Công văn 1036/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
23
lượt xem
1
download

Công văn 1036/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1036/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung xây dựng giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1036/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µI  H Ý N H   æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 1036/TC H Q­K T T T   C ­ T q n g µ y 13 th¸ng 03 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  íng d É n   æ   u n g   H b s x © y  d ù n g  gi¸ tÝnh thu Õ   KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Sau    khitiÕn hµnh kiÓm     chøc  tratæ  thùc hiÖn    viÖc x©y dùng    gi¸tÝnh  thuÕ theo QuyÕt ®Þnh  149/2002/Q§­ sè  BTC  ngµy 09/12/2002 cña  tr Bé  ëng  Bé    TµichÝnh  ph¶n  cña  vµ  ¸nh  doanh nghiÖp. §Ó  th¸o gì nh÷ng      víng  ¾c   m ph¸tsinh    trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn C«ng  v¨n sè    6436/TCHQ­KTTT  ngµy  th¸ng 12  19    n¨m  2002,Tæng    côc    H¶i quan h­ íng dÉn söa  æi, bæ   ®   sung  lµm  mét  néi dung  i vµ  râ  sè    t¹ c«ng v¨n nµy nh  sau: I­ Ò  ® èi tîng x © y  d ù n g  gi¸  V Bæ  sung cuèi®iÓm   môc      1  I phÇn  vÒ     êng  B  c¸c tr hîp kh«ng ph¶ix©y    dùng    gi¸tÝnh thuÕ  sau: nh  ­ Hµng      ho¸ nhËp khÈu    lµ ®èi îng thuéc  t   ®iÓm   môc   4  IphÇn  Th«ng   §  t sè 172/1998/TT­BTC  ngµy 22/12/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    (hµng nhËp khÈu  trongtiªuchuÈn      hµnh    lýmiÔn thuÕ) ­      §èi víinh÷ng  Æt   m hµng  nhËp  khÈu  thuÕ  cã  suÊt  ®∙i tõ      u    5% trë xuèng,cha  îcquy    ®   ®Þnh      gi¸tèi thiÓu vµ  s¬  ®ñ      hå  cã  c¸c®iÒu  kiÖn theo quy    ®Þnh   t¹ ®iÓm   môc  I i 1  II Th«ng  t08/2002/TT­ BTC   ngµy  th¸ng01  23    n¨m  2002  cña  TµichÝnh        Bé    th× ¸p gi¸tÝnh  thuÕ theo gi¸ghitrªnhîp ®ång. Sau              ®ã, tËp  hîp  ban  vµ  hµnh quyÕt  ®Þnh  x©y  dùng    gi¸theo  thÈm   quyÒn    së    trªnc¬  c¸c nguyªn  t¾c  x©y dùng      dông  gi¸®Ó ¸p  ®èi      êng  nhËp  víic¸c tr hîp  khÈu kh«ng  ®ñ ®iÒu  kiÖn      ¸p gi¸tÝnh  thuÕ theo      gi¸hîp ®ång  quy  ®Þnh  it¹ ®iÓm   môc    1  A  C«ng  v¨n  6436/TCHQ­KTTT   sè  ngµy  19/12/2002. Riªng    c¸c  Æt   m hµng    nh: M¸y      invitÝnh;m¸y    minilab;t©n    Æc     thuÕ    dîcm dï cã  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  u  ®∙i tõ        5% trë xuèng  vÉn  ph¶i x©y    dùng    gi¸theo  híng dÉn  iC«ng  t¹  v¨n sè  6436/TCHQ­KTTT  ngµy  19/12/2002. ­ §èivíi       hµng    ho¸ nhËp khÈu  cha  îcquy  ®   ®Þnh      gi¸tèithiÓu thuéc dù      ¸n ®Çu    cÊp  trëlªnphª  t do  Bé      duyÖt  hå  cã      vµ  s¬  ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn theo quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   08/2002/TT­   tsè  BTC  ngµy 23/01/2002 cña  Tµi chÝnh    Bé    th× ® îcx¸c®Þnh        gi¸tÝnh thuÕ theo gi¸ghitrªnhîp ®ång.           II­ Ò  c¸c p h ¬ n g  p h¸p x © y  d ù n g  gi¸  V Söa ®æi, bæ     sung kho¶n  môc     3  I phÇn    B C«ng v¨n  6436/TCHQ­ sè  KTTT ngµy  th¸ng12  19    n¨m  2002 cña  Tæng  côc    H¶i quan  sau: nh 
  2. 2 1.Söa    ®æi    l¹tr×nh tùc¸cph¬ng  i       ph¸p x¸c®Þnh        gi¸tÝnh  thuÕ  sau: nh 
  3. 3 ­ Ph¬ng    ph¸p    1: Dùa vµo      trÞ gi¸tÝnh thuÕ  hµng   ¬ng    ® îcquy  ho¸ t tù ®∙    ®Þnh trong c¸c b¶ng        gi¸cña  Tµi chÝnh, quyÕt  Bé      ®Þnh    gi¸cña mçi Côc    h¶i quan    c¸cTØnh, Thµnh    phè. ­ Ph¬ng    ph¸p    2: Dùa  vµo    gi¸chµo  trªnc¸c t¹pchÝ, s¸ch b¸o  b¸n            quèc    tÕ, internt. ­Ph¬ng    ph¸p 3:Dùa      vµo        tr gi¸b¸n trªnthÞ  êng    néi®Þa. ­ Ph¬ng  ph¸p    4: Dùa vµo        gi¸ghi trªnhîp ®ång ®èi    êng  víitr hîp hµng  nhËp  khÈu  hîp ®ång  cã    mua  ngo¹ith b¸n    ¬ng;dùa    vµo    gi¸khaib¸o,c¸cchøng        tõ thanh to¸n cã  ªnquan    li   ®Õn     l« hµng ®èi    êng  víitr hîp hµng nhËp  khÈu  kh«ng  hîp ®ång  cã    mua  ngo¹ith b¸n    ¬ng. 2. Bæ     sung    néi dung ph¬ng ph¸p  (dùa  3  vµo    gi¸b¸n    trªnthÞ  êng    tr néi ®Þa)  sau: nh    §èivíi     nh÷ng  nhãm   Æt   m hµng  Æc     ® thï,nh¹y c¶m  gi¸b¸n    tr   vÒ    lÎ thÞ  êng,   vÝ  nh  dô  nhãm   Æt  m hµng  hoa  qu¶,nhãm   Æt     m hµng    mü phÈm,  nhãm   thuèc   t©n  ..  dîc .khÝ  dông  lÖ  ¸p  tû  khÊu    trõ quy  ®Þnh   ikho¶n  môc     t¹  3  I phÇn  B  C«ng  sè  v¨n  6436/TCHQ­KTTT    mµ møc     gi¸x©y  dùng  kh«ng    thùc tÕ  phï hîp    th× Côc      h¶iquan    c¸cTØnh, Thµnh    phè    hµng  c¨n cø  nhËp  khÈu  t×nh  vµ  h×nh  thùc tÕ    khu  vùc, tæng  c¸c ph¬ng    hîp    ph¸p x©y  dùng        gi¸®Ó x¸c ®Þnh    tû lÖ  khÊu    trõ hîp    quyÕt  lý vµ  ®Þnh  x©y  dùng  møc         gi¸phï hîp.Sau    ®ã b¸o   c¸o, kiÕn  nghÞ  Tæng  côc    h¶iquan  xem     xÐt söa  æi    khÊu        ® tû lÖ  trõ®èi víinhãm   hµng  ®ã.  Æt   M kh¸c khithùc hiÖn        ph¬ng  ph¸p  nµy,Côc      h¶iquan  ®Þa   ph¬ng  cÇn u  c©n  l ý  nh¾c  møc    gi¸kh¶o    nh÷ng  s¸të  ®Þa  bµn  Æc       ® thïnh:Cöa  khÈu  biªngií ® êng          i bé, h¶i®¶o  hoÆc   i t¹ ®Þa  bµn  tØnh  kh¸c.. ®Ó   .  x©y  dùng  møc  gi¸hîp lý¸p dông         chung  trongtoµn    Côc 3. Bæ     sung    néi dung ph¬ng  ph¸p  (dùa  4  vµo        gi¸ghi trªnhîp ®ång;    gi¸ khaib¸o,c¸cchøng          tõthanh    li   to¸ncã  ªnquan)nh    sau: ­ §èi víic¸c tr         êng  møc         ®ång, gi¸khaib¸o  ® îc x¸c hîp  gi¸ghi trªnhîp        ®∙      minh    c¬  th×  quyÕt  lµ cã  së  ra  ®Þnh   x©y dùng    gi¸dùa  vµo        gi¸ghi trªnhîp  ®ång, gi¸  khai b¸o nh híng dÉn  t¹ C«ng  v¨n sè 6436/TCHQ­KTTT  ngµy  i 19/12/2002  (quyÕt ®Þnh    x©y dùng    gi¸dùa vµo          gi¸ghitrªnhîp ®ång, gi¸khai       b¸o). ­ §èivíi   êng          tr c¸c hîp møc          gi¸ghitrªnhîp ®ång, gi¸khaib¸o cha  c¬          cã  së  x¸c®Þnh  tincËy  lµhµng    ®é    v×    nhËp  khÈu  ®Çu;  lÇn  hµng  cïng tÝnh  cã    chÊt  nhng  nhiÒu  cã  chñng  i mÉu   míi;hµng  lo¹  , m∙    chuyªn ngµnh, hµng  Æc   .       ® thï.. kh«ng  th«ng    s¸nh  hå  l« hµng  lÖ  cã  tinso  vµ  s¬    hîp  th×  vÉn  quyÕt  ra  ®Þnh  chÊp  nhËn    gi¸theo        ®ång, gi¸khaib¸o  tiÕn  gi¸ghitrªnhîp        vµ  hµnh  theo    dâi, x¸c minh    møc           gi¸ghitrªnhîp ®ång, gi¸khaib¸o  c¸c th«ng          vµ    tinkh¸c cã      1iªn quan.Khicã  th«ng          ®ñ  tinx¸c®Þnh  gi¸®èi víi Æt   vÒ        m hµng  thùc nhËp      th× ra  quyÕt  ®Þnh   x©y  dùng   gi¸ nh híng  dÉn  iC«ng  t¹  v¨n  6436/TCHQ­KTTT  sè  ngµy 19/12/2002.QuyÕt    ®Þnh  x©y  dùng    hiÖu      gi¸cã  lùcthihµnh  tõ ngµy  kÓ    ký  thay thÕ  vµ    quyÕt  ®Þnh  chÊp  nhËn    gi¸theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång, gi¸khai       b¸o  x©y  ®∙  dùng  íc ®ã   tr   (kh«ng          håi tè c¸c l« hµng  íc ®ã   ¸p  tr   ®∙  dông  theo  quyÕt ®Þnh    chÊp  nhËn    gi¸theo gi¸ghitrªnhîp ®ång, gi¸khaib¸o).                
  4. 4 III­V Ò  vi Öc ¸p gi¸    tÝnh thu Õ  c¸c m Æ t  h µ n g   d o  h ¶i q u a n  ® Þ a  p h ¬ n g  x © y  d ù n g  b æ  s u n g 1. §èivíinh÷ng  Æt         m hµng  thuéc danh  môc  Æt   m hµng nhµ    níc qu¶n    lý gi¸tÝnh    thuÕ  møc     th×  gi¸x©y dùng    bæ sung  îc dïng  ®   lµm    x¸c ®Þnh  c¨n cø    gi¸tÝnh    thuÕ theo ®ã:  NÕu  møc         ®ång  gi¸ghi trªnhîp  thÊp h¬n møc       gi¸tèi thiÓu x©y  dùng    bæ sung  th×    gi¸tÝnh thuÕ  ph¶i x¸c ®Þnh      theo møc       gi¸tèi thiÓu x©y    dùng    bæ sung. 2. §èi víinh÷ng  Æt         m hµng kh«ng  thuéc danh môc  Æt   m hµng nhµ    níc qu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ  møc     th×  gi¸x©y dùng    bæ sung  îc dïng lµm  së  ®     c¬  so  s¸nh,®èi chiÕu,nÕu        møc          gi¸ghitrªnhîp ®ång  thÊp h¬n 80%   víimøc    so    gi¸ x©y dùng    bæ sung        th× ¸p gi¸theo møc        gi¸tèithiÓu x©y    dùng    bæ sung. IV­ Ò  thÈ m  q u y Ò n  ®i Ò u  c h Ø n h  gi¸, h ø n g  m i n h    V  c tÝn h trung thùc k h¸ch q u a n  c ñ a m ø c  gi¸   g hi trªn hîp ® å n g 1. Söa  ®æi ®iÓm  1  phÇn  D  C«ng  v¨n sè 6436/TCHQ­KTTT  ngµy  19/12/2002 nh    sau:  C¸c  êng  tr hîp ph¶i x©y    dùng    gi¸tÝnh  thuÕ theo    néi dung C«ng v¨n sè  6436/TCHQ­KTTT  ngµy 19/12/2002 nhng      trÞ gi¸tÝnh thuÕ    íctÝnh cña  Æt   m hµng  tõ30  iÖu®ång    ®ã    tr   trëxuèng    quyÒn  th× uû  cho    Chi côc  ëng    tr ra quyÕt  ®Þnh x©y dùng gi¸. 2. Bæ  sung vµ lµm  râ néi dung  ®iÓm  2  phÇn  D  C«ng  v¨n sè  6436/TCHQ­KTTT ngµy 19/12/2002 nh    sau: ­ QuyÕt    ®Þnh x©y dùng    bæ sung    gi¸tÝnh thuÕ cña Côc  ëng  tr Côc    h¶i quan ®Þa  ph¬ng,Chi côc  ëng        tr Chi côc    h¶iquan  cöa khÈu      Æt   ®èi víim hµng  cha  îcquy  ®   ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ, cã    hiÖu      lùc¸p dông cho    tê khainhËp    khÈu  ®ang  x©y dùng    ¸p  gi¸vµ  dông  thèng nhÊt trong ph¹m        vi®¬n  m×nh  vÞ  qu¶n  lý . ­ ChËm     nhÊt kh«ng qu¸  êi ngµy        m   kÓ tõ khinhËn  îc quyÕt  ®   ®Þnh    gi¸ cña Chi  côc  ëng  tr Chi côc    h¶i quan cöa khÈu hoÆc   kiÕn    ý  ®Ò nghÞ  x©y  dùng    gi¸theo  thÈm quyÒn, Côc  ëng    tr Côc    h¶iquan ®Þa  ph¬ng ph¶ikiÓm      tra vµ  tiÕn hµnh    x©y  dùng      ®Ó ra quyÕt ®Þnh    gi¸trong thêigian sím        nhÊt vµ    ¸p  dông thèng nhÊt trong ®¬n  kÓ        vÞ  tõngµy  ký. ­ QuyÕt    ®Þnh  ®iÒu chØnh    gi¸tÝnh thuÕ cña Côc  ëng  tr Côc    h¶i quan  ®Þa ph¬ng  hiÖu    tõngµy    cã  lùckÓ    ký,kh«ng          håitèc¸cl«hµng  íc®ã  ® îc tr   ®∙    tÝnh  thuÕ theo quyÕt ®Þnh      x©y  dùng    gi¸cña    Chi côc  ëng. tr ­ C¸c quyÕt ®Þnh  x©y dùng    bæ sung, quyÕt    ®Þnh   ®iÒu  chØnh cña  Côc  ëng  tr Côc    h¶iquan  ®Þa  ph¬ng    chÊm     sÏ bÞ  døt hiÖu      lùc thihµnh  tõ kÓ    ngµy  ý  cã  kiÕn  b»ng  b¶n  cÇu  v¨n  yªu  söa ®æi hoÆc  kh«ng chÊp  nhËn cña  c¬  quan  qu¶n    lýcÊp trªn. 3. Bæ     sung  lµm      vµ  râ néidung  ®iÓm   môc  phÇn    1  C C«ng    6436/ v¨n sè  TCHQ­KTTT  ngµy  19/12/2002 nh    sau:
  5. 5 ­ §èi t ® îc chøng     îng    minh        lµ c¸c l« hµng nhËp  khÈu kh«ng  thuéc danh  môc  Æt   m hµng  nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn      ¸p gi¸theo hîp     ®ång  nhng  møc         gi¸ ghi trªn hîp ®ång  kh«ng    ®¹t 80%  møc     Bé     gi¸ do  Tµi chÝnh  quy ®Þnh  hoÆc   møc     c¸c Côc    gi¸do    h¶i quan tØnh, thµnh    phè ban  hµnh (kh«ng  ph©n  biÖttû lÖ              gi¸ghitrªnhîp ®ång  b»ng bao nhiªuphÇn      tr¨m so    víib¶ng    gi¸cña  TµichÝnh  Côc    Bé    vµ  h¶iquan ®Þa  ph¬ng). ­ C¸c  êng      tr hîp chÊp  nhËn  hoÆc     tõchèikÕt    qu¶ chøng minh  tÝnh  trung  thùc,kh¸ch quan      cña møc          gi¸ghitrªnhîp ®ång thuéc thÈm    quyÒn    gi¶iquyÕt  cña Côc    h¶iquan  ®Þa  ph¬ng. V­ T æ  c h ø c  thùc hi Ö n 1. Côc  ëng    tr Côc    h¶iquan   c¸c TØnh,  Thµnh  phè  cÇn  chñ ®éng  trÝ bè    trang thiÕtbÞ      m¸y  mãc  m¸y    nh  vitÝnh,® êng    truyÒn;lùcl     lµm     îng c¸n bé  c«ng  t¸cx©y    dùng          gi¸phï hîp víit×nh  h×nh  thùc tÕ  i   t¹  ®¬n  m×nh    vÞ  ®Ó ®¶m   b¶o  viÖc  x©y dùng    îcthùc hiÖn  gi¸®     nhanh  chãng,chÝnh        x¸c,rótng¾n    thêigian  th«ng  quan  hµng  ho¸.TuyÖt    ®èi kh«ng   ®Ó t×nh  tr¹ng ïn t¾c  s¬  ph¶i     hå  do    chê    ®îix©y  dùng    gi¸,g©y  ph¶n øng    tiªucùc    tõ phÝa  doanh  nghiÖp.N¬i nµo      ®Ó   x¶y  t×nh  ra  tr¹ngtån    ®äng  nhiÒu  s¬  hå  cha  x©y  dùng  îc gi¸do  trÝ ®     bè    lùc l cha   îng  hîp    lý,thiÕu  trang thiÕtbÞ  trîcho      hç    c«ng    t¸cx©y dùng      gi¸,tù ® Æt   nh÷ng  ra  quy ®Þnh  kh«ng  cÇn  thiÕt,kh«ng  trong v¨n    cã    b¶n  híng dÉn  cña  Tæng  côc  lµm  kÐo      dµithêigian  x©y  dùng  ..  gi¸ .dÉn  ®Õn  ph¶n  øng cña  c¸cdoanh    nghiÖp    th× Côc  ëng  tr Côc    h¶iquan  ®Þa  ph¬ng  ph¶ichÞu  ®ã    tr¸ch  nhiÖm  ícTæng  tr   côc  ëng. tr 2. Côc  ëng    tr Côc    h¶i quan    c¸c TØnh,  thµnh phè ph¶i chñ    ®éng  trÝ bè    lùc l ®Ó   chøc   îng  tæ  cËp nhËt,khaith¸cvµ  dông  hiÖu        sö  cã  qu¶    hÖ thèng  th«ng    liÖu gi¸tÝnh  tind÷      thuÕ  (GTT22) t¹ c¸c®¬n  ®∙  îccµi® Æt  híng       i vÞ  ®     vµ    dÉn  dông  sö  theo    néidung  C«ng    4792/TCHQ­KTTT  v¨n sè  ngµy  th¸ng 10  01    n¨m  2002 cña Tæng  côc H¶i quan  nh»m   trîth«ng    hç    tinx©y dùng    gi¸tÝnh  thuÕ. 3. Ngoµi c¸c néidung          híng dÉn      bæ sung    trªn®©y,  cÇu    yªu  c¸c Côc   h¶i quan  ®Þa   ph¬ng  nghiªn cøu  néi dung    kü    C«ng  v¨n  6436/TCHQ­KTTT  sè  ngµy  19/12/2002;C«ng    v¨n  261/TCHQ­KTTT   sè  ngµy  21/1/2003  cña Tæng  côc H¶i  quan   ®Ó thùc  hiÖn  ®óng  nh÷ng    néi dung  híng dÉn  nµy  trong    qu¸ tr×nh x©y  dùng    thùc  gi¸vµ  hiÖn  thÈm  quyÒn  chøng  minh tÝnh  trung thùc,  kh¸ch  quan  cña møc         gi¸ghi trªnhîp  ®ång. TuyÖt ®èi  kh«ng suy  diÔn, ®ïn    ®Èy  tr¸chnhiÖm  Tæng    vÒ  côc nh÷ng  vÊn    ® îcquy  ®Ò ®∙    ®Þnh    râ rµng trong  v¨n b¶n  hoÆc     quy  tù ý  ®Þnh  thªm  nh÷ng vÊn    ®Ò ngoµi v¨n    b¶n  cña Tæng   côc, g©y    ph¶n  øng    tõ phÝa  doanh  nghiÖp hoÆc  khã  kh¨n cho c¸n  trùc bé    tiÕp thùc hiÖn.     4. Nghiªm    cÊm     c¸c hµnh      vitr×ho∙n,kÐo        dµithêigian th«ng    quan hµng  ho¸,g©y    khã      dÔ ®Ó phiÒn   hµ, s¸ch nhiÔu doanh  nghiÖp hoÆc   hµnh    cã  vi tiªucùc      khithùc hiÖn    nhiÖm   x©y  vô  dùng    gi¸,®iÒu  chØnh    gi¸,chøng minh  tÝnh trungthùc kh¸ch quan        cña møc          gi¸ghitrªnhîp ®ång. Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc    h¶i quan    c¸c TØnh, Thµnh phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản