Công văn 1067/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
41
lượt xem
5
download

Công văn 1067/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1067/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng hiện hành và thực hiện quy định của Luật Xây dựng năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1067/BXD-PC của Bộ Xây dựng

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n  cña bé x©y dùng sè 1067/BXD­PC ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2004  vÒ viÖc xö lý chuyÓn tiÕp viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n  quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng x©y dùng hiÖn hµnh  vµ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng 2003 KÝnh göi:  C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh   phñ            UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng LuËt X©y dùng  ®∙  ®îc Quèc héi Khãa XI kú  häp thø 4   th«ng qua ngµy 26/11/2003 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy   1/7/2004. HiÖn nay, ChÝnh phñ   ®ang chØnh lý, hoµn thiÖn   dù  th¶o c¸c NghÞ   ®Þnh híng dÉn thi hµnh LuËt  ®Ó  ban hµnh   trong thêi gian sím nhÊt. §Ó  c¸c ho¹t  ®éng x©y dùng  ®îc   triÓn khai theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, Bé  X©y   dùng híng dÉn thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÕp c¸c v¨n b¶n quy   ph¹m ph¸p luËt vÒ  ho¹t  ®éng x©y dùng hiÖn hµnh vµ  viÖc   thùc hiÖn theo LuËt X©y dùng 2003 nh sau: 1. VÒ quy ho¹ch x©y dùng §èi víi c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng vïng träng ®iÓm,   vïng liªn  tØnh;   ®å  ¸n quy  ho¹ch  chung  x©y  dùng  c¸c khu  c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ ®Æc thï, ®« thÞ míi liªn tØnh;  ®å ¸n quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, lo¹i  1, lo¹i 2 vµ c¸c ®« thÞ kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh, hå s¬  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng göi vÒ  Bé  X©y dùng  ®Ó  tæ chøc  thÈm  ®Þnh vµ  tr×nh ChÝnh phñ  phª duyÖt theo quy  ®Þnh cña  LuËt X©y dùng. C¸c  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng vïng trong ph¹m vi  ®Þa  giíi hµnh chÝnh cña tØnh; c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng ®«  thÞ   lo¹i   3,   lo¹i   4   vµ  lo¹i   5,  c¸c   ®å   ¸n   quy   ho¹ch  chi  tiÕt x©y dùng th× viÖc lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt nhiÖm vô   quy ho¹ch,   ®å  ¸n quy ho¹ch  x©y dùng  ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng. ViÖc thiÕt kÕ ®« thÞ ®îc thùc hiÖn theo LuËt X©y dùng  vµ  ChØ thÞ  sè  09/2003/CT­TTg ngµy 7/4/2003 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c thiÕt kÕ ®« thÞ. ViÖc c«ng bè, c«ng khai quy ho¹ch x©y dùng, cung cÊp  th«ng tin vÒ  quy ho¹ch x©y dùng vµ  qu¶n lý  quy ho¹ch x©y  dùng ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng. Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ  ®¹o Uû  ban nh©n d©n cÊp  huyÖn, x∙ lËp kÕ  ho¹ch vèn  ®Ó  tæ chøc lËp quy ho¹ch x©y  dùng   c¸c   ®«   thÞ,   c¸c   ®iÓm   d©n   c  n«ng   th«n   cha   cã   quy  ho¹ch ®îc duyÖt thuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh do m×nh qu¶n lý  
  2. 2 vµ  cã  kÕ  ho¹ch  tËp trung nguån  lùc thùc hiÖn quy ho¹ch  x©y dùng ®îc duyÖt theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng. 2. VÒ  viÖc lËp, thÈm  ®Þnh, phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t x©y  dùng c«ng tr×nh ViÖc lËp dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¶  thiÕt kÕ c¬ së thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng.  §èi víi c¸c dù  ¸n nhãm A, tríc khi lËp dù  ¸n  ®Çu t  x©y  dùng   c«ng   tr×nh   ph¶i   lËp   b¸o   c¸o   ®Çu   t  tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t. Néi dung b¸o c¸o ®Çu t theo quy  ®Þnh cña LuËt X©y dùng. ThÈm quyÒn thÈm  ®Þnh, phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  c«ng tr×nh, sau khi cã  kÕt qu¶ thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  c¬  së  ®îc   thùc   hiÖn   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   52/1999/N§­CP   ngµy   08/7/1999   ban   hµnh   Quy   chÕ   qu¶n   lý   ®Çu   t  vµ   x©y   dùng;  NghÞ   ®Þnh 12/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000 vÒ  viÖc söa  ®æi,  bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng  ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   52/1999/N§­CP   ngµy   08/7/1999; NghÞ   ®Þnh sè  07/2003/N§­CP ngµy 30/01/2003 vÒ  söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ  x©y   dùng   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   52/1999/N§­CP  ngµy 08/7/1999 vµ NghÞ ®Þnh 12/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000. ViÖc   thÈm   ®Þnh   thiÕt   kÕ   c¬   së   cña   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y  dùng c«ng tr×nh  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña LuËt X©y   dùng nh sau: Bé X©y dùng tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së   ®èi víi dù  ¸n nhãm A thuéc mäi nguån vèn. Së  X©y dùng tæ   chøc   thÈm   ®Þnh   thiÕt   kÕ   c¬   së   ®èi  víi  dù   ¸n   nhãm   B,   C  thuéc mäi nguån vèn ®Çu t x©y dùng t¹i ®Þa ph¬ng. Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së bao gåm: sù phï hîp  vÒ  quy m«  ®Çu t; sù  phï  hîp vÒ  quy ho¹ch x©y dùng; gi¶i  ph¸p kiÕn tróc, mËt  ®é  x©y dùng; viÖc ¸p dông tiªu chuÈn  x©y dùng; b¶o vÖ c¶nh quan, m«i trêng v.v... C¸c bíc thiÕt kÕ tiÕp theo do chñ ®Çu t tæ chøc, thÈm  ®Þnh phª duyÖt. Néi dung c¸c bíc thiÕt kÕ  tiÕp theo, néi  dung thÈm  ®Þnh thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999 ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu  t  vµ  x©y dùng; NghÞ   ®Þnh 12/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000 vÒ  viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu   t vµ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­ CP   ngµy   08/7/1999;   NghÞ   ®Þnh   sè   07/2003/N§­CP   ngµy  30/01/2003  vÒ  söa   ®æi,  bæ sung  mét sè   ®iÒu  cña Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè   52/1999/N§­CP   ngµy   08/7/1999   vµ   NghÞ   ®Þnh   12/2000/N§­CP  ngµy 05/5/2000. 3. VÒ cÊp giÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh ViÖc cÊp giÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh vµ  nhµ   ë  t¹i  ®« thÞ   ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña LuËt X©y dùng vµ 
  3. 3 quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  liªn tÞch sè  09/1999/TTLT­BXD­TC§C  ngµy 10/11/1999 cña Bé  X©y dùng vµ  Tæng côc  ®Þa chÝnh h ­ íng dÉn vÒ cÊp giÊy phÐp x©y dùng. §èi víi viÖc cÊp giÊy phÐp x©y dùng nhµ   ë  n«ng th«n,  Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn quy  ®Þnh nh÷ng  ®iÓm d©n c ph¶i  cÊp giÊy phÐp x©y dùng. Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ tæ chøc  lËp quy ho¹ch x©y dùng c¸c  ®iÓm d©n c n«ng th«n tr×nh Uû  ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   phª   duyÖt   vµ   cÊp   giÊy   phÐp   x©y  dùng nhµ ë riªng lΠtheo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng. 4. VÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng C¸c   tæ   chøc   ho¹t   ®éng   x©y   dùng   tiÕn   hµnh   rµ   so¸t,   ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña tæ chøc vµ n¨ng lùc nghÒ nghiÖp cña  c¸c c¸ nh©n do m×nh qu¶n lý. §iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng  x©y dùng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ho¹t  ®éng x©y  dùng   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  19/2003/Q§­BXD ngµy 3/7/2003 cña Bé trëng Bé X©y dùng ban  hµnh Quy  ®Þnh  ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t  ®éng x©y dùng  ®Õn  hÕt ngµy 30/12/2005. 5. VÒ viÖc qu¶n lý chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh ViÖc qu¶n lý  chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh  ®îc thùc  hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   X©y   dùng   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  18/2003/Q§­BXD ngµy 27/6/2003 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ  viÖc ban hµnh quy  ®Þnh qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y  dùng. 6. VÒ lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng ViÖc lùa chän nhµ  thÇu trong ho¹t  ®éng x©y dùng  ®îc  thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng vµ c¸c quy ®Þnh  t¹i NghÞ   ®Þnh 88/1999/N§­CP ngµy 01/9/1999  ban hµnh Quy  chÕ   ®Êu thÇu, NghÞ   ®Þnh 14/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000 vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ   ®Êu thÇu  ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh 88/1999/N§­CP ngµy 01/9/1999   vµ  NghÞ   ®Þnh 66/2003/N§­CP ngµy 12/6/2003  cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ   ®Êu thÇu ban   hµnh   ngµy   01/9/1999   vµ   NghÞ   ®Þnh   14/2000/N§­CP   ngµy  05/5/2000. Trªn  ®©y lµ  mét sè  biÖn ph¸p nh»m xö  lý  chuyÓn tiÕp  viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   vÒ   ho¹t  ®éng x©y dùng hiÖn hµnh vµ  viÖc thùc hiÖn theo LuËt X©y  dùng 2003. Bé    X©y dùng  ®Ò  nghÞ  c¸c  ®ång chÝ  Bé  trëng,  thñ trëng c¬ quan ngang Bé, thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh  phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh   thµnh   phè   trùc  thuéc  trung  ¬ng  chØ   ®¹o,   tæ  chøc   triÓn   khai  thùc   hiÖn.   Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c th×  ph¶n ¸nh  vÒ  Bé  X©y dùng  ®Ó  kÞp thêi xö  lý  hoÆc b¸o c¸o Thñ  tíng  ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản