Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
431
lượt xem
81
download

Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM

  1. CÔNG TY KI M TOÁN VÀ D CH V TIN H C TP.HCM S : 1208674/AISC-DN6 BÁO CÁO KI M TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NIÊN Đ K T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 TRÌNH H I Đ NG QU N TR VÀ BAN T NG GIÁM Đ C NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG Chúng tôi đã ki m toán các báo cáo tài chính g m: B ng cân đ i k toán t i ngày 31 tháng 12 năm 2008. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, Báo cáo lưu chuy n ti n t và Thuy t minh báo cáo tài chính cho niên đ k t thúc cùng ngày c a NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N KIÊN LONG t trang 4 đ n 31. Vi c l p, so n th o và trình bày các báo cáo tài chính này thu c v trách nhi m c a Ban T ng Giám Đ c c a Quí Ngân Hàng. Trách nhi m c a Ki m toán viên là căn c vào vi c ki m toán đ hình thành m t ý ki n đ c l p v các báo cáo tài chính này. Cơ s c a Ý ki n Ki m toán viên Chúng tôi đã th c hi n vi c ki m toán theo Chu n m c ki m toán Vi t Nam và chu n m c ki m toán qu c t đư c ch p nh n t i Vi t Nam. Chúng tôi đã l p k ho ch và hoàn thành cu c ki m toán nh m đ t đư c s đ m b o h p lý r ng các báo cáo tài chính không ch a đ ng các sai sót tr ng y u. Trên căn b n áp d ng các th nghi m c n thi t, ki m tra theo phương pháp ch n m u, cu c ki m toán bao g m vi c xem xét các ch ng c liên quan đ n các s li u và công b trên báo cáo tài chính; đánh giá vi c tuân th các Chu n m c và Ch đ ki m toán hi n hành, các nguyên t c và phương pháp k toán đư c áp d ng. Cu c ki m toán cũng bao g m vi c đánh giá v nh ng ư c lư ng và nh ng ý ki n quan tr ng đã đư c th hi n b i Ban T ng Giám Đ c c a NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N KIÊN LONG. Chúng tôi tin r ng vi c ki m toán đã cung c p cơ s h p lý cho ý ki n c a chúng tôi. Ý ki n Ki m toán viên Theo ý ki n c a chúng tôi, các báo cáo tài chính đã ph n nh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u v tình hình tài chính c a NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N KIÊN LONG t i ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng như k t qu kinh doanh và các lu ng lưu chuy n ti n t cho niên đ k t thúc cùng ngày, phù h p v i các chu n m c và ch đ k toán Vi t Nam hi n hành, các qui đ nh c a Ngân hàng Nhà Nư c Vi t Nam và các qui đ nh pháp lý có liên quan. TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2009 Ki m toán viên Phó T ng Giám Đ c Tr n Ng c Hùng Đ ng Ng c Tú Ch ng ch Ki m toán viên Ch ng ch Ki m toán viên S : 1084 /KTV S : 0213 /KTV Do B Tài chính Vi t Nam c p. Do B Tài chính Vi t Nam c p. 54 Báo cáo thường niên 2008
  2. BẢNG CÂN ÐỐI KẾ TOÁN Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 ÐVT: Ðồng VN 56 Báo cáo thường niên 2008
  3. ÐVT: Ðồng VN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Kiên Giang, ngày 30 tháng 03 năm 2009 Kế toán Trưởng Tổng Giám Ðốc Nguyễn Châu Trương Hoàng Lương 2008 Annual Report 57
  4. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 ÐVT: Ðồng VN 60 Báo cáo thường niên 2008
  5. ÐVT: Ðồng VN Kiên Giang, ngày 30 tháng 03 năm 2009 Kế toán Trưởng Tổng Giám Ðốc Nguyễn Châu Trương Hoàng Lương 2008 Annual Report 61
  6. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ÐỘNG KINH DOANH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 ÐVT: Ðồng VN Kiên Giang, ngày 30 tháng 03 năm 2009 Kế toán Trưởng Tổng Giám Ðốc Nguyễn Châu Trương Hoàng Lương 64 Báo cáo thường niên 2008

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản