Công văn 05/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
3
download

Công văn 05/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 05/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện trình tự thủ tục xây dựng cơ bản đối với các công trình cấp bách áp dụng hình thức chỉ định thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 05/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- ð c l p - T do - H nh phúc --------- Hà N i, ngày 7 tháng 01 năm 2009 S : 05/BXD-HðXD V/v: Th c hi n trình t th t c XDCB ñ i v i các công trình c p bách áp d ng hình th c ch ñ nh th u. Kính g i: S Xây d ng t nh Hoà Bình. B Xây d ng nh n ñư c công văn s 1049/XD-KTGD ngày 12/12/2008 c a S Xây d ng t nh Hoà Bình ñ ngh hư ng d n Th c hi n trình t th t c xây d ng cơ b n ñ i v i các công trình c p bách áp d ng hình th c ch ñ nh th u. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: Trình t và các th t c ph i th c hi n sau khi có quy t ñ nh cho phép áp d ng hình th c ch ñ nh th u ñư c quy ñ nh t i ði u 41 Ngh ñ nh 58/2008/Nð-CP ngày 05/5/2008 c a Chính .vn ph hư ng d n v quy trình ch ñ nh th u. Tuy nhiên, ñ i v i các công trình kh n c p c n ph i t ch c thi công ngay ñ ph c v cho các tình hu ng c p bách thì ñư c th c hi n theo hư ng d n t i ði u 13 Ngh ñ nh am 71/2005/Nð-CP ngày 06/6/2005 c a Chính ph . tn Trình t th t c b t bu c ph i th c hi n ti p theo ngay sau khi thi công xây d ng công ie trình ñư c hư ng d n t i ði u 14; hình th c t m ng v n và thanh quy t toán ñư c th c hi n theo ði u 15 Ngh ñ nh 71/2005/Nð-CP c a Chính ph . tV ua Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng ñ ngh S Xây d ng t nh Hoà Bình nghiên c u th c hi n theo quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành. .L ww TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V QU N LÝ w HO T ð NG XÂY D NG Ni nh n: - Như trên; - Lưu: V HðXD (V.A.M - 04). Tr n Ng c Thi n
Đồng bộ tài khoản