Công văn 1069/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
10
download

Công văn 1069/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1069/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng máy nén khí công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1069/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ ----------------- Số: 1069/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009 V/v phân loại mặt hàng máy nén khí công nghiệp Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 312/HQHCM-NV ngày 04/02/2009 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc mã số mặt hàng máy nén khí công nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: - Mặt hàng máy nén khí công nghiệp (loại máy nén khí cỡ lớn, công nghệ ly tâm hoặc tuabin lắp đặt trong các nhà máy công nghiệp, có công suất ≥ 16 m 3/ph hoặc 112 kW (150 HP)) thuộc các tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 01/01/2008 thực hiện theo công văn số 15350/BTC-CST ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân loại một số mặt hàng nhập khẩu trong Danh mục biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được phân loại vào mã số 841480.49.10 - Máy nén khí công nghiệp thuộc các tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2008 thực hiện theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 02/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, + Có công suất > 21 kW, phân loại vào mã số 841480.42.90 + Có công suất ≤ 21 kW, phân loại vào mã số 841480.49.90 - Riêng đối với các loại máy nén khí công nghiệp (loại máy nén khí cỡ lớn, công nghệ ly tâm hoặc tuabin lắp đặt trong các nhà máy công nghiệp, có công suất ≥ 16 m3/ph hoặc 112 kW (150 HP)) phân loại vào mã số 841480.49.20 (thực hiện theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 22/4/2008). Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện); - Lưu VT, GSQL (2b). Nguyễn Văn Cẩn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản