Công văn 02/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Công văn 02/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 02/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, khơi thông luồng lạch cảng cá Lộc An và Bến Lội-Bình Châu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 02/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------ ð c l p - T do - H nh phúc ---------------------- Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2009 S : 02/BXD-VLXD V/v: Xu t kh u cát nhi m m n t n thu t vi c n o vét, khơi thông lu ng l ch c ng cá L c An và B n L i-Bình Châu, t nh Bà R a-Vũng Tàu. Kính g i : Doanh nghi p Tư nhân Thương m i và D ch v Hoàng Vi t B Xây d ng nh n ñư c công văn s 02/XKCNM ngày 16/12/2008 c a Doanh nghi p Tư nhân Thương m i và D ch v Hoàng Vi t v vi c ti p t c xu t kh u cát nhi m m n không qua tuy n r a t n thu t vi c n o vét, khơi thông lu ng l ch c ng cá L c An, huy n ð t ð và B n L i- Bình Châu, huy n Xuyên M c, t nh Bà R a-Vũng Tàu. B Xây d ng có ý ki n như sau: Căn c công văn s 2393/UBND-VP ngày 22/4/2008 c a U ban nhân dân (UBND) t nh .vn Bà R a-Vũng Tàu ch ñ o v vi c gi i quy t khai thông lu ng l ch ph c v cho nhu c u lưu thông tàu thuy n c a bà con ngư dân trong và ngoài t nh, ñ ng ý cho phép ti p t c t ch c thi công n o vét tuy n lu ng vào c ng cá L c An, huy n ñ t ð và B n L i-Bình Châu, huy n Xuyên m c. am Công tác n o vét s ñư c ti n hành và duy trì thư ng xuyên....ð ng th i ñ ng ý cho Công ty TNHH Phư c Luân ñư c thi công n o vét 02 tuy n lu ng nêu trên và ñư c phép t n thu cát n o tn vét tiêu th ñ bù ñ p chi phí. ie Công ty TNHH Phư c Luân có Ph l c H p ñ ng s 03/2008 HðKT ký ngày 04/10/2008 tV v i Doanh nghi p Tư nhân Thương m i và D ch v Hoàng Vi t v vi c mua bán cát t n thu trong quá trình n o vét, khơi thông lu ng l ch t i 02 khu v c c ng cá L c An và B n L i- Bình Châu ua v i kh i lư ng căn c theo công tác n o vét duy trì thư ng xuyên c a d án. .L Doanh nghi p Tư nhân Thương m i và D ch v Hoàng Vi t có các H p ñ ng xu t kh u ký ngày 16/9/2008, ký ngày 28/9/2008 và H p ñ ng s 01 HV-TEO ký ngày 03/11/2008 sang th ww trư ng Singapore v i kh i lư ng ñư c căn c vào kh i lư ng thi công c a d án. w Căn c Ch th s 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 c a B Công nghi p (nay là B Công thương) v Hư ng d n xu t kh u khoáng s n, thì trư ng h p xu t kh u cát nhi m m n t n thu t vi c n o vét, khơi thông lu ng l ch vào c ng cá L c An, huy n ð t ð và B n L i-Bình Châu, huy n Xuyên M c, t nh Bà R a-Vũng Tàu c a Doanh nghi p Tư nhân Thương m i và D ch v Hoàng Vi t ñã ñáp ng ñư c các ñi u ki n và tiêu chu n xu t kh u khoáng s n theo quy ñ nh. Trư ng h p cát xu t kh u nêu trên là lo i cát nhi m m n, có kích thư c h t nh , nhuy n b l n nhi u phù sa và t p ch t h u cơ nên vi c tuy n r a s không hi u qu mà còn làm tăng giá thành c a s n ph m. M t khác, lo i cát này ch dùng vào vi c san l p, n u khách hàng ch p nh n các ch tiêu k thu t c a cát không qua tuy n r a thì B Xây d ng ñ ng ý v i ñ ngh c a Doanh nghi p. Tuy nhiên, vi c xu t kh u cát nhi m m n t n thu t vi c n o vét, khơi thông lu ng l ch là vùng c a sông giáp bi n, vì v y cát xu t kh u ph i ñư c phòng thí nghi m ñ t tiêu chu n VILAS l y m u ki m tra, phân tích hàm lư ng % kim lo i n ng, quý hi m có trong cát ñ t m c tương ñương lo i cát làm v t li u xây d ng thông thư ng Th i h n, kh i lư ng cát xu t kh u ñư c th c hi n theo Ch th s 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 c a Th tư ng Chính ph , ñ ng th i trong th i gian xu t kh u UBND t nh c n ch ñ o ñ vi c n o vét, khơi thông lu ng ñ m b o môi trư ng, không gây ách t c giao thông ñư ng thu , không làm s t l ñê kè và ph i ñ m b o cân ñ i cung-c u không ñ vi c xu t kh u cát làm nh hư ng ñ n nhu c u cát xây d ng c a ñ a phương.
  2. Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng v vi c xu t kh u cát nhi m m n không qua tuy n r a t n thu t vi c n o vét, khơi thông lu ng l ch c ng cá L c An, huy n ð t ð và B n L i-Bình Châu, huy n Xuyên M c, t nh Bà R a-Vũng Tàu c a Doanh nghi p Tư nhân Thương m i và D ch v Hoàng Vi t. TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V V T LI U XÂY D NG - Như trên; - UBND t nh Bà R a-Vũng Tàu; - Lưu VP, VLXD, 10; Nguy n Quang Cung .vn am tn ie tV ua .L ww w
Đồng bộ tài khoản