Công văn 03/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
112
lượt xem
4
download

Công văn 03/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 03/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 617/SXD-BCĐ ngày 25/11/2008 của Ban Chỉ đạo thực hiện QĐ 117/2007/QĐ-TTg tỉnh Bắc Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 03/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------- ð c l p - T do - H nh phúc ----------------------- Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2009 S : 03/BXD-QLN V/v tr l i công văn s 617/SXD-BCð ngày 25/11/2008 c a Ban Ch ñ o th c hi n Qð 117/2007/Qð-TTg t nh B c Ninh Kính g i: Ban Ch ñ o th c hi n Quy t ñ nh 117/2007/Qð-TTg t nh B c Ninh B Xây d ng nh n ñư c công văn s 617/SXD-BCð ngày 25/11/2008 c a Ban Ch ñ o th c hi n Quy t ñ nh 117/2007/Qð-TTg ñ ngh hư ng d n v vi c th c hi n h tr c i thi n nhà cho ngư i có công v i cách m ng theo quy ñ nh Quy t ñ nh s 117/2007/Qð-TTg ngày 25/7/2007 c a Th tư ng Chính ph . Sau khi nghiên c u n i dung công văn, B Xây d ng tr l i như sau: Quy t ñ nh s 117/2007/Qð-TTg không có quy ñ nh h tr c i thi n nhà cho ñ i tư ng .vn là con c a cán b “Ti n kh i nghĩa”, do v y trư ng h p c hai v ch ng cán b “Ti n kh i nghĩa” m t trư c ngày Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành như công văn 617/SXD-BCð c a S Xây d ng t nh B c Ninh ñã nêu thì con c a h không ñư c hư ng h tr c i thi n nhà . am ð i v i trư ng h p ngư i thu c di n ñư c hư ng h tr theo quy ñ nh t i kho n 2 ði u tn 2 c a Quy t ñ nh 117/2007/Qð-TTg (cán b “Ti n kh i nghĩa” ho c v hay ch ng c a ngư i ñó) mà m t sau ngày Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành thì nh ng ngư i th a k h p pháp ñư c ie th hư ng tiêu chu n h tr ñó. tV ð ngh Ban Ch ñ o th c hi n Quy t ñ nh 117/2007/Qð-TTg t nh B c Ninh nghiên c u, ua báo cáo UBND t nh ñ tri n khai th c hi n vi c h tr c i thi n nhà cho ngư i có công v i cách m ng theo ñúng quy ñ nh./. .L ww TL. B TRƯ NG Ni nh n: w C C TRƯ NG C C QU N LÝ NHÀ VÀ TH - Như trên; TRƯ NG B T ð NG S N - S XD t nh B c Ninh; - Lưu: VT, QLN & TTBðS Nguy n M nh Hà
Đồng bộ tài khoản