Công văn 10786/TC/CSTcủa Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Công văn 10786/TC/CSTcủa Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10786/TC/CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10786/TC/CSTcủa Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n  c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  10786/TC­C S T  n g µ y 17   c s th¸ng 10 n¨ m  2003  v Ò   Ö c h í ng d É n   u ¶ n  lý  µ  s ö   ô n g  ti Ò n thu  vi q v d t õ x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h K Ý nh   öi:­ U û   g     ban  © n   © n   nh d c¸c tØnh,  µnh  è   ùc  éc  th ph tr thu Trung  ng ¬ ­C ôc  Õ       thu c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng ¬ TriÓn khai thùc  Ön    hi Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  l x l    h ch n¨m 2002,   theo chØ  o  ña  Ýnh  ñ, Bé   µi chÝnh  ang  ©y  ùng  µ  µn  Ön  ®¹ c Ch ph   T   ® xd v ho thi c¸c v¨n b¶n quy  nh   ã  ªnquan  ®Þ c li   trong    ã  ù   ®ã c d th¶o  NghÞ   nh   ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  Ò   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  ph v x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Õ,  ù  l v thu d th¶o   quyÕt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ®Þ c Th t   ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   Ých lËp, ch tr     qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   èng  l  s d Qu ch kinh doanh      tr¸ph¸p luËt. i   Trong  êigian chê      th     c¸c v¨n b¶n    îcban  µnh, ®Ó   trªn®   h   kh«ng  ¶nh  ëng  h ®Õ n  c«ng    ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh,® Æc   Ötlµchèng  t¸cx l     h ch   bi     bu«n  Ëu,chèng  l  trèn thuÕ, chèng      kinh doanh      tr¸ ph¸p  Ët,Bé   µi chÝnh  ∙  ã    i lu   T   ® c c¸c C«ng    v¨n sè  14353/TC­ CSTC  ngµy 30/12/2002,  C«ng  v¨n sè  2492/TC­CSTC  ngµy  19/3/2003  µ  v C«ng    è  v¨n s 8376/TC­ CSTC   µy  ng 14/8/2003  íng dÉn  Õp tôc h  ti     ¸p  ông    d c¸c quy  nh  ∙  ã  õ tr c khiPh¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ ® c t   í    l x l    h ch n¨m  2002  ã  Öu  ùcthi µnh  Ò   c hi l     h v qu¶n  ývµ  ö  ông  Òn thu tõxö  ¹thµnh  l  s d ti       ph   chÝnh  i víi   Ünh  ùc.Trong  ,  i víi Ünh  ùc  Õ  Én    ông    ®è     lc¸c v  ®ã ®è     l v thu v ¸p d quy ®Þnh  ¹ Th«ng   è  ti   ts 128/1998/TT­ BTC   µy  ng 22/9/1998 cña  é  µichÝnh  öa    BT  s ® æi,    bæ sung  Th«ng   sè  t 45/TC­ TCT   µy  ng 1/8/1996  íng  Én  ùc  Ön  h d th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 22/CP  µy ng 17/4/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ö  ¹t vi c Ch ph v vi x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch tronglÜnh  ùc  Õ.   v thu Theo  quy  nh  ¹  Ó m     ôc    ®Þ ti §i 2, M IITh«ng   è  t s 30/2001/TT­ BTC   ña  é  cB Tµi chÝnh  µy    ng 16/5/2001  × hµnh    Õm  o¹ttiÒn hoµn  Õ    Þ gia th   vichi ®    thu gi¸tr     t¨ng ® îcx¸c ®Þnh  µ hµnh        l  vikhaiman   èn thuÕ. Do  ,  Öc    tr     ®ã vi qu¶n  ývµ  ö  l  s dông  Òn  tõ xö  ¹thµnh  Ýnh  i  íic¸c viph¹m  ti thu    ph   ch ®è v       gian  Ën  l trong hoµn    thuÕ    Þ gia t¨ng ® îc¸p  ông  gi¸tr         d theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  t s 128/1998/TT­ BTC. §Ò   Þ  û   ngh U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o    µnh  ®¹ c¸c ng chøc  n¨ng  ¹  a   ¬ng  ùc  Ön  ö  ý vi ph¹m  µnh  ti ®Þ ph th hi x l     h chÝnh, ® Æc   Öt lµ trong lÜnh  ùc  Õ    Þ gia t¨ng theo      bi       v thu gi¸tr       c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p  ËthiÖn  µnh. Trong  lu   h   qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  Ên    íng  ¾ c   tr th     c v ®Ò v m n¶y sinh,®Ò   Þ    ngh ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh    ¸nh k th   B T   ®Ó xem  Ðt,xö  ý. x l
Đồng bộ tài khoản