Công văn 1070/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
3
download

Công văn 1070/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1070/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1070/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1070/VPCP-KGVX ------------------ V/v Chính sách hỗ trợ đối với lao động mất Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009 việc làm Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Bộ Tài chính. Ngày 18 tháng 02 năm 2009, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, sau khi nghe Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình và đề xuất chính sách hỗ trợ đối với lao động trong doanh nghiệp mất việc làm do suy giảm kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với lao động trong doanh nghiệp mất việc làm do suy giảm kinh tế, trong đó tập trung giải quyết một số nội dung sau: 1. Đối với các doanh nghiệp có khó khăn, không có khả năng thanh toán được vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam với lãi suất ưu đãi để thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm cho người lao động. 2. Bổ sung vốn cho Quỹ vay vốn giải quyết việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm cho hộ gia đình có người lao động mất việc làm vay vốn với lãi suất ưu đãi để tự tạo việc làm. 3. Cho lao động mất việc làm có nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để học nghề tìm việc làm mới hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết và thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; (Đã ký) - Thủ tướng CP, các Phó TTg; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Các Vụ: TKBT, KTTH, KTN, ĐMDN, TH; Phạm Văn Phượng - Lưu: VT, KGVX (3).
Đồng bộ tài khoản