Công văn 06/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Công văn 06/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 06/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện Bản Chát, Hội Quảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 06/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------------ ð c l p – T do – H nh phúc ---------------------------- Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 S : 06/VPCP-KTN V/v ð y m nh công tác chu n b ñ u tư, xây d ng các d án th y ñi n B n Chát, Hu i Qu ng Kính g i: - Các B : Công Thương, K ho ch và ð u tư, Tài chính, xây d ng; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - T p ñoàn ði n l c Vi t Nam; Sau khi xem xét báo cáo k t qu cu c h p v các d án th y ñi n B n Ch t, Hu i Qu ng, do ñ ng chí Thái Ph ng Nê, Phái viên Th tư ng Chính ph ch trì, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i có ý ki n như sau: .vn Trong th i gian qua, do khó khăn v ngu n v n, công tác xây d ng trên công trư ng th y ñi n B n Chát b ch ng l i, công tác xây d ng trên công trư ng th y ñi n Hu i Qu ng ñã t m d ng. Ngoài nguyên nhân chính là thi u v n, ñ i v i D án th y ñi n Hu i Qu ng còn do am c u ñư ng ñ n công trình b các ñ t mưa l n làm hư h ng n ng, các bên liên quan chưa xác ñ nh ñư c ngu n cung c p ñá và cát cho xây d ng công trình. tn ie Yêu c u Ch ñ u tư và các nhà th u nhanh chóng kh c ph c các t n t i, ngay t ñ u năm 2009, ñ y m nh thi công nh m ñ t ñư c các m c tiêu ñ ra và th c hi n ngay các nhi m v tV sau ñây: ua 1. D án th y ñi n B n Chát: .L - T p ñoàn ði n l c Vi t Nam (Ch ñ u tư) b ng ngu n v n t thu x p k p th i thanh toán ngay t ñ u năm theo phi u giá ñang t n ñ ng; thanh toán k p th i kh i lư ng hoàn thành ww trong th i gian chưa vay ñư c v n tín d ng trong nư c, k c ng m t ph n v n năm 2009 ñ T ng công tác xây d ng h t ng (Licogi) thi công ñáp ng m c tiêu ti n ñ quy ñ nh. w- Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam là ngân hàng ñ u m i cho vay tín d ng D án th y ñi n B n Chát kh n trương hoàn thành vi c th m ñ nh D án theo hư ng: h ch a th y ñi n B n Chát ñi u ti t nư c, t o ñi u ki n cho D án th y ñi n Hu i Qu ng tăng s n lư ng cung c p ñi n lên lư i ñi n qu c gia. T p ñoàn ði n l c Vi t Nam và Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam s m th a thu n, ký h p ñ ng vay tín d ng trong ñ u Quý I năm 2009. 2. D án th y ñi n Hu i Qu ng: T p ñoàn ði n l c Vi t Nam: - Kh n trương xem xét phương án vay tín d ng trong nư c và l a ch n t ch c tín d ng ñ ñàm phán và ký h p ñ ng vay v n ñ u tư D án th y ñi n Hu i Qu ng. - ð m b o ngu n v n mua s m k p th i thi t b cơ ñi n ñáp ng ti n ñ xây d ng D án th y ñi n B n Chát và D án th y ñi n Hu i Qu ng. - T p ñoàn ði n l c Vi t Nam (Ch ñ u tư) và T ng công ty Sông ðà (T ng th u) trong ñ u tháng 01 năm 2009 xem xét và th a thu n v vi c ñ m b o giao thông bao g m c c u và ñư ng ñ n công trình, xác ñ nh và cung c p ñ y ñ và có cơ s d tr ñá và cát cho công trình. - Ch ñ u tư trong tháng 01 năm 2009 xem xét và quy t ñ nh phương án k t c u ñ p dâng nư c ñ thông báo cho T ng th u ch ñ ng chu n b thi công D án th y ñi n Hu i Qu ng.
  2. 3. T ng công ty xây d ng h t ng (T ng th u D án th y ñi n B n Chát), T ng công ty Sông ðà (T ng th u D án th y ñi n Hu i Qu ng) tăng cư ng l c lư ng thi công, thi t b xe máy, th c hi n các gi i pháp nh m hoàn thành m c tiêu ti n ñ năm 2009. Văn phòng Chính ph xin thông báo ñ các B , ngành, ñ a phương, các ñơn v liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Ni nh n: PHÓ CH NHI M - Như trên; - Th tư ng; các PTTgCP; - UBND các t nh: ði n Biên, Lai Châu; - Ngân hàng NN và PTNT VN; - TCTy Sông ðà; Văn Tr ng Lý - TCTy Xây d ng h t ng (Licogi); - ð/c Thái Ph ng Nê, Phái viên TTgCP; - VPCP: BTCN, PCN: Văn Tr ng Lý, Ph m Văn Phư ng; các V TKBT, TTðT, KTTH, ðP, QHQT; .vn - Lưu: VT, KTN (4), Ch (32) am tn ie tV ua .L ww w
Đồng bộ tài khoản