn n¨m 2007. §Ó cã ®−îc kÕt qu¶ nµy, c«ng ty ®· thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Cô thÓ nh− sau: - C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt: S¾p xÕp l¹i mét sè ®¬n vÞ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, bæ nhiÖm c¸n bé c¸c ®¬n vÞ, phßng ban nh»m n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt - C«ng t¸c th−¬ng vô: Duy tr× vµ khai th¸c hiÖu qu¶ c¸c nguån hµng cã s½n, x©y dùng chÝnh s¸ch hç trî kh¸ch hµng, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ nh»m tiÕp cËn, thu hót c¸c nguån hµng tiÒm n¨ng kh¸c. - C¶i tiÕn quy tr×nh s¶n xuÊt vµ thñ tôc hµnh chÝnh. - §Çu t− trang thiÕt bÞ, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng nh»m n©ng cao n¨ng lùc xÕp dì, tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. - Thùc hiÖn triÖt ®Ó chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm nh− chi phÝ nguyªn nhiªn vËt liÖu, ®iÖn , n−íc, chi phÝ qu¶n lý... 6
 8. - Tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ CBCNV - X©y dùng sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong H§QT, BCH §¶ng Bé, Ban ®iÒu hµnh, Ban kiÓm so¸t cïng víi quyÕt t©m cao cña toµn bé CBCNV trong c«ng ty. 3. Ph−¬ng h−íng vÒ nh÷ng c¶i tiÕn vÒ c¬ cÊu ho¹t ®éng vµ chÝnh s¸ch trong qu¶n lý. - §Èy m¹nh vµ lµm tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ, n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô, t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng, x©y dùng th−¬ng hiÖu v÷ng m¹nh ®Ó gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ phÇn - Nghiªn cøu s¾p xÕp l¹i mét sè phßng ban, ®¬n vÞ; bæ sung, x©y dùng l¹i chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, ®¬n vÞ cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña C«ng ty. - Quy ho¹ch bÕn b·i ®Æc biÖt b·i xÕp hµng ®Ó dÔ qu¶n lý, t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng ®Õn lµm hµng, t¨ng tèc ®é gi¶i phãng tµu. - TiÕp tôc nghiªn cøu c¶i tiÕn thñ tôc hµnh chÝnh, ph¬i phiÕu chøng tõ. X©y dùng trung t©m mét cöa nh»m gi¶i quyÕt thñ tôc nhanh chãng, kÞp thêi cho kh¸ch hµng. - TiÕp tôc ®Çu t− hoµn chØnh hÖ thèng c«ng nghÖ khai th¸c hµng Container ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña C«ng ty. §Èy nhanh c¸c h¹ng môc ®Çu t− träng ®iÓm nh− dù ¸n tµu lai 1200CV, xe vËn chuyÓn... - §µo t¹o, bæ sung ®éi ngò CBCNV vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, kiÕn thøc thÞ tr−êng....®¸p øng nhu cÇu kinh doanh trong c¹nh tranh , héi nhËp vµ ph¸t triÓn. Qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng linh ho¹t, hîp lý trªn c¬ së khèi l−îng c«ng viÖc hiÖn cã. Thay ®æi hîp lý chÕ ®é tr¶ l−¬ng ®Ó nã thùc sù trë thµnh c«ng cô khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng trong c«ng viÖc, g¾n bã x©y dùng C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. - T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra vµ kû luËt lao ®éng nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, n©ng cao tinh thÇn ý thøc tr¸ch nhiÖm cña CBCNV. - Më thªm c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh trong lÜnh vùc dÞch vô hµng h¶i, tr−íc m¾t lµ dÞch vô giao nhËn vËn t¶i ®−êng thuû, ®−êng bé, dÞch vô lai d¾t hç trî tµu biÓn, dÞch vô logictics 4. TriÓn väng vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong t−¬ng lai - Ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty CP C¶ng §o¹n X¸ chñ yÕu lµ khai th¸c C¶ng nªn møc ®é æn ®Þnh trong kinh doanh lµ kh¸ cao. Do tÝch cùc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t− nªn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng vµ c«ng nghÖ ®ang dÇn ®−îc hoµn thiÖn. §iÒu ®ã ®· vµ ®ang ®¶m b¶o cho C«ng ty n©ng cao ®−îc n¨ng suÊt, chÊt l−îng dÞch vô, gi÷ æn ®Þnh ®−îc thÞ phÇn kinh doanh. - Giai ®o¹n 2008-2012, C«ng ty tiÕp tôc phÊn ®Êu ®Ó ®¹t møc t¨ng tr−ëng vÒ c¸c chØ tiªu kinh doanh b×nh qu©n hµng n¨m tõ 6÷8%; b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®−îc vèn. B¶o ®¶m viÖc lµm, møc thu nhËp cho ng−êi lao ®éng vµ cæ tøc cho cæ ®«ng. IV. B¸o c¸o tµi chÝnh: ®· ®−îc kiÓm to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n (®−îc göi riªng) 7
 9. V. B¶n gi¶i tr×nh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kiÓm to¸n 1. KiÓm to¸n ®éc lËp - §¬n vÞ kiÓm to¸n ®éc lËp: B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2008 ®−îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T− vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n (AFC) - Chi nh¸nh Hµ néi. - ý kiÕn cña kiÓm to¸n ®éc lËp: Theo ý kiÕn cña kiÓm to¸n, xÐt trªn khÝa c¹nh träng yÕu, B¸o c¸o Tµi chÝnh ®· ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i ngµy 31/12/2008, kÕt qu¶ kinh doanh vµ t×nh h×nh l−u chuyÓn tiÒn tÖ cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc cïng ngµy cña C«ng ty cæ phÇn C¶ng §o¹n X¸, vµ ®−îc lËp phï hîp víi c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖtNam, chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan. 2. C¸c c«ng ty cã liªn quan - Tæng C«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam n¾m gi÷ 51% vèn cæ phÇn cña C«ng ty. - Kho¶n ®Çu t− t−¬ng øng víi 550.000 cæ phÇn cña C«ng ty ®Çu t− vµ ph¸t triÓn C¶ng §×nh Vò víi gi¸ trÞ lµ 5.500.000.000 ®ång chiÕm 2,84% vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− vµ ph¸t triÓn C¶ng §×nh vò t¹i thêi ®iÓm 31/12/2008. C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− vµ ph¸t triÓn C¶ng §×nh vò lµ mét C¶ng trong khu vùc cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn nªn trong t−¬ng lai ®em l¹i nguån lîi nhuËn tèt cho C«ng ty. Trong n¨m 2008, C«ng ty ®−îc chia vµ ®· ghi nhËn vµo kÕt qu¶ kinh doanh cæ tøc tõ kho¶n ®Çu t− vµo CTCP §Çu t− & Ph¸t triÓn C¶ng §×nh Vò lµ 1.155.000.000 ®ång bao gåm cæ tøc n¨m 2007 lµ 330.000.000 ®ång t−¬ng øng víi 6% trªn vèn chñ së h÷u (theo nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− vµ ph¸t triÓn C¶ng §×nh vò ngµy 11/04/2008) vµ cæ tøc n¨m 2008 lµ 825.000.000 VN§ t−¬ng øng víi 15% trªn vèn chñ së h÷u (theo nghÞ quyÕt Héi ®ång qu¶n trÞ sè 70/NQ-H§QT cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− vµ ph¸t triÓn C¶ng §×nh vò ngµy 01/12/2008). - Theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0203003671 cña C«ng ty CP ®Çu t− vµ Th−¬ng m¹i Hµng h¶i H¶i Phßng, C«ng ty cæ phÇn C¶ng §o¹n X¸ gãp vèn mua cæ phÇn cña C«ng ty CP ®Çu t− vµ Th−¬ng m¹i Hµng h¶i H¶i Phßng víi sè cæ phÇn lµ 300.000 cæ phÇn t−¬ng øng víi gi¸ trÞ lµ 3.000.000.000 ®ång chiÕm 2,5 % vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty CP ®Çu t− vµ Th−¬ng m¹i Hµng h¶i H¶i Phßng. TÝnh ®Õn thêi ®iÖm 31/12/2008, C«ng ty ®· gãp ®ñ sè vèn trªn. 8
 10. VII. Tæ chøc vµ nh©n sù 1. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT Giám đốc điều hành BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Tổ chức Kế Bảo vệ Tài Kỹ thuật Tiền lương hoạch Khai và an chính công Hành kinh ninh Kế toán nghệ thác chính doanh Cảng §éi Tổ Đội QL vµ §éi Đội Tổ Tổ trực Tæ cÇu cơ KT ®Õ DV VS coi trạm bÕn giới kho TH CN xe b·i điện 2. Nh÷ng thay ®æi Gi¸m ®èc, H§QT, Ban kiÓm so¸t trong n¨m 2.1. Thay ®æi H§QT, Ban kiÓm so¸t: Ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2008, t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn n¨m 2008 ®· bÇu H§QT, Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú 2008-2012. KÕt qu¶ c¸c thµnh viªn H§QT, Ban kiÓm so¸t ®−îc §¹i Héi bÇu ra gåm: * Héi ®ång qu¶n trÞ: gåm cã 07 thµnh viªn: - ¤ng Vò H÷u Chinh - ¤ng Vò TuÊn D−¬ng 9
 11. - ¤ng NguyÔn V¨n Phó - ¤ng Hoµng V¨n Chung - Bµ Mai ThÞ Yªn ThÕ - ¤ng Bïi H÷u §¹t - ¤ng L©m Ngäc Uyªn * Ban kiÓm so¸t: gåm 03 thµnh viªn - Bµ NguyÔn ThÞ Lan Anh - Bµ Bïi ThÞ BÝch Liªn - ¤ng Ph¹m Quang TuÊn * Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú 2008-2012 häp vµ nhÊt trÝ bÇu Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch, Tr−ëng ban kiÓm so¸t nh− sau: - ¤ng Vò H÷u Chinh - Chñ tÞch H§QT - ¤ng Vò TuÊn D−¬ng- Phã Chñ tÞch H§QT - Bµ NguyÔn ThÞ Lan Anh - Tr−ëng ban kiÓm so¸t 2.2. Thay ®æi Ban gi¸m ®èc - Ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008, Chñ tÞch H§QT ký quyÕt ®Þnh sè 01/Q§-H§QT bæ nhiÖm ¤ng Vò TuÊn D−¬ng gi÷ chøc vô Gi¸m ®èc CTCP C¶ng §o¹n X¸. - Ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008, Chñ tÞch H§QT ký quyÕt ®Þnh sè 02/Q§-H§QT bæ nhiÖm ¤ng Hoµng V¨n Chung gi÷ chøc vô Phã Gi¸m ®èc CTCP C¶ng §o¹n X¸. 3. Sè l−îng c¸n bé, nh©n viªn vµ chÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng. 3.1. Sè l−îng c¸n bé c«ng nh©n viªn: TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2008, tæng sè CBCNV lµ 285 ng−êi (kÓ c¶ hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n). 3.2. ChÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng * ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc - X©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phï hîp víi chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña C«ng ty - S¾p xÕp bè trÝ, ®iÒu ®éng lao ®éng hîp lý gi÷a c¸c ®¬n vÞ, phßng ban trong C«ng ty - TuyÓn dông, ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cña CBCNV theo kÕ ho¹ch tõng n¨m ®Ó ®¸p øng tèt yªu cÇu cña c«ng viÖc trong tõng thêi kú. Cã chÕ ®é −u ®·i ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng thi ®ua häc tËp, båi d−ìng n©ng cao tay nghÒ * ChÝnh s¸ch tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c - Chñ ®éng ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch ph©n phèi tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng t−¬ng xøng víi chøc danh, khèi l−îng c«ng viÖc còng nh− kÕt qu¶ lµm viÖc cña tõng ng−êi ®Ó tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng thùc sù trë thµnh c«ng cô kinh tÕ kÝch thÝch ng−êi lao ®éng phÊn ®Êu t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc. §ång thêi t¹o m«i tr−êng lµm 10
 12. viÖc thuËn lîi vµ cã c¬ héi th¨ng tiÕn ®Ó ng−êi lao ®éng g¾n bã, cèng hiÕn hÕt m×nh cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty - Thu nhËp b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng trong C«ng ty kh«ng ngõng ®−îc c¶i thiÖn vµ t¨ng n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc theo sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. - §¶m b¶o ®ñ viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng, ng−êi lao ®éng ®−îc h−ëng l−¬ng vµ c¸c chÕ ®é BHXH, BHYT vµ c¸c phô cÊp kh¸c - QuyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ng−êi lao ®éng trong c«ng ty ®−îc thùc hiÖn theo hîp ®ång lao ®éng ®−îc ký kÕt gi÷a ng−êi lao ®éng víi Gi¸m ®èc C«ng ty, phï hîp víi Bé luËt lao ®éng n−íc ViÖt Nam, theo néi quy lao ®éng vµ Tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ - C«ng ty tæ chøc cho CNCNV ®i kh¸m søc kho¶n ®Þnh kú mét n¨m mét lÇn. VIII. Th«ng tin cæ ®«ng vµ Qu¶n trÞ C«ng ty. 1. Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t: 1.1. Héi ®ång qu¶n trÞ 1.1.1. C¸c thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ: a. ¤ng Vò H÷u Chinh - Chñ tÞch H§QT + N¨m sinh: 1954 + Giíi tÝnh: Nam + N¬i sinh: Th¸i B×nh + Quèc tÞch: ViÖt Nam + D©n téc: Kinh + Sè CMND: 030630872 + §Þa chØ th−êng tró: Sè 40 ®−êng Lª Lîi, H¶i Phßng + §iÖn tho¹i liªn l¹c: 0913240253 + Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− khai th¸c vËn t¶i biÓn + Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: Tõ 1978 ®Õn nay c«ng t¸c t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËn t¶i biÓn ViÖt Nam, Tæng C«ng ty Hµng H¶i ViÖt nam + Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay t¹i CTCP C¶ng §o¹n X¸: Chñ tÞch H§QT + Chøc vô hiÖn ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c: Phã chñ tÞch H§QT kiªm Tæng Gi¸m ®èc CTCP VËn t¶i biÓn VN + Sè cæ phiÕu n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 11/02/2009): 787.500 cæ phÇn, chiÕm 15% vèn ®iÒu lÖ. Trong ®ã: - §¹i diÖn së h÷u vèn Nhµ n−íc 787.500 cæ phÇn, chiÕm 15% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty + Nh÷ng ng−êi liªn quan: kh«ng + C¸c cam kÕt n¾m gi÷: kh«ng + Nh÷ng kho¶n nî ®èi víi c«ng ty: kh«ng + Lîi Ých liªn quan ®èi víi c«ng ty: kh«ng + QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty: kh«ng 11
 13. b. ¤ng §µo V¨n Then - Nguyªn Phã chñ tÞch H§QT + N¨m sinh: 1948 + Giíi tÝnh: Nam + N¬i sinh: H¶i Phßng + Quèc tÞch: ViÖt Nam + D©n téc: Kinh + Sè CMND: 030207241 + §Þa chØ th−êng tró: Sè 8/49 ngâ §Æng Kim Në, C¸t Dµi, H¶i Phßng + Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− m¸y xÕp dì + Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: - 1966 ->1970: Thî m¸y nhµ m¸y ®ãng tµu B¹ch §»ng - 1970 ->1976: Sinh viªn khoa c¬ khÝ Tr−êng §¹i häc giao th«ng thuû HP - 1976 ->1983:Gi¶ng viªn khoa c¬ khÝ Tr−êng §¹i häc giao th«ng thuû HP - 1984 ->1994: Chuyªn viªn, Phã phßng Tæ chøc nh©n sù C¶ng H¶i Phßng - 1994 ->2001: Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp XÕp dì §o¹n X¸ C¶ng H¶i Phßng - 2001 ->22/03/2008: Phã chñ tÞch H§QT, Gi¸m ®èc C«ng ty CP C¶ng §o¹n X¸. + Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay t¹i CTCP C¶ng §o¹n X¸: Phã Chñ tÞch H§QT, kiªm Gi¸m ®èc miÔn nhiÖm tõ ngµy 22/03/2008 + Sè cæ phiÕu n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 11/02/2009): 16.510 cæ phÇn, chiÕm 0,314 % vèn ®iÒu lÖ. Trong ®ã: - C¸ nh©n së h÷u: 16.510 cæ phÇn chiÕm 0,314 % vèn ®iÒu lÖ. + Nh÷ng kho¶n nî ®èi víi c«ng ty: kh«ng + Lîi Ých liªn quan ®èi víi c«ng ty: kh«ng + QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty: kh«ng c. ¤ng Vò TuÊn D−¬ng - Phã Chñ tÞch H§QT + N¨m sinh: 1967 + Giíi tÝnh: Nam + N¬i sinh: H¶i D−¬ng + Quèc tÞch: ViÖt Nam + D©n téc: Kinh + Sè CMND: 030880560 + §iÖn tho¹i liªn l¹c: 0913246831 + §Þa chØ th−êng tró: Sè 3 Minh Khai, Hång Bµng, H¶i Phßng + Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− m¸y xÕp dì, kü s− kinh tÕ vËn t¶i biÓn + Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: - 1991 ->1995: C¸n bé kü thuËt XÝ nghiÖp C¬ khÝ söa ch÷a, C¶ng H¶i Phßng 12
 14. - 1995 ->1998: Tr−ëng Ban kü thuËt vËt t− an toµn XÝ nghiÖp xÕp dì C¶ng §o¹n X¸, C¶ng H¶i Phßng, Uû viªn Trung −¬ng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, BÝ th− §oµn Thanh niªn - 1999 ->2001: Phã gi¸m ®èc XÝ nghiÖp xÕp dì C¶ng §o¹n X¸, C¶ng H¶i Phßng - 2001 ->2004: Phã BÝ th− §¶ng bé, Phã gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn C¶ng §o¹n X¸. - 2004 -> 22/3/2008: Phã bÝ th− §¶ng Bé, ñy viªn H§QT, phã gi¸m ®èc C«ng ty CP C¶ng §o¹n X¸. - Tõ 22/3/2008 ®Õn nay: Phã chñ tÞch H§QT, BÝ th− §¶ng bé, Gi¸m ®èc CTCP C¶ng §o¹n X¸ + Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay t¹i CTCP C¶ng §o¹n X¸: Phã Chñ tÞch H§QT, BÝ th− §¶ng bé, Gi¸m ®èc C«ng ty. + Chøc vô hiÖn ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c: Uû viªn H§QT CTCP §Çu t− vµ Ph¸t triÓn C¶ng §×nh Vò + Sè cæ phiÕu n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 11/02/2009): 707.700 cæ phÇn, chiÕm 13,366 % vèn ®iÒu lÖ. Trong ®ã: - §¹i diÖn së h÷u vèn Nhµ n−íc 682.500 cæ phÇn, chiÕm 13% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty - C¸ nh©n së h÷u: 19.200 cæ phÇn chiÕm 0,366% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty + Nh÷ng ng−êi liªn quan: kh«ng + C¸c cam kÕt n¾m gi÷: 5.500 cæ phÇn ®Õn ngµy 10/12/2009 + Nh÷ng kho¶n nî ®èi víi c«ng ty: kh«ng + Lîi Ých liªn quan ®èi víi c«ng ty: kh«ng + QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty: kh«ng d. ¤ng NguyÔn V¨n Phó - Uû viªn H§QT + N¨m sinh: 1958 + Giíi tÝnh: Nam + N¬i sinh: H¶i Phßng + Quèc tÞch: ViÖt Nam + D©n téc: Kinh + Sè CMND: 030638816 + §iÖn tho¹i liªn hÖ: 0913246834 + §Þa chØ th−êng tró: Sè 29/8A Cï ChÝnh Lan, Hång Bµng, H¶i Phßng + Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− kinh tÕ VËn t¶i s«ng + Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: - 1981 ->1983: Chuyªn viªn Ban Khai th¸c VËn t¶i thuû XÝ nghiÖp VËn t¶i thuû, C¶ng H¶i Phßng - 1983 ->1995: Tr−ëng Ban khai th¸c VËn t¶i thuû XÝ nghiÖp VËn t¶i thuû, C¶ng H¶i Phßng 13
 15. - 1995 ->2001: Tr−ëng Ban kinh doanh XÝ nghiÖp xÕp dì C¶ng §o¹n X¸, C¶ng H¶i Phßng - 2001 ->nay: uû viªn H§QT, phã gi¸m ®èc C«ng ty CP C¶ng §o¹n X¸. + Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay t¹i CTCP C¶ng §o¹n X¸: Uû viªn H§QT, Phã Gi¸m ®èc + Chøc vô hiÖn ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c: kh«ng + Sè cæ phiÕu n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 11/02/2009): 436.000 cæ phÇn, chiÕm 8,305 % vèn ®iÒu lÖ. Trong ®ã: - §¹i diÖn së h÷u vèn Nhµ n−íc 420.000 cæ phÇn, chiÕm 8% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty - C¸ nh©n së h÷u: 16.000 cæ phÇn chiÕm 0,305% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty + Nh÷ng ng−êi liªn quan: kh«ng + C¸c cam kÕt n¾m gi÷: 5.950 cæ phÇn ®Õn ngµy 10/12/2009 + Nh÷ng kho¶n nî ®èi víi c«ng ty: kh«ng + Lîi Ých liªn quan ®èi víi c«ng ty: kh«ng + QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty: kh«ng e. ¤ng Hoµng V¨n Chung - Uû viªn H§QT + N¨m sinh: 1964 + Giíi tÝnh: Nam + N¬i sinh: H¶i Phßng + Quèc tÞch: ViÖt Nam + D©n téc: Kinh + Sè CMND: 031356906 + §iÖn tho¹i liªn l¹c: 0948013388 + §Þa chØ th−êng tró: Sè 2/18 Chî con, Lª Ch©n, H¶i Phßng + Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− kinh tÕ vËn t¶i biÓn + Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: - 1991 ->1995: Chuyªn viªn Ban KÕ ho¹ch XÝ nghiÖp XÕp dì VËn t¶i thuû, C¶ng H¶i Phßng - 1995 ->1997: Chuyªn viªn Ban KÕ ho¹ch XÝ nghiÖp xÕp dì C¶ng §o¹n X¸, C¶ng H¶i Phßng - 1997 ->2001: Tr−ëng kho hµng XÝ nghiÖp xÕp dì C¶ng §o¹n X¸, C¶ng H¶i Phßng - 2001 ->2005: Tr−ëng phßng Tæ chøc - TiÒn l−¬ng - hµnh chÝnh C«ng ty Cæ phÇn C¶ng §o¹n X¸. - 2005 -> 22/3/2008: Uû viªn H§QT, Tr−ëng phßng Tæ chøc - TiÒn l−¬ng - hµnh chÝnh C«ng ty Cæ phÇn C¶ng §o¹n X¸. - Tõ 22/3/2008->nay: ñy viªn H§QT, phã gi¸m ®èc C«ng ty CP C¶ng §o¹n X¸. 14
 16. + Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay t¹i CTCP C¶ng §o¹n X¸: Uû viªn H§QT, Phã Gi¸m ®èc + Chøc vô hiÖn ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c: kh«ng + Sè cæ phiÕu n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 11/02/2009): 16.500 cæ phÇn, chiÕm 0,314 % vèn ®iÒu lÖ. Trong ®ã: - C¸ nh©n së h÷u: 16.500 cæ phÇn chiÕm 0,314% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty + Nh÷ng ng−êi liªn quan: kh«ng + C¸c cam kÕt n¾m gi÷: 7.410 cæ phÇn ®Õn ngµy 10/12/2009 + Nh÷ng kho¶n nî ®èi víi c«ng ty: kh«ng + Lîi Ých liªn quan ®èi víi c«ng ty: kh«ng + QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty: kh«ng f. ¤ng Bïi H÷u §¹t - Uû viªn H§QT + N¨m sinh: 1951 + Giíi tÝnh: Nam + N¬i sinh: H¶i Phßng + Quèc tÞch: ViÖt Nam + D©n téc: Kinh + Sè CMND: 030577277 + §iÖn tho¹i liªn l¹c: 0913538627 + §Þa chØ th−êng tró: Sè 7/25 Lª Lîi, H¶i Phßng + Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− c«ng tr×nh + Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: - 1978 ->1983: Chuyªn viªn Phßng Kü thuËt C«ng tr×nh C¶ng H¶i Phßng - 1983 ->1985: §éi phã §éi C«ng tr×nh C¶ng H¶i Phßng - 1985 ->1987: §éi tr−ëng §éi C«ng tr×nh C¶ng H¶i Phßng - 1987->1996: Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp C«ng tr×nh C¶ng H¶i Phßng - 1996 ->2001: Tr−ëng phßng kü thuËt C«ng tr×nh C¶ng H¶i Phßng - 2001->nay: Tr−ëng phßng kü thuËt C«ng tr×nh C¶ng H¶i Phßng, uû viªn H§QT CTCP C¶ng §o¹n X¸ + Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay t¹i CTCP C¶ng §o¹n X¸: Uû viªn H§QT + Chøc vô hiÖn ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c: Uû viªn H§QT CTCP §Çu t− & Ph¸t triÓn C¶ng §×nh Vò, Tr−ëng phßng kü thuËt C«ng tr×nh C¶ng H¶i Phßng + Sè cæ phiÕu n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 11/02/2009): 19.080 cæ phÇn, chiÕm 0,363 % vèn ®iÒu lÖ. Trong ®ã: - C¸ nh©n së h÷u: 19.080 cæ phÇn chiÕm 0,363% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty + Nh÷ng ng−êi liªn quan: kh«ng + C¸c cam kÕt n¾m gi÷: 6.360 cæ phÇn ®Õn ngµy 10/12/2009 + Nh÷ng kho¶n nî ®èi víi c«ng ty: kh«ng 15
 17. + Lîi Ých liªn quan ®èi víi c«ng ty: kh«ng + QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty: kh«ng g. ¤ng L©m Ngäc Uyªn - Uû viªn H§QT + N¨m sinh: 1956 + Giíi tÝnh: Nam + N¬i sinh: H¶i Phßng + Quèc tÞch: ViÖt Nam + D©n téc: Kinh + Sè CMND: 031579597 + §iÖn tho¹i liªn l¹c: 0903458284 + §Þa chØ th−êng tró: 150/193 V¨n Cao, H¶i phßng + Tr×nh ®é chuyªn m«n: Th¹c sÜ kinh tÕ + Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: - 1976 ->1982: C¸n bé H¶i quan, TP §µ N½ng - 1982 ->1984: Bé ®éi biªn phßng, §ån Kü Qu¶ng Nam - 1984 ->1986: Phã phßng nghiÖp vô, H¶i quan B¹ch §»ng, TP §µ N½ng - 1986->1989: Thanh tra H¶i quan, TP H¶i Phßng - 1989 ->1992: Phã tr−ëng phßng H¶i quan, TP §· N½ng - 1992->2001: Phã gi¸m ®èc C«ng ty GEMADEPT H¶i Phßng - 2001->nay: Phã gi¸m ®èc C«ng ty GEMADEPT H¶i Phßng, uû viªn H§QT CTCP C¶ng §o¹n X¸ + Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay t¹i CTCP C¶ng §o¹n X¸: Uû viªn H§QT + Chøc vô hiÖn ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c: Phã gi¸m ®èc C«ng ty GEMADEPT H¶i Phßng + Sè cæ phiÕu n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 11/02/2009): 2.790 cæ phÇn, chiÕm 0,053 % vèn ®iÒu lÖ. Trong ®ã: - C¸ nh©n së h÷u: 2.790 cæ phÇn chiÕm 0,053% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty + Nh÷ng ng−êi liªn quan: kh«ng + C¸c cam kÕt n¾m gi÷: 930 cæ phÇn ®Õn ngµy 10/12/2009 + Nh÷ng kho¶n nî ®èi víi c«ng ty: kh«ng + Lîi Ých liªn quan ®èi víi c«ng ty: kh«ng + QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty: kh«ng h. Bµ Mai ThÞ Yªn ThÕ - Uû viªn H§QT + N¨m sinh: 1967 + Giíi tÝnh: N÷ + N¬i sinh: H¶i Phßng + Quèc tÞch: ViÖt Nam 16
 18. + D©n téc: Kinh + Sè CMND: 031403466 + §iÖn tho¹i liªn l¹c: 0912758835 + §Þa chØ th−êng tró: Khu 2, Qu¸n Toan, Hång Bµng, H¶i Phßng + Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n Tµi chÝnh KÕ to¸n + Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: - 1990 ->1996: Nh©n viªn ban Tµi chÝnh kÕ to¸n XNXD C¶ng VËt C¸ch, C¶ng H¶i Phßng - 1996 ->2001: Tr−ëng ban Tµi chÝnh kÕ to¸n XNXD C¶ng VËt C¸ch, C¶ng H¶i Phßng - 2001 ->22/3/2008: KÕ to¸n tr−ëng CTCP C¶ng §o¹n X¸ - 22/3/2008->nay: KÕ to¸n tr−ëng CTCP C¶ng §o¹n X¸, uû viªn H§QT CTCP C¶ng §o¹n X¸ + Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay t¹i CTCP C¶ng §o¹n X¸: KÕ to¸n tr−ëng, Uû viªn H§QT + Chøc vô hiÖn ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c: Uû viªn Ban kiÓm so¸t CTCP §Çu t− vµ th−¬ng m¹i Hµng H¶i H¶i Phßng + Sè cæ phiÕu n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 11/02/2009): 446.000 cæ phÇn, chiÕm 8,495 % vèn ®iÒu lÖ. Trong ®ã: - §¹i diÖn së h÷u vèn Nhµ n−íc: 420.000 chiÕm 8% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty - C¸ nh©n së h÷u: 26.000 cæ phÇn chiÕm 0,495% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty + Nh÷ng ng−êi liªn quan: kh«ng + C¸c cam kÕt n¾m gi÷: 9.260 cæ phÇn ®Õn ngµy 10/12/2009 + Nh÷ng kho¶n nî ®èi víi c«ng ty: kh«ng + Lîi Ých liªn quan ®èi víi c«ng ty: kh«ng + QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty: kh«ng 1.1.2. Ho¹t ®éng cña H§QT - Héi ®ång qu¶n trÞ bao gåm 7 thµnh viªn trong ®ã cã 03 thµnh viªn ®éc lËp kh«ng tham gia ®iÒu hµnh c«ng ty: - ¤ng Vò H÷u Chinh - ¤ng Bïi H÷u §¹t - ¤ng L©m Ngäc Uyªn - Héi ®ång qu¶n trÞ ho¹t ®éng tu©n thñ theo ®iÒu lÖ C«ng ty, häp th−êng kú 3 th¸ng mét lÇn. C¸c nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn vµ bÊt th−êng, nghÞ quyÕt cña H§QT ®−îc triÓn khai vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. 1.2. Ban kiÓm so¸t 1.2.1 C¸c thµnh viªn Ban kiÓm so¸t 17
 19. a. Bµ NguyÔn ThÞ Lan Anh - Tr−ëng ban kiÓm so¸t + N¨m sinh: 1957 + Giíi tÝnh: N÷ + N¬i sinh: Hµ Néi + Quèc tÞch: ViÖt Nam + D©n téc: Kinh + Sè CMND: 012524015 + §iÖn tho¹i liªn l¹c: 0913079397 + §Þa chØ th−êng tró: P301-B1-Lµng Quèc tÕ Th¨ng Long, Hµ Néi + Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− kinh tÕ vËn t¶i biÓn + Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: - 1980 ->1993: Nh©n viªn phßng Lao ®éng tiÒn l−¬ng, C«ng ty VËn t¶i biÓn ViÖt nam - 1993 ->1996: Phô tr¸ch kÕ to¸n ®¹i lý tµu ngo¹i, C«ng ty VËn t¶i biÓn ViÖt nam - 1996 ->1997: Phô tr¸ch kÕ to¸n ®¹i lý Wanhai (chi nh¸nh phÝa B¾c), C«ng ty INLACO Sµi Gßn - 1997->1998: Chuyªn viªn thuéc liªn doanh Tæng c«ng ty B−u chÝnh viÔn th«ng vµ Fujtsu NhËt B¶n - 1998 ->2005: Uû viªn ban kiÓm so¸t Tæng c«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam - 2005->nay: Uû viªn ban kiÓm so¸t Tæng c«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam, Tr−ëng ban kiÓm so¸t CTCP C¶ng §o¹n X¸ + Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay t¹i CTCP C¶ng §o¹n X¸: Tr−ëng ban kiÓm so¸t + Chøc vô hiÖn ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c: Uû viªn ban kiÓm so¸t Tæng c«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam + Sè cæ phiÕu n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 11/02/2009): 375.000 cæ phÇn, chiÕm 7,143 % vèn ®iÒu lÖ. Trong ®ã: - §¹i diÖn së h÷u vèn Nhµ n−íc: 367.500 cæ phÇn chiÕm 7% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty - C¸ nh©n së h÷u: 7.500 cæ phÇn chiÕm 0,143% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty + Nh÷ng ng−êi liªn quan: kh«ng + C¸c cam kÕt n¾m gi÷: 2.500 cæ phÇn ®Õn ngµy 10/12/2009 + Nh÷ng kho¶n nî ®èi víi c«ng ty: kh«ng + Lîi Ých liªn quan ®èi víi c«ng ty: kh«ng + QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty: kh«ng b. Bµ Bïi ThÞ BÝch Liªn - Uû viªn ban kiÓm so¸t + N¨m sinh: 1969 + Giíi tÝnh: N÷ + N¬i sinh: H¶i Phßng 18
 20. + Quèc tÞch: ViÖt Nam + D©n téc: Kinh + Sè CMND: 030786306 + §iÖn tho¹i liªn l¹c: 0919064709 + §Þa chØ th−êng tró: 141 Lª Lîi, Ng« QuyÒn, H¶i Phßng + Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− kinh tÕ vËn t¶i biÓn + Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: - 1998 ->2001: Nh©n viªn ban Tµi chÝnh kÕ to¸n, XÝ nghiÖp xÕp dì C¶ng §o¹n X¸ - 2001 ->2004: KÕ to¸n tæng hîp Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n CTCP C¶ng §o¹n X¸, uû viªn ban kiÓm so¸t - 2004 ->nay: Phã tr−ëng phßng Tæ chøc - TiÒn l−¬ng - Hµnh chÝnh CTCP C¶ng §o¹n X¸, uû viªn ban kiÓm so¸t + Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay t¹i CTCP C¶ng §o¹n X¸: Uû viªn ban kiÓm so¸t, Phã phßng Tæ chøc - TiÒn l−¬ng - Hµnh chÝnh + Chøc vô hiÖn ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c: kh«ng + Sè cæ phiÕu n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 11/02/2009): 16.500 cæ phÇn, chiÕm 0,314 % vèn ®iÒu lÖ. Trong ®ã: - C¸ nh©n së h÷u: 16.500 cæ phÇn chiÕm 0,314% trªn tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty + Nh÷ng ng−êi liªn quan: kh«ng + C¸c cam kÕt n¾m gi÷: 7.910 cæ phÇn ®Õn ngµy 10/12/2009 + Nh÷ng kho¶n nî ®èi víi c«ng ty: kh«ng + Lîi Ých liªn quan ®èi víi c«ng ty: kh«ng + QuyÒn lîi m©u thuÉn víi c«ng ty: kh«ng c. ¤ng Ph¹m Quang TuÊn - Uû viªn ban kiÓm so¸t + N¨m sinh: 1971 + Giíi tÝnh: Nam + N¬i sinh: H¶i Phßng + Quèc tÞch: ViÖt Nam + D©n téc: Kinh + Sè CMND: 030786838 + §iÖn tho¹i liªn l¹c: 031 3567757 + §Þa chØ th−êng tró: Sè 30A/309 §µ N½ng, Ng« QuyÒn, H¶i Phßng + Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− kinh tÕ vËn t¶i biÓn + Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: - 10/1994 ->9/1997: Nh©n viªn kü thuËt XÝ nghiÖp C«ng tr×nh C¶ng H¶i Phßng - 10/1997 ->3/2007: C¸n bé trùc ban CTCP C¶ng §o¹n X¸ - 4/2007 ->22/3/2008: Chñ tÞch C«ng ®oµn CTCP C¶ng §o¹n X¸ 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản