Công văn 10067/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 10067/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10067/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc thời hạn thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10067/TC/ĐT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  10067T C/§T n g µ y  23 th¸ng 10 n¨ m  2001  BT s v Ò  vi Ö c th êi ¹ n thanh to¸n v è n  Ç u  t X D C B  n¨ m  2001  h ® K Ýnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh thu   phñ,Tæng    c«ng      ¬  ty91,c quan  trung ¬ng    oµn  Ó   c¸c® th ­UBND       c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 23/2001/CT­ TTg  µy  ng 14/9/2001  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc    êng  ¬n  ÷a  Öc  ph v vi t¨ngc h n vi chØ  o  iÒu  µnh  ®¹ ® h kinh tÕ        ­ x∙ héi,phÊn  u  tvµ  îtm ôc      ëng    ®Ê ®¹   v   tiªut¨ngtr kinh tÕ    n¨m 2001,Bé  µi chÝnh     T  híng  Én  êih¹n  d th   thanh to¸n vèn  u      ®Ç t XDCB   éc  Õ   ¹ch  thu k ho n¨m 2001    nh sau: ­ Vèn  u      ®Ç t XDCB   éc  Õ   ¹ch  thu k ho n¨m  2001, gå m   Õ   ¹ch  u       k ho ®Ç n¨m theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 146/2000/Q§­ TTg  µy  ng 22/12/2000  (giao®îtIvµ  lII)      ®î     vµ  Õ   ¹ch bæ   k ho   sung  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1117/Q§­ TTg  µy  ng 22/8/2001 cña    Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph chØ   thanh to¸n cho  èi l ng  µn  µnh, ® îc nghiÖ m     kh  î ho th    thu  n   µy  ®Õ ng 31/12/2001. Thêi h¹n      thanh to¸n ®Õ n   Õt  µy    h ng 31/01/2002.   C¸c  èil ng thùc hiÖn  µ  kh  î     v nghiÖm    thu sau  µy  ng 31/12/2001 kh«ng  îcthanh    ®  to¸nvèn  éc kÕ   ¹ch n¨m    thu   ho   2001. ­ C¸c  é, ngµnh,®Þa  ¬ng  µ    ¹ tiÕn ®é   ùc hiÖn  ña    ù      B    ph r so¸tl   i   th   c c¸c d ¸n, ®iÒu  chuyÓn  theo thÈm  quyÒn  hoÆc  tr×nh Thñ  t ng ChÝnh  phñ  ®iÒu  í chuyÓn  Õ   ¹ch  èn  ña    ù    k ho v c c¸c d ¸n kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  th   cho    ù  c¸c d ¸n kh¸c cã    kh¶  n¨ng  µn  µnh  ho th trong n¨m 2001. § Ó   Öc  iÒu  µ, ®iÒu    vi ® ho   chØnh  èn  îc nhanh  ãng  µ  Ýnh    íc khi ®Ò   v ®  ch v ch x¸c,tr     nghÞ   ¬  c quan  µi T  chÝnh,c¸cBé, ngµnh  µ  a  ¬ng  µm  Öc  íi     v ®Þ ph l vi v   Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   îcx¸c b  n  ®    ®Þnh  è  èn  éc  Õ   ¹ch  s v thu k ho n¨m 2001  ∙  ® thanh to¸n cho  ù    Öc  iÒu    d ¸n.Vi ® hoµ, ®iÒu chØnh   Õ  ho¹ch vèn n¨m  2001  Õt  óc chË m  nhÊt  µ ngµy  k k th l 31/12/2001. § Ò   Þ    é,  ¬  ngh c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Tæng   thu Ch ph   c«ng      ty91,UBND    c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o    ñ  ®¹ c¸cch ®Ç u    ùc hiÖn  µ  èihîp chÆt  Ïvíi é   µi chÝnh    Þp  êixö  ýc¸c tth   v ph     ch     T   B ®Ó k th   l     víng  ¾ c   m ph¸tsinh trong  Öc      vi thanh to¸n vèn  u       ®Ç t XDCB   éc  Õ   ¹ch thu k ho   n¨m  2001.
Đồng bộ tài khoản