Công ước quốc tế

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
142
lượt xem
49
download

Công ước quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Công ước quốc tế

  1. CÔNG Ư C QU C T V QUY N C M GI VÀ C M C HÀNG H I 1993 T ch c t i Palais des Nations, Geneva, t 19 tháng 4 n 6 tháng 5 năm 1993 Các qu c gia tham gia h i ngh này: - Nh n th c ư c s c n thi t ph i c i ti n các i u ki n i v i tài tr t u bi n và phát tri n i tàu thương m i qu c gia, - Mong mu n m t s th ng nh t qu c t trong lĩnh v c lưu gi và c m c hàng h i, và do v y - Nh t trí v s c n thi t ph i có m t công c pháp lý qu c t i u ch nh quy n lưu gi và c m c qu c t , ã quy t nh ký k t m t Công ư c v i m c ích trên và th ng nh t như sau: Ði u 1 - Công nh n và thi hành vi c c m c , th ch p và l phí : Tài s n c m c , th ch p và các kho n ký qu ăng ký (l phí ăng ký) có b n ch t tương t như vi c th ch p, - l phí ăng ký có b n ch t tương t th ch p dư i ây g i là "l phí" - áp d ng i v i tàu bi n s ư c các qu c gia thành viên công nh n và thi hành v i i u ki n r ng: a) Tài s n c m c , th ch p và "l phí" ã ư c th c hi n và ăng ký theo lu t c a qu c gia s t i nơi mà con tàu ư c ăng ký; b)S ăng ký và nh ng văn b n ph i lưu gi t i cơ quan ăng ký, theo lu t c a qu c gia s t i nơi con tàu ư c ăng ký, ư c công khai cho phép ki m tra t do; và trích l c t s ăng ký, b n sao các văn b n ó có th ư c cung c p t i cơ quan ăng ký. c) Ho c là s ăng ký ho c là b t kỳ văn b n nào nêu trong ti u m c (b) ph i cho bi t c th ít nh t là tài s n c m c , th ch p ho c l phí ư c th c hi n cho ai hư ng - tên và a ch c a ngư i ư c hư ng l i ó hay ư c ký phát vô danh, tr giá t i a ư c b o m, n u ó là quy nh theo lu t c a qu c gia ăng ký ho c n u ó là tr giá ư c nêu c th trong văn b n cam k t c m c , th ch p ho c l phí, ngày và các chi ti t khác, theo lu t c a nư c ăng ký, xác nh th h ng c a các lo i c m c , th ch p và l phí. Ði u 2 - X p h ng và hi u l c c a c m c , th ch p và l phí: Th h ng c m c , th ch p, ho c l phí gi a b n thân chúng và không làm t n h i t i nh ng i u kho n c a Công ư c này, hi u l c c a chúng i v i các bên th ba s ư c xác nh b i lu t c a nư c ăng ký; tuy nhiên, không làm t n h i t i các i u kho n c a Công ư c này, m i v n liên quan t i th t c thi hành s ư c i u ch nh b i lu t c a qu c gia nơi di n ra vi c thi hành. Ði u 3 - Thay i s h u ho c ăng ký
  2. 1. Tr các trư ng h p nêu trong các Ði u 11 và 12, trong t t c các trư ng h p khác òi h i ph i xoá tên ăng ký c a con tàu trong s ăng ký c a m t qu c gia thành viên, thì qu c gia thành viên ó s không cho phép ch tàu xoá tên tr phi m i kho n c m c , th ch p và l phí ã ư c xoá xong trư c ó, ho c có văn b n ng ý c a t t c nh ng ngư i n m gi các kho n c m c , th ch p ho c l phí ó. Tuy nhiên, trong trư ng h p vi c xoá tên ăng ký c a con tàu là nghĩa v theo lu t c a qu c gia thành viên, do nh ng lý do không ph i là k t qu c a vi c bán tàu t nguy n, thì t t c nh ng ngư i n m gi các kho n c m c , th ch p ho c l phí ph i ư c thông báo v vi c s p xoá tên con tàu nh m t o i u ki n nh ng ngư i n m gi này có th ti n hành nh ng bi n pháp h p lý b o v quy n l i c a h , tr phi có s ng ý c a nh ng ngư i n m gi , vi c xoá tên con tàu không ư c th c hi n trư c khi k t thúc m t th i h n h p lý không dư i 3 tháng k t ngày có thông báo thích h p t i nh ng ngư i n m gi . 2. Không làm t n h i t i i u 12, ti u m c 5, m t con tàu ang ho c ã ăng ký t i m t qu c gia thành viên không ư c phép ăng ký t i m t qu c gia thành viên khác, tr phi có m t trong hai gi y ch ng nh n sau: a) Gi y ch ng nh n ư c c p b i qu c gia nơi con tàu trư c ây ã ăng ký xác nh n r ng con tàu ó ã xoá tên trong s ăng ký; b) Gi y ch ng nh n ư c c p b i qu c gia nơi con tàu trư c ây ã ăng ký xác nh n r ng con tàu ó s ư c xoá tên trong s ăng ký ngay vào th i i m khi vi c ăng ký m i có hi u l c. Ngày xoá tên ăng ký s chính là ngày ăng ký m i c a con tàu ó. Ði u 4 - Quy n lưu gi hàng h i 1. M i khi u n i trong s nh ng khi u n i i v i ch tàu, ngư i thuê tàu như ng l i, ngư i qu n lý ho c ngư i v n hành c a con tàu s ư c b o m b ng quy n lưu gi i v i con tàu ó: a) Khi u n i v ti n lương và các kho n ti n khác ph i tr cho thuy n trư ng, thu th và các thành viên khác trong biên ch c a con tàu v vi c ã thuê h làm vi c trên tàu, bao g m c chi phí h i hương và các kho n phí b o hi m xã h i ph i óng cho h ; b) Khi u n i v vi c b m ng (ch t) ho c thương t t cá nhân, trên t li n ho c trên bi n, có liên quan tr c ti p t i ho t ng c a con t u; c) Khi u n i òi ti n thư ng v vi c c u tàu; d) Khi u n i òi phí c ng, lu ng và các phí ư ng thu khác và phí hoa tiêu; e) Khi u n i v nh ng l i m c ph i phát sinh t t n th t ho c hư h i v v t ch t mà nguyên nhân gây ra là do v n hành t u ngoài nh ng t n th t v hàng hoá, công-te-nơ và và dùng c a hành khách ch trên t u. 2. Không có quy n lưu gi hàng h i i v i m t con tàu gi i quy t khi u n i nêu trong ti u m c (b) và (e) c a m c 1 n u nh ng khi u n i ó xu t phát t ho c là k t qu c a:
  3. a) Hư h i liên quan n vi c chuyên ch d u ho c các lo i ch t nguy h i ho c c h i b ng ư ng bi n mà vi c n bù cho ngư i khi u n i ư c căn c theo các công ư c qu c t ho c lu t qu c gia quy nh nh ng trách nhi m ho c b o hi m b t bu c ho c các công c khác b o m gi i quy t khi u n i; ho c b) Ch t phóng x ho c nh ng ch t v a có tính phóng x v a có tính ch t c h i, gây n ho c các ch t nhiên li u nguyên t , s n phNm phóng x ho c ch t th i phóng x có tính ch t nguy h i. Ði u 5 - Ưu tiên v quy n lưu gi hàng h i 1. Nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong Ði u 4 s ư c ưu tiên i v i các kho n c m c , th ch p và l phí ư c ăng ký, và không m t khi u n i nào khác ư c ưu tiên hơn nh ng quy n lưu gi hàng h i ho c i v i nh ng kho n c m c , th ch p ho c l phí ư c th c hi n theo quy nh c a i u 1, tr trư ng h p quy nh trong m c 3 và 4 c a i u 12. 2. Nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong i u 4 ư c x p h ng theo úng th t ã li t kê, tuy nhiên v i i u ki n là quy n lưu gi hàng h i m b o gi i quy t ti n thư ng v vi c c u con tàu s ư c ưu tiên trư c t t c các quy n lưu gi khác áp d ng i v i con tàu trư c th i i m ti n hành các ho t ng phát sinh quy n lưu gi ã nêu. 3. Nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong các ti u m c (a ), (b), (d) và (e) thu c m c 1 c a i u 4 s áp d ng theo nguyên t c cái gì x y ra trư c thì s gi i quy t trư c. 4. Nh ng quy n lưu gi hàng h i gi i quy t khi u n i v ti n thư ng c u tàu s ư c ưu tiên theo trình t ngư c v th i gian khi mà nh ng khi u n i ó phát sinh. Nh ng khi u n i này ư c coi là phát sinh k t ngày ho t ng c u tàu ch m d t. Ði u 6 - Nh ng quy n lưu gi hàng h i khác: M i qu c gia thành viên có th , theo lu t c a mình, quy nh các quy n lưu gi tàu khác gi i quy t nh ng khi u n i khác, ngoài nh ng khi u n i ư c nêu trong i u 4, i v i ch tàu, ngư i thuê tàu như ng l i, ngư i qu n lý ho c ngư i v n hành c a con t u, v i i u ki n r ng nh ng quy n lưu gi tàu ó : a) Tuỳ theo các quy nh c a i u 8, 10 và 12; b) S h t hi u l c - Sau m t th i h n 6 tháng k t th i i m phát sinh khi u n i ư c m b o b ng quy n lưu gi ó tr phi, trư c khi h t th i h n 6 tháng ó, con tàu b ã b t gi , vi c b t gi d n t i vi c bán tàu b t bu c; ho c - Vào th i i m k t thúc th i h n 60 ngày sau khi bán con tàu cho m t ngư i mua chân th t, th i h n 60 ngày ó s b t u t ngày vi c bán tàu ư c ăng ký theo lu t c a qu c gia nơi mà con tàu ư c ăng ký sau khi bán; căn c vào th i h n nào h t trư c; và
  4. c) ư c x p h ng sau nh ng quy n lưu gi tàu nêu trong i u 4 và sau nh ng kho n c m c , th ch p và l phí phù h p v i quy nh trong i u 1. Ði u 7 - Quy n c m l i 1. M i qu c gia thành viên có th , theo lu t c a mình, trao quy n c m l i iv im t con tàu thu c s h u c a ho c là: a) M t công ty óng tàu, m b o cho nh ng khi u n i v vi c óng con tàu ó; ho c b) M t công ty s a ch a tàu, m b o cho vi c s a ch a tàu, bao g m c vi c óng l i con tàu, ư c ti n hành trong th i gian s h u ó. 2. Quy n c m l i s h t hi u l c khi con tàu không còn thu c s h u c a công ty óng tàu ho c s a ch a tàu, mà vi c không còn thu c s h u ó không ph i do k t qu c a m t vi c b t gi . Ði u 8 - Ð c tính c a quy n lưu gi hàng h i Tuỳ thu c quy nh c a i u 12, quy n lưu gi tàu g n v i con tàu, b t k v vi c thay i v s h u, ho c v ăng ký ho c v c tàu. Ði u 9 - M t quy n lưu gi tàu vì lý do th i gian 1. Nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong i u 4 s h t hi u l c sau th i h n 1 năm tr phi, trư c khi h t th i h n 1 năm ó, con tàu b b t gi , vi c b t gi d n n vi c bán tàu b t bu c. 2. Th i h n 1 năm nêu trong m c 1 trên s b t u tính t : a) i v i nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong i u 4, ti u m c 1 (a), t th i i m ngư i khi u n i ra kh i con tàu b) i v i nh ng quy n lưu gi hàng h i nêu trong i u 4, ti u m c t 1 (b) n (e), t th i i m phát sinh nh ng khi u n i ư c m b o b ng quy n lưu gi hàng h i ó; và ư c tính m t cách liên t c không có kho ng th i gian b ng ng ho c ng t quãng, tuy nhiên v i i u ki n r ng th i h n ó không tính kho ng th i gian vi c b t ho c gi tàu trái pháp lu t. Ði u 10 - Chuy n như ng và b n n 1. Vi c chuy n như ng c a ho c b n n i v i m t khi u n i ư c b o m b ng m t quy n lưu gi hàng h i d n n vi c chuy n như ng và b n n i v i quy n lưu gi hàng h i ó. 2. Bên khi u n i có quy n lưu gi tàu có th không ph i b n n n bù cho ch con tàu theo quy nh c a m t h p ng b o hi m.
  5. Ði u 11 - Thông báo v bán tàu b t bu c 1. Trư c khi ti n hành vi c bán tàu b t bu c t i m t qu c gia thành viên, cơ quan có thNm quy n t i qu c gia thành viên ó, theo quy nh c a i u này, ph i thông báo cho: a) Cơ quan ph trách s ăng ký t i qu c gia ăng ký; b) T t c nh ng ngư i n m gi các kho n c m c , th ch p ho c l phí ư c ăng ký mà ã ư c ký phát cho ngư i n m gi th ; c) T t c nh ng ngư i n m gi các kho n c m c , th ch p ho c l phí ư c ăng ký ư c ký phát vô danh và t t c nh ng ngư i có quy n lưu gi hàng h i nêu trong i u 4, v i i u ki n là cơ quan có thNm quy n ti n hành vi c bán tàu b t bu c nh n ư c s th nh c u cu h ; và d) Ngư i ch tàu ư c ăng ký 2. Vi c thông báo ph i ư c th c hi n ít nh t là 30 ngày trư c khi ti n hành bán tàu b t bu c và ph i bao g m ho c là: (a) th i gian và a i m ti n hành bán tàu b t bu c và các chi ti t liên quan t i vi c bán tàu b t bu c ho c th t c d n n vi c bán tàu b t bu c mà cơ quan thNm quy n t i qu c gia thành viên ti n hành các th t c th y c n thi t và b o v quy n l i c a nh ng ngư i ư c thông báo. (b) n u như không th xác nh m t cách ch c ch n th i gian và a i m c a vi c bán t u b t bu c, thì kho ng th i gian và a i m d ki n cùng các chi ti t c th liên quan t i vi c bán tàu b t bu c thu c quy n quy t nh c a cơ quan có thNm quy n c a qu c gia thành viên ti n hành các th t c bán tàu b t bu c s là b o v quy n l i c a nh ng ngư i ư c thông báo. N u thông báo ư c ti n hành theo ti u m c (b) trên, thì ph i có thông báo b sung v th i gian và a i m chính xác c a vi c bán tàu b t bu c, và trong b t c trư ng h p nào, không dư i 7 ngày trư c khi bán tàu b t bu c. 3. Thông báo nêu trong m c 2 c a i u này ph i b ng văn b n ư c g i, ho c b ng thư b o m ho c b ng phương ti n i n t ho c phương ti n khác òi h i có xác nh n v vi c ã nh n ư c văn b n, t i nh ng ngư i liên quan như nêu trong m c 1, n u bi t. Ngoài ra, thông báo còn ư c công b trên báo chí t i qu c gia nơi di n ra vi c bán tàu b t bu c và, n u cơ quan ti n hành bán tàu b t bu c th y phù h p, trên các n phNm khác. Ði u 12 : Hi u l c c a vi c bán t u b t bu c 1. Trong trư ng h p vi c bán t u b t bu c m t qu c gia thành viên thì t t c các kho n c m c , th ch p, ho c l phí tr nh ng kho n ã ư c ngư i mua ti p nh n v is ng ý c a nh ng ngư i n m gi , và m i quy n lưu gi và các nghĩa v khác có tính ch t tương t , s không còn hi u l c g n theo con tàu v i i u ki n là:
  6. (a) Vào th i i m bán t u con t u ang trong khu v c thu c quy n phán xét c a qu c gia ó, và (b) Vi c bán t u ư c ti n hành theo lu t pháp c a qu c gia ó và quy nh c a nêu trong i u 11 và 12 2. Các chi phí và phí t n phát sinh t vi c b t gi tàu và vi c bán con tàu s ư c thanh toán trư c h t t nh ng kho n thu c a vi c bán t u. Nh ng chi phí và phí t n này bao g m, không k nh ng cái khác, các chi phí cho vi c b o dư ng con tàu và ch cho th y th oàn như lương và các kho n và chi phí khác ư c nêu trong i u 4 ti u m c 1 (a), ph i ch u t th i i m b t gi con tàu. Ph n còn l i c a kho n thu s ư c phân b phù h p v i quy nh c a Công ư c này, trong ph m vi c n thi t gi i quy t các khi u n i. Sau khi tho mãn yêu c u c a nh ng ngư i khi u ki n, thì ph n còn l i c a kho n thu bán tàu, n u có, s ư c tr l i cho ngư i ch và có th ư c chuy n như ng t do. 3. M t qu c gia thành viên có th quy nh trong lu t c a mình là trong trư ng h p b t bu c, vi c bán m t con t u b m c c n ho c b chìm sau khi ư c cơ quan công c ng tr c v t vì m c ích an toàn hàng h i ho c b o v môi trư ng bi n, chi phí c a vi c tr c v t s ư c hoàn tr t kho n thu c a vi c bán tàu, trư c t t c các khi u n i khác ư c b o m b ng quy n lưu gi hàng h i i v i con tàu. 4. N u vào th i i m bán tàu b t bu c mà con tàu ang thu c s h u c a m t công ty óng tàu hay công ty s a ch a tàu mà các công ty này, theo c a lu t pháp c a m t qu c gia thành viên nơi di n ra vi c bán tàu, có quy n gi l i con tàu thì công ty này ph i chuy n quy n s h u c a con tàu sang cho ngư i mua, nhưng công ty này ư c quy n òi b i thư ng t kho n thu c a vi c bán tàu sau khi ã gi i quy t t t c nh ng khi u n i c a nh ng ngư i n m quy n lưu gi hàng h i như nêu trong i u 4. 5. Khi m t còn t u ư c ăng ký t i qu c gia thành viên là i tư ng c a vi c bán tàu b t bu c t i b t c qu c gia thành viên nào, thì cơ quan có thNm quy n s , theo yêu c u c a ngư i mua, c p m t gi y ch ng nh n v hi u l c r ng con tàu ư c bán không b ràng bu c b i các kho n c m c hay th ch p ho c l phí ngo i tr nh ng kho n này ư c ngư i mua ti p nh n, không b ràng bu c b i b t c quy n lưu gi và nghĩa v nào khác, v i i u ki n là nh ng yêu c u trong ti u m c 1(a) và 1(b) ã ư c tuân th . Sau khi c p gi y ch ng nh n ó, cơ quan ăng ký s có trách nhi m xoá t t c các kho n c m c , th ch p, l phí t n ã ăng ký, tr phi các kho n này ã ư c ngư i mua ti p nh n, và ăng ký con tàu b ng tên ngư i mua ho c c p gi y ch ng nh n vi c xoá tên ăng ký ph c v cho vi c ăng ký m i, tuỳ trư ng h p c th . 6. Các qu c gia thành viên m b o r ng t t c các kho n thu c a vi c bán t u b t bu c là các kho n thu có th c và ư c t do chuy n như ng . Ði u 13: Ph m vi áp d ng 1. Tr phi có quy nh khác trong Công ư c này, các quy nh c a Công ư c áp d ng i v i t t c các con tàu i bi n ư c ăng ký t i m t qu c gia thành viên, ho c t i m t qu c gia không ph i thành viên v i i u ki n là nh ng con tàu c a qu c gia không ph i là thành viên ó thu c quy n phán xét c a qu c gia thành viên.
  7. 2. Không m t quy nh nào trong Công ư c này t o ra b t c m t quy n nào hoăc t o i u ki n b t c m t quy n nào ư c thi hành i v i b t kỳ m t con tàu nào do nhà nư c s h u ho c v n hành và s d ng vào m c ích d ch v phi thương m i c a chính ph . Ði u 14 - Thông tin liên l c gi a các qu c gia thành viên Ð i v i m c ích c a các i u 3, 11 và 12, các cơ quan có thNm quy n c a các qu c gia thành viên s ư c u quy n trao i tr c ti p v i nhau. Ði u 15 - Xung t gi a công ư c Không có i u kho n nào c a Công ư c này làm nh hư ng t i b t kỳ m t công ư c qu c t nào quy nh h n ch v nghĩa v hay lu t qu c gia v i m c ích này. Ði u 16 - Thay i c t m th i N u m t tàu con tàu bi n ã ăng ký t i m t qu c gia ư c phép t m th i treo c c a qu c gia khác thì nh ng i u sau ây s ư c áp d ng: (a) Ph c v cho m c ích c a i u kho n này, trong Công ư c này khi d n nhóm t "Qu c gia nơi con tàu ư c ăng ký" hay "Qu c gia ăng ký" thì có nghĩa r ng ó là Qu c gia mà t i ó con tàu ã ư c ăng ký ngay trư c khi thay i c , và khi d n nhóm t "cơ quan ph trách s ăng ký" s có nghĩa là cơ quan ph trách s ăng ký tàu t i qu c gia ó. (b) Lu t c a qu c gia ăng ký s quy t nh i v i m c ích c a vi c th a nh n tài s n c m c , th ch p và l phí. (c) Nư c ăng ký s yêu c u có tham chi u chéo trong s ăng ký c a mình trong ó nêu c th Qu c gia mà con tàu ư c mang c t m th i; tương t như v y, qu c gia có c mà con tàu ư c mang t m th i cũng yêu c u cơ quan qu n lý h sơ tàu có tham chi u v h sơ c a nư c ăng ký. (d) Không m t qu c gia thành viên nào cho phép m t con tàu ăng ký t i qu c gia thành viên ó c m c t m th i c a qu c gia khác tr phi các tài s n c m c , th ch p và l phí ã ư c ăng ký cho con tàu ó ây ã ư c tho mãn hay ã có s ng ý b ng văn b n t t c nh ng ngư i n m gi các tài s n c m c , th ch p và l phí. (e) Vi c thông báo ư c nêu trong i u 11 cũng ph i ư c g i t i cơ quan có thNm quy n qu n lý h sơ c a con tàu qu c gia có c mà con tàu ư c phép mang t m th i. (f) Ngay sau khi c p gi y ch ng nh n xoá tên trong s ăng ký như nêu trong i u 12, m c 5, cơ quan thNm quy n qu n lý h sơ con tàu t i qu c gia mà con tàu ư c phép mang c t m th i c a mình s c p ch ng nh n xác nh n r ng quy n mang c c a qu c gia ó ã b hu b theo yêu c u c a ngư i mua. (g) Không m t i u nào trong Công ư c này ư c hi u là áp t b t c nghĩa v nào cho các qu c gia thành viên ph i cho phép tàu c a nư c ngoài ư c mang c t m
  8. th i c a qu c gia mình hay các con tàu c a mình ư c mang c t m th i c a nư c ngoài. Ði u 17 - Lưu gi Công ư c Công ư c này s ư c lưu gi t i T ng Thư ký Liên h p qu c Ði u 18 - Ký k t, phê chu n, th a nh n, thông qua và tham gia 1. Công ư c này s ng cho vi c ký k t ư c th c hi n b i b t c qu c gia nào Tr s c a Liên h p qu c, NewYork, t ngày 01 tháng 09 năm 1993 n 31 tháng 08 năm 1994 và v sau s ng các qu c gia tham gia. 2. Các qu c gia có th bày t s ng ý tham gia công ư c này b ng cách: (a) Ký k t không có b o lưu phê chuNn, th a nh n hay thông qua; ho c: (b) Ký k t ph i ch u s phê chuNn, th a nh n hay thông qua, ph i tuân theo s phê chuNn, ch p nh n hay thông qua; ho c (c) Vi c tham gia 3. Vi c phê chuNn, th a nh n, thông qua hay tham gia s có hi u l c b i vi c lưu gi văn b n ó t i nơi lưu gi Công ư c. Ði u 19 - Có hi u l c 1. Công ư c này s có hi u l c sau sáu tháng k t ngày 10 qu c gia th hi n s ng ý tham gia Công ư c. 2. Ð i v i m t qu c gia th hi n s ng ý tham gia Công ư c sau khi các i u ki n Công ư c có hi u l c ã ư c tho mãn thì s nh t trí này s có hi u l c sau 3 tháng k t ngày th hi n s ng ý ó. Ði u 20 - Ði u ch nh và s a i 1. M t H i ngh xem xét ho c s a i l i Công ư c này s ư c T ng thư ký Liên h p qu c tri u t p theo yêu c u c a m t ph n ba s các Qu c gia tham gia Công ư c. 2. Ð ng ý tham gia công ư c, theo quy nh c a Công ư c, ư c ưa ra sau khi vi c s a i Công ư c ã có hi u l c, thì Qu c gia ó ư c coi là tham gia vào Công ư c ã s a i. Ði u 21 - Bãi ư c 1. B t c qu c gia nào cũng có th tuyên b bãi b không tham gia Công ư c này vào b t kỳ th i i m nào sau khi vi c tham gia vào Công ư c c a qu c gia ó có hi u l c. 2. Vi c tuyên b bãi b s có hi u l c b ng vi c g i văn b n tuyên b bãi b t i cơ quan lưu gi .
  9. 3. Vi c tuyên b bãi ư c s có hi u l c m t năm ho c có th lâu hơn như ã ghi c th trong tuyên b bãi b sau khi cơ quan lưu gi nh n ư c công hàm ó. Ði u 22 - Ngôn ng 1. Công ư c này ư c l p b ng ti ng R p, Trung Qu c, Ti ng Anh, Ti ng Pháp, Ti ng Nga và Ti ng Tây Ban Nha, các văn b n b ng các ngôn ng khác nhau có giá tr như nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản