Công văn 10513/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Công văn 10513/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10513/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10513/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 0 5 1 3 / B T C ­ T C T   n g µ y   2 2   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5  vÒ viÖc chÝnh s¸ch thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng ­ Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng Võa qua, Bé Tµi chÝnh cã nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè  doanh  nghiÖp,  Côc  ThuÕ   ph¶n  ¸nh  vÒ  chÝnh  s¸ch  thuÕ   gi¸   trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi hµng hãa, dÞch vô cung cÊp,   l¾p ®Æt cho dù ¸n do tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi viÖn trî  kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam. VÒ viÖc nµy, Bé Tµi chÝnh cã  ý kiÕn nh sau: C¨n   cø   c¸c   Th«ng   t  sè   120/2003/TT­BTC   ngµy  12/12/2003;   sè   32/2005/TT­BTC   ngµy   26/4/2005   cña   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn vÒ thuÕ GTGT th×: ­ Trêng hîp c¸c Liªn hiÖp Héi, Tæng héi, Héi, c¸c tæ  chøc chÝnh  trÞ ­ x∙ héi....  (gäi chung  lµ Héi)  sö dông  tiÒn viÖn  trî  kh«ng  hoµn l¹i cña níc ngoµi ®Ó mua hµng  hãa t¹i ViÖt Nam, Héi ®îc hoµn l¹i thuÕ GTGT ®∙ tr¶ ghi  trªn hãa ®¬n thuÕ GTGT khi mua hµng. ­ Trêng hîp tæ chøc viÖn trî níc ngoµi trùc tiÕp ký  hîp ®ång víi c¬ së kinh doanh trong níc ®Ó thùc hiÖn dù  ¸n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i th× ®îc miÔn thuÕ GTGT. §ång  thêi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trong níc kª khai, nép  thuÕ   GTGT  theo   ph¬ng  ph¸p   khÊu   trõ,   cung  cÊp  hµng   hãa,  dÞch vô chÞu thuÕ GTGT cho c¸c tæ chøc viÖn trî níc ngoµi  theo gi¸ kh«ng cã thuÕ GTGT th× ®îc khÊu trõ, hoµn thuÕ  GTGT ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô cung cÊp cho dù ¸n. Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o   ®Ó   c¸c   ®¬n   vÞ   biÕt   vµ   thùc  hiÖn thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản