Công văn 1059/CP-NN của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Công văn 1059/CP-NN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1059/CP-NN của Chính phủ về việc cơ chế quản lý đầu tư xây dựng CTHT các xã biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1059/CP-NN của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  1059/CP­N N   g µ y  07 th¸ng 10  m  1999  n n¨ v Ò  vi Ö c c ¬  c h Õ  q u ¶ n  lý ® Ç u    x © y  d ù n g   t CTHT   c¸c x∙ biªn giíi   KÝnh  öi: g ­Uû     ban  © n   écvµ  Òn  ói, D t   Mi n ­Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,   K ho   § t ­Bé  µichÝnh,   T  ­Bé  ©y  ùng.  X d X Ðt ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban  D © n  téc vµ  MiÒn  nói (C«ng v¨n sè  894/UBDTMN­BTK   µy  th¸ng 9  ng 24    n¨m  1999) vÒ   ¬  Õ     c ch qu¶n  ý®Ç u    ©y   l  tx dùng c«ng  ×nh  ¹  Çng          í   ñ  íng  Ýnh  ñ  ã    Ýn    tr ht ë c¸c x∙ biªn gi iTh t Ch , ph c ý k nh sau: 1. Cho  Ðp  ùc hiÖn    ph th   qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  l  tx d c«ng  ×nh h¹  Çng  µ  tr   t v ® êng  biªn gií        ra    i c¸c x∙ biªn gií  ë  i theo quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   li   Þch  è  t ªnt s 416/1999/TTLT/BKH­UBDTMN­TC­XD   µy  th¸ng 4  ng 29    n¨m  1999  ña  é   Õ   c BK ho¹ch vµ  Çu ,Uû    § t  ban  © n   écvµ  Òn  ói, é  µichÝnh,Bé  ©y  ùng  Ò   D t   Mi n  T  B  X d v híng  Én  d qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d c«ng  ×nh h¹  Çng        Æc   Öt tr   t ë c¸c x∙ ® bi   khã kh¨n miÒn  óivµ  ïng s©u, vïng xa.   n  v       Giao  û   U ban  © n   écvµ  Òn  óichñ  ×, phèihîp víi   é: K Õ   ¹ch  D t   Mi n  tr           B   ho c¸c vµ  Çu ,Tµi chÝnh, X ©y  ùng  § t      d chØ  o,híng dÉn, kiÓm       a   ¬ng  ®¹       trac¸c ®Þ ph cã        íthùc hiÖn  ng  c¸cx∙biªngi  i   ®ó quy  nh  ∙  ®Þ ® ban  µnh. h
Đồng bộ tài khoản