Công ước số 139

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Công ước số 139

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ước số 139 về việc kiểm soát và phòng ngừa các yếu tố nghề nghiệp độc hại do các chất hoặc các tác nhân gây ung thư gây ra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ước số 139

  1. CÔNG Ư C S 139 V VI C KI M SOÁT VÀ PHÒNG NG A CÁC Y U T NGH NGHI P C H I DO CÁC CH T HO C CÁC TÁC NHÂN GÂY UNG THƯ GÂY RA H i ngh toàn th c a T ch c Lao ng qu c t , ư c H i ng qu n tr c a Văn p ng Lao ng qu c t tri u t p t i Giơ-ne-vơ ngày m ng 5 tháng 6 năm 1974, trong kỳ h p th năm mươi chín; Chú ý n các i u kho n c a Công ư c và Khuy n ngh v phòng ng a b c x ,1960, Công ư c và Khuy n ngh v Benzene, 1971; Quan tâm n mong mu n thi t l p nh ng tiêu chuNn qu c t liên quan n vi c phòng ch ng các ch t và các tác nhân gây ung thư; Có tính n công vi c liên quan v i các T ch c qu c t khác, c bi t là T ch c Y t th gi i và cơ quan nghiên c u ung thư qu c t ph i h p v i T ch c Lao ng qu c t ; Sau khi quy t nh ch p thu n m t s ngh v vi c ki m soát và phò ̣ng ng a các y u t ngh nghi p c h i do các ch t và các tác nhân gây ung thư gây ra, là v n thu c i m th năm trong chương trình ngh s kỳ h p; Sau khi quy t nh r ng nh ng ngh ó s mang hình th c m t Công ư c qu c t ; Thông qua ngày hai mươi b n tháng sáu năm m t ngàn chín trăm b y mươi tư, Công ư c dư i ây, g i là Công ư c ung thư ngh nghi p, 1974. i u 1. 1- M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này c n nh kỳ xác nh các ch t và các tác nhân gây ung thư, vi c ti p xúc ngh nghi p v i các ch t và các tác nhân ó ph i b c m, ph i ư c cho phép ho c ph i ư c ki m soát và xác nh nh ng i tư ng mà các i u kho n khác c a Công ư c này yêu c u. 2- Nh ng trư ng h p ngo i l ch có th ư c ch p thu n b ng vi c c p gi y ch ng nh n riêng cho m i trư ng h p và trong nh ng i u ki n c th nh t nh. 3- Vi c xác nh các ch t và các tác nhân gây ung thư theo yêu c u c a kho n 1 i u này ph i chú ư n nh ng thông tin m i nh t ă ư c c p n trong nh ng quy ph m th c hành ho c trong các văn b n hư ng d n do T ch c Lao ng qu c t ban hành cũng như lưu ý n nh ng thông tin c a các cơ quan ch c năng khác. i u 2. 1- M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này c g ng thay th nh ng ch t và nh ng tác nhân gây ung thư mà ngư i lao ng có th ti p xúc trong quá trình làm vi c b ng nh ng ch t ho c nh ng tác nhân không gây ung thư ho c ít c h i; khi l a
  2. ch n ch t hay tác nhân thay th c n tính n nh ng c tính gây ung thư, c h i và nh ng c tính khác c a ch t hay tác nhân thay th . 2- S ngư i lao ng ti p xúc v i các ch t và các tác nhân gây ung thư, th i gian và m c ti p xúc c n ư c gi m t i m c t i thi u tương ng v i m c an toàn. i u 3. M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này c n quy nh các bi n pháp ph i th c hi n b o v ngư i lao ng ch ng l i nh ng nguy cơ do ti p xúc v i các ch t và các tác nhân gây ung thư và c n thành l p m t h th ng ghi chép theo dõi thích h p. i u 4. M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này c n ph i ti n hành t t c các bư c nh ng ngư i lao ng ă, ang và s ti p xúc v i các ch t và các tác nhân gây ung thư ư c cung c p t t c nh ng thông tin hi n có v nh ng nguy hi m kèm theo và nh ng bi n pháp p ng ng a c n ph i tuân th . i u 5. M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này c n ti n hành các bi n pháp b o m ngư i lao ng ư c ki m tra s c kh e, ư c xét nghi m sinh h c và các xét nghi m khác c n thi t theo nh kỳ ánh giá s ti p xúc và theo dơi t́nh tr ng s c kh e c a ngư i lao ng có liên quan n các m i nguy hi m, c h i c a công vi c. i u 6. M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này: a) B ng pháp lu t và pháp quy ho c b t c bi n pháp nào khác hi n có cùng v i i u ki n và th c t qu c gia, tham kh o ý ki n c a các t ch c i di n tiêu bi u nh t c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng liên quan, ti n hành các bư c c n thi t m b o hi u l c th c hi n các quy nh c a Công ư c này; b) Tuỳ thu c vào th c t qu c gia, xác nh nh ng i tư ng tuân th úng theo nh ng quy nh c a Công ư c này; c) Th c hi n các ho t ng thanh tra phù h p nh m giám sát vi c áp d ng Công ư c này, và minh ch ng ă th c hi n giám sát tho áng.
Đồng bộ tài khoản