Công ước quốc tế

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
136
lượt xem
49
download

Công ước quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ước quốc tế về quyền cầm giữ và cầm cố hàng hải 1993

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ước quốc tế

  1. CÔNG Ư C QU C T V QUY N C M GI VÀ C M C HÀNG H I 1993 T ch c t i Palais des Nations, Geneva, t 19 tháng 4 n 6 tháng 5 năm 1993 Các qu c gia tham gia h i ngh này: - Nh n th c ư c s c n thi t ph i c i ti n các i u ki n i v i tài tr t u bi n và phát tri n i tàu thương m i qu c gia, - Mong mu n m t s th ng nh t qu c t trong lĩnh v c lưu gi và c m c hàng h i, và do v y - Nh t trí v s c n thi t ph i có m t công c pháp lý qu c t i u ch nh quy n lưu gi và c m c qu c t , ã quy t nh ký k t m t Công ư c v i m c ích trên và th ng nh t như sau: Ði u 1 - Công nh n và thi hành vi c c m c , th ch p và l phí : Tài s n c m c , th ch p và các kho n ký qu ăng ký (l phí ăng ký) có b n ch t tương t như vi c th ch p, - l phí ăng ký có b n ch t tương t th ch p dư i ây g i là "l phí" - áp d ng i v i tàu bi n s ư c các qu c gia thành viên công nh n và thi hành v i i u ki n r ng: a) Tài s n c m c , th ch p và "l phí" ã ư c th c hi n và ăng ký theo lu t c a qu c gia s t i nơi mà con tàu ư c ăng ký; b)S ăng ký và nh ng văn b n ph i lưu gi t i cơ quan ăng ký, theo lu t c a qu c gia s t i nơi con tàu ư c ăng ký, ư c công khai cho phép ki m tra t do; và trích l c t s ăng ký, b n sao các văn b n ó có th ư c cung c p t i cơ quan ăng ký. c) Ho c là s ăng ký ho c là b t kỳ văn b n nào nêu trong ti u m c (b) ph i cho bi t c th ít nh t là tài s n c m c , th ch p ho c l phí ư c th c hi n cho ai hư ng - tên và a ch c a ngư i ư c hư ng l i ó hay ư c ký phát vô danh, tr giá t i a ư c b o m, n u ó là quy nh theo lu t c a qu c gia ăng ký ho c n u ó là tr giá ư c nêu c th trong văn b n cam k t c m c , th ch p ho c l phí, ngày và các chi ti t khác, theo lu t c a nư c ăng ký, xác nh th h ng c a các lo i c m c , th ch p và l phí. Ði u 2 - X p h ng và hi u l c c a c m c , th ch p và l phí: Th h ng c m c , th ch p, ho c l phí gi a b n thân chúng và không làm t n h i t i nh ng i u kho n c a Công ư c này, hi u l c c a chúng i v i các bên th ba s ư c xác nh b i lu t c a nư c ăng ký; tuy nhiên, không làm t n h i t i các i u kho n c a Công ư c này, m i v n liên quan t i th t c thi hành s ư c i u ch nh b i lu t c a qu c gia nơi di n ra vi c thi hành. Ði u 3 - Thay i s h u ho c ăng ký
  2. 1. Tr các trư ng h p nêu trong các Ði u 11 và 12, trong t t c các trư ng h p khác òi h i ph i xoá tên ăng ký c a con tàu trong s ăng ký c a m t qu c gia thành viên, thì qu c gia thành viên ó s không cho phép ch tàu xoá tên tr phi m i kho n c m c , th ch p và l phí ã ư c xoá xong trư c ó, ho c có văn b n ng ý c a t t c nh ng ngư i n m gi các kho n c m c , th ch p ho c l phí ó. Tuy nhiên, trong trư ng h p vi c xoá tên ăng ký c a con tàu là nghĩa v theo lu t c a qu c gia thành viên, do nh ng lý do không ph i là k t qu c a vi c bán tàu t nguy n, thì t t c nh ng ngư i n m gi các kho n c m c , th ch p ho c l phí ph i ư c thông báo v vi c s p xoá tên con tàu nh m t o i u ki n nh ng ngư i n m gi này có th ti n hành nh ng bi n pháp h p lý b o v quy n l i c a h , tr phi có s ng ý c a nh ng ngư i n m gi , vi c xoá tên con tàu không ư c th c hi n trư c khi k t thúc m t th i h n h p lý không dư i 3 tháng k t ngày có thông báo thích h p t i nh ng ngư i n m gi . 2. Không làm t n h i t i i u 12, ti u m c 5, m t con tàu ang ho c ã ăng ký t i m t qu c gia thành viên không ư c phép ăng ký t i m t qu c gia thành viên khác, tr phi có m t trong hai gi y ch ng nh n sau: a) Gi y ch ng nh n ư c c p b i qu c gia nơi con tàu trư c ây ã ăng ký xác nh n r ng con tàu ó ã xoá tên trong s ăng ký; b) Gi y ch ng nh n ư c c p b i qu c gia nơi con tàu trư c ây ã ăng ký xác nh n r ng con tàu ó s ư c xoá tên trong s ăng ký ngay vào th i i m khi vi c ăng ký m i có hi u l c. Ngày xoá tên ăng ký s chính là ngày ăng ký m i c a con tàu ó. Ði u 4 - Quy n lưu gi hàng h i 1. M i khi u n i trong s nh ng khi u n i i v i ch tàu, ngư i thuê tàu như ng l i, ngư i qu n lý ho c ngư i v n hành c a con tàu s ư c b o m b ng quy n lưu gi i v i con tàu ó: a) Khi u n i v ti n lương và các kho n ti n khác ph i tr cho thuy n trư ng, thu th và các thành viên khác trong biên ch c a con tàu v vi c ã thuê h làm vi c trên tàu, bao g m c chi phí h i hương và các kho n phí b o hi m xã h i ph i óng cho h ; b) Khi u n i v vi c b m ng (ch t) ho c thương t t cá nhân, trên t li n ho c trên bi n, có liên quan tr c ti p t i ho t ng c a con t u; c) Khi u n i òi ti n thư ng v vi c c u tàu; d) Khi u n i òi phí c ng, lu ng và các phí ư ng thu khác và phí hoa tiêu; e) Khi u n i v nh ng l i m c ph i phát sinh t t n th t ho c hư h i v v t ch t mà nguyên nhân gây ra là do v n hành t u ngoài nh ng t n th t v hàng hoá, công-te-nơ và và dùng c a hành khách ch trên t u. 2. Không có quy n lưu gi hàng h i i v i m t con tàu gi i quy t khi u n i nêu trong ti u m c (b) và (e) c a m c 1 n u nh ng khi u n i ó xu t phát t ho c là k t qu c a:
  3. a) Hư h i liên quan n vi c chuyên ch d u ho c các lo i ch t nguy h i ho c c h i b ng ư ng bi n mà vi c n bù cho ngư i khi u n i ư c căn c theo các công ư c qu c t ho c lu t qu c gia quy nh nh ng trách nhi m ho c b o hi m b t bu c ho c các công c khác b o m gi i quy t khi u n i; ho c b) Ch t phóng x ho c nh ng ch t v a có tính phóng x v a có tính ch t c h i, gây n ho c các ch t nhiên li u nguyên t , s n phNm phóng x ho c ch t th i phóng x có tính ch t nguy h i. Ði u 5 - Ưu tiên v quy n lưu gi hàng h i 1. Nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong Ði u 4 s ư c ưu tiên i v i các kho n c m c , th ch p và l phí ư c ăng ký, và không m t khi u n i nào khác ư c ưu tiên hơn nh ng quy n lưu gi hàng h i ho c i v i nh ng kho n c m c , th ch p ho c l phí ư c th c hi n theo quy nh c a i u 1, tr trư ng h p quy nh trong m c 3 và 4 c a i u 12. 2. Nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong i u 4 ư c x p h ng theo úng th t ã li t kê, tuy nhiên v i i u ki n là quy n lưu gi hàng h i m b o gi i quy t ti n thư ng v vi c c u con tàu s ư c ưu tiên trư c t t c các quy n lưu gi khác áp d ng i v i con tàu trư c th i i m ti n hành các ho t ng phát sinh quy n lưu gi ã nêu. 3. Nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong các ti u m c (a ), (b), (d) và (e) thu c m c 1 c a i u 4 s áp d ng theo nguyên t c cái gì x y ra trư c thì s gi i quy t trư c. 4. Nh ng quy n lưu gi hàng h i gi i quy t khi u n i v ti n thư ng c u tàu s ư c ưu tiên theo trình t ngư c v th i gian khi mà nh ng khi u n i ó phát sinh. Nh ng khi u n i này ư c coi là phát sinh k t ngày ho t ng c u tàu ch m d t. Ði u 6 - Nh ng quy n lưu gi hàng h i khác: M i qu c gia thành viên có th , theo lu t c a mình, quy nh các quy n lưu gi tàu khác gi i quy t nh ng khi u n i khác, ngoài nh ng khi u n i ư c nêu trong i u 4, i v i ch tàu, ngư i thuê tàu như ng l i, ngư i qu n lý ho c ngư i v n hành c a con t u, v i i u ki n r ng nh ng quy n lưu gi tàu ó : a) Tuỳ theo các quy nh c a i u 8, 10 và 12; b) S h t hi u l c - Sau m t th i h n 6 tháng k t th i i m phát sinh khi u n i ư c m b o b ng quy n lưu gi ó tr phi, trư c khi h t th i h n 6 tháng ó, con tàu b ã b t gi , vi c b t gi d n t i vi c bán tàu b t bu c; ho c - Vào th i i m k t thúc th i h n 60 ngày sau khi bán con tàu cho m t ngư i mua chân th t, th i h n 60 ngày ó s b t u t ngày vi c bán tàu ư c ăng ký theo lu t c a qu c gia nơi mà con tàu ư c ăng ký sau khi bán; căn c vào th i h n nào h t trư c; và
  4. c) ư c x p h ng sau nh ng quy n lưu gi tàu nêu trong i u 4 và sau nh ng kho n c m c , th ch p và l phí phù h p v i quy nh trong i u 1. Ði u 7 - Quy n c m l i 1. M i qu c gia thành viên có th , theo lu t c a mình, trao quy n c m l i iv im t con tàu thu c s h u c a ho c là: a) M t công ty óng tàu, m b o cho nh ng khi u n i v vi c óng con tàu ó; ho c b) M t công ty s a ch a tàu, m b o cho vi c s a ch a tàu, bao g m c vi c óng l i con tàu, ư c ti n hành trong th i gian s h u ó. 2. Quy n c m l i s h t hi u l c khi con tàu không còn thu c s h u c a công ty óng tàu ho c s a ch a tàu, mà vi c không còn thu c s h u ó không ph i do k t qu c a m t vi c b t gi . Ði u 8 - Ð c tính c a quy n lưu gi hàng h i Tuỳ thu c quy nh c a i u 12, quy n lưu gi tàu g n v i con tàu, b t k v vi c thay i v s h u, ho c v ăng ký ho c v c tàu. Ði u 9 - M t quy n lưu gi tàu vì lý do th i gian 1. Nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong i u 4 s h t hi u l c sau th i h n 1 năm tr phi, trư c khi h t th i h n 1 năm ó, con tàu b b t gi , vi c b t gi d n n vi c bán tàu b t bu c. 2. Th i h n 1 năm nêu trong m c 1 trên s b t u tính t : a) i v i nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong i u 4, ti u m c 1 (a), t th i i m ngư i khi u n i ra kh i con tàu b) i v i nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong i u 4, ti u m c t 1 (b) n (e), t th i i m phát sinh nh ng khi u n i ư c m b o b ng quy n lưu gi hàng h i ó; và ư c tính m t cách liên t c không có kho ng th i gian b ng ng ho c ng t quãng, tuy nhiên v i i u ki n r ng th i h n ó không tính kho ng th i gian vi c b t ho c gi tàu trái pháp lu t. Ði u 10 - Chuy n như ng và b n n 1. Vi c chuy n như ng c a ho c b n n i v i m t khi u n i ư c b o m b ng m t quy n lưu gi hàng h i d n n vi c chuy n như ng và b n n i v i quy n lưu gi hàng h i ó. 2. Bên khi u n i có quy n lưu gi tàu có th không ph i b n n n bù cho ch con tàu theo quy nh c a m t h p ng b o hi m.
  5. Ði u 11 - Thông báo v bán tàu b t bu c 1. Trư c khi ti n hành vi c bán tàu b t bu c t i m t qu c gia thành viên, cơ quan có thNm quy n t i qu c gia thành viên ó, theo quy nh c a i u này, ph i thông báo cho: a) Cơ quan ph trách s ăng ký t i qu c gia ăng ký; b) T t c nh ng ngư i n m gi các kho n c m c , th ch p ho c l phí ư c ăng ký mà ã ư c ký phát cho ngư i n m gi th ; c) T t c nh ng ngư i n m gi các kho n c m c , th ch p ho c l phí ư c ăng ký ư c ký phát vô danh và t t c nh ng ngư i có quy n lưu gi hàng h i nêu trong i u 4, v i i u ki n là cơ quan có thNm quy n ti n hành vi c bán tàu b t bu c nh n ư c s th nh c u cu h ; và d) Ngư i ch tàu ư c ăng ký 2. Vi c thông báo ph i ư c th c hi n ít nh t là 30 ngày trư c khi ti n hành bán tàu b t bu c và ph i bao g m ho c là: (a) th i gian và a i m ti n hành bán tàu b t bu c và các chi ti t liên quan t i vi c bán tàu b t bu c ho c th t c d n n vi c bán tàu b t bu c mà cơ quan thNm quy n t i qu c gia thành viên ti n hành các th t c th y c n thi t và b o v quy n l i c a nh ng ngư i ư c thông báo. (b) n u như không th xác nh m t cách ch c ch n th i gian và a i m c a vi c bán t u b t bu c, thì kho ng th i gian và a i m d ki n cùng các chi ti t c th liên quan t i vi c bán tàu b t bu c thu c quy n quy t nh c a cơ quan có thNm quy n c a qu c gia thành viên ti n hành các th t c bán tàu b t bu c s là b o v quy n l i c a nh ng ngư i ư c thông báo. N u thông báo ư c ti n hành theo ti u m c (b) trên, thì ph i có thông báo b sung v th i gian và a i m chính xác c a vi c bán tàu b t bu c, và trong b t c trư ng h p nào, không dư i 7 ngày trư c khi bán tàu b t bu c. 3. Thông báo nêu trong m c 2 c a i u này ph i b ng văn b n ư c g i, ho c b ng thư b o m ho c b ng phương ti n i n t ho c phương ti n khác òi h i có xác nh n v vi c ã nh n ư c văn b n, t i nh ng ngư i liên quan như nêu trong m c 1, n u bi t. Ngoài ra, thông báo còn ư c công b trên báo chí t i qu c gia nơi di n ra vi c bán tàu b t bu c và, n u cơ quan ti n hành bán tàu b t bu c th y phù h p, trên các n phNm khác. Ði u 12 : Hi u l c c a vi c bán t u b t bu c 1. Trong trư ng h p vi c bán t u b t bu c m t qu c gia thành viên thì t t c các kho n c m c , th ch p, ho c l phí tr nh ng kho n ã ư c ngư i mua ti p nh n v is ng ý c a nh ng ngư i n m gi , và m i quy n lưu gi và các nghĩa v khác có tính ch t tương t , s không còn hi u l c g n theo con tàu v i i u ki n là:
  6. (a) Vào th i i m bán t u con t u ang trong khu v c thu c quy n phán xét c a qu c gia ó, và (b) Vi c bán t u ư c ti n hành theo lu t pháp c a qu c gia ó và quy nh c a nêu trong i u 11 và 12 2. Các chi phí và phí t n phát sinh t vi c b t gi tàu và vi c bán con tàu s ư c thanh toán trư c h t t nh ng kho n thu c a vi c bán t u. Nh ng chi phí và phí t n này bao g m, không k nh ng cái khác, các chi phí cho vi c b o dư ng con tàu và ch cho th y th oàn như lương và các kho n và chi phí khác ư c nêu trong i u 4 ti u m c 1 (a), ph i ch u t th i i m b t gi con tàu. Ph n còn l i c a kho n thu s ư c phân b phù h p v i quy nh c a Công ư c này, trong ph m vi c n thi t gi i quy t các khi u n i. Sau khi tho mãn yêu c u c a nh ng ngư i khi u ki n, thì ph n còn l i c a kho n thu bán tàu, n u có, s ư c tr l i cho ngư i ch và có th ư c chuy n như ng t do. 3. M t qu c gia thành viên có th quy nh trong lu t c a mình là trong trư ng h p b t bu c, vi c bán m t con t u b m c c n ho c b chìm sau khi ư c cơ quan công c ng tr c v t vì m c ích an toàn hàng h i ho c b o v môi trư ng bi n, chi phí c a vi c tr c v t s ư c hoàn tr t kho n thu c a vi c bán tàu, trư c t t c các khi u n i khác ư c b o m b ng quy n lưu gi hàng h i i v i con tàu. 4. N u vào th i i m bán tàu b t bu c mà con tàu ang thu c s h u c a m t công ty óng tàu hay công ty s a ch a tàu mà các công ty này, theo c a lu t pháp c a m t qu c gia thành viên nơi di n ra vi c bán tàu, có quy n gi l i con tàu thì công ty này ph i chuy n quy n s h u c a con tàu sang cho ngư i mua, nhưng công ty này ư c quy n òi b i thư ng t kho n thu c a vi c bán tàu sau khi ã gi i quy t t t c nh ng khi u n i c a nh ng ngư i n m quy n lưu gi hàng h i như nêu trong i u 4. 5. Khi m t còn t u ư c ăng ký t i qu c gia thành viên là i tư ng c a vi c bán tàu b t bu c t i b t c qu c gia thành viên nào, thì cơ quan có thNm quy n s , theo yêu c u c a ngư i mua, c p m t gi y ch ng nh n v hi u l c r ng con tàu ư c bán không b ràng bu c b i các kho n c m c hay th ch p ho c l phí ngo i tr nh ng kho n này ư c ngư i mua ti p nh n, không b ràng bu c b i b t c quy n lưu gi và nghĩa v nào khác, v i i u ki n là nh ng yêu c u trong ti u m c 1(a) và 1(b) ã ư c tuân th . Sau khi c p gi y ch ng nh n ó, cơ quan ăng ký s có trách nhi m xoá t t c các kho n c m c , th ch p, l phí t n ã ăng ký, tr phi các kho n này ã ư c ngư i mua ti p nh n, và ăng ký con tàu b ng tên ngư i mua ho c c p gi y ch ng nh n vi c xoá tên ăng ký ph c v cho vi c ăng ký m i, tuỳ trư ng h p c th . 6. Các qu c gia thành viên m b o r ng t t c các kho n thu c a vi c bán t u b t bu c là các kho n thu có th c và ư c t do chuy n như ng . Ði u 13: Ph m vi áp d ng 1. Tr phi có quy nh khác trong Công ư c này, các quy nh c a Công ư c áp d ng i v i t t c các con tàu i bi n ư c ăng ký t i m t qu c gia thành viên, ho c t i m t qu c gia không ph i thành viên v i i u ki n là nh ng con tàu c a qu c gia không ph i là thành viên ó thu c quy n phán xét c a qu c gia thành viên.
  7. 2. Không m t quy nh nào trong Công ư c này t o ra b t c m t quy n nào hoăc t o i u ki n b t c m t quy n nào ư c thi hành i v i b t kỳ m t con tàu nào do nhà nư c s h u ho c v n hành và s d ng vào m c ích d ch v phi thương m i c a chính ph . Ði u 14 - Thông tin liên l c gi a các qu c gia thành viên Ð i v i m c ích c a các i u 3, 11 và 12, các cơ quan có thNm quy n c a các qu c gia thành viên s ư c u quy n trao i tr c ti p v i nhau. Ði u 15 - Xung t gi a công ư c Không có i u kho n nào c a Công ư c này làm nh hư ng t i b t kỳ m t công ư c qu c t nào quy nh h n ch v nghĩa v hay lu t qu c gia v i m c ích này. Ði u 16 - Thay i c t m th i N u m t tàu con tàu bi n ã ăng ký t i m t qu c gia ư c phép t m th i treo c c a qu c gia khác thì nh ng i u sau ây s ư c áp d ng: (a) Ph c v cho m c ích c a i u kho n này, trong Công ư c này khi d n nhóm t "Qu c gia nơi con tàu ư c ăng ký" hay "Qu c gia ăng ký" thì có nghĩa r ng ó là Qu c gia mà t i ó con tàu ã ư c ăng ký ngay trư c khi thay i c , và khi d n nhóm t "cơ quan ph trách s ăng ký" s có nghĩa là cơ quan ph trách s ăng ký tàu t i qu c gia ó. (b) Lu t c a qu c gia ăng ký s quy t nh i v i m c ích c a vi c th a nh n tài s n c m c , th ch p và l phí. (c) Nư c ăng ký s yêu c u có tham chi u chéo trong s ăng ký c a mình trong ó nêu c th Qu c gia mà con tàu ư c mang c t m th i; tương t như v y, qu c gia có c mà con tàu ư c mang t m th i cũng yêu c u cơ quan qu n lý h sơ tàu có tham chi u v h sơ c a nư c ăng ký. (d) Không m t qu c gia thành viên nào cho phép m t con tàu ăng ký t i qu c gia thành viên ó c m c t m th i c a qu c gia khác tr phi các tài s n c m c , th ch p và l phí ã ư c ăng ký cho con tàu ó ây ã ư c tho mãn hay ã có s ng ý b ng văn b n t t c nh ng ngư i n m gi các tài s n c m c , th ch p và l phí. (e) Vi c thông báo ư c nêu trong i u 11 cũng ph i ư c g i t i cơ quan có thNm quy n qu n lý h sơ c a con tàu qu c gia có c mà con tàu ư c phép mang t m th i. (f) Ngay sau khi c p gi y ch ng nh n xoá tên trong s ăng ký như nêu trong i u 12, m c 5, cơ quan thNm quy n qu n lý h sơ con tàu t i qu c gia mà con tàu ư c phép mang c t m th i c a mình s c p ch ng nh n xác nh n r ng quy n mang c c a qu c gia ó ã b hu b theo yêu c u c a ngư i mua. (g) Không m t i u nào trong Công ư c này ư c hi u là áp t b t c nghĩa v nào cho các qu c gia thành viên ph i cho phép tàu c a nư c ngoài ư c mang c t m
  8. th i c a qu c gia mình hay các con tàu c a mình ư c mang c t m th i c a nư c ngoài. Ði u 17 - Lưu gi Công ư c Công ư c này s ư c lưu gi t i T ng Thư ký Liên h p qu c Ði u 18 - Ký k t, phê chu n, th a nh n, thông qua và tham gia 1. Công ư c này s ng cho vi c ký k t ư c th c hi n b i b t c qu c gia nào Tr s c a Liên h p qu c, NewYork, t ngày 01 tháng 09 năm 1993 n 31 tháng 08 năm 1994 và v sau s ng các qu c gia tham gia. 2. Các qu c gia có th bày t s ng ý tham gia công ư c này b ng cách: (a) Ký k t không có b o lưu phê chuNn, th a nh n hay thông qua; ho c: (b) Ký k t ph i ch u s phê chuNn, th a nh n hay thông qua, ph i tuân theo s phê chuNn, ch p nh n hay thông qua; ho c (c) Vi c tham gia 3. Vi c phê chuNn, th a nh n, thông qua hay tham gia s có hi u l c b i vi c lưu gi văn b n ó t i nơi lưu gi Công ư c. Ði u 19 - Có hi u l c 1. Công ư c này s có hi u l c sau sáu tháng k t ngày 10 qu c gia th hi n s ng ý tham gia Công ư c. 2. Ð i v i m t qu c gia th hi n s ng ý tham gia Công ư c sau khi các i u ki n Công ư c có hi u l c ã ư c tho mãn thì s nh t trí này s có hi u l c sau 3 tháng k t ngày th hi n s ng ý ó. Ði u 20 - Ði u ch nh và s a i 1. M t H i ngh xem xét ho c s a i l i Công ư c này s ư c T ng thư ký Liên h p qu c tri u t p theo yêu c u c a m t ph n ba s các Qu c gia tham gia Công ư c. 2. Ð ng ý tham gia công ư c, theo quy nh c a Công ư c, ư c ưa ra sau khi vi c s a i Công ư c ã có hi u l c, thì Qu c gia ó ư c coi là tham gia vào Công ư c ã s a i. Ði u 21 - Bãi ư c 1. B t c qu c gia nào cũng có th tuyên b bãi b không tham gia Công ư c này vào b t kỳ th i i m nào sau khi vi c tham gia vào Công ư c c a qu c gia ó có hi u l c. 2. Vi c tuyên b bãi b s có hi u l c b ng vi c g i văn b n tuyên b bãi b t i cơ quan lưu gi .
  9. 3. Vi c tuyên b bãi ư c s có hi u l c m t năm ho c có th lâu hơn như ã ghi c th trong tuyên b bãi b sau khi cơ quan lưu gi nh n ư c công hàm ó. Ði u 22 - Ngôn ng 1. Công ư c này ư c l p b ng ti ng R p, Trung Qu c, Ti ng Anh, Ti ng Pháp, Ti ng Nga và Ti ng Tây Ban Nha, các văn b n b ng các ngôn ng khác nhau có giá tr như nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản