Công văn 1128/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
3
download

Công văn 1128/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1128/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Công văn số 1067/BXD-PC ngày 14/7/2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1128/BXD-PC của Bộ Xây dựng

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé X©y dùng sè 1128/BXD­PC ngµy 23 th¸ng 7 n¨m 2004  vÒ viÖc bæ sung c«ng v¨n sè 1067/BXD­PC  ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2004 KÝnh göi: C¸c bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh   phñ UBND c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ­ ¬ng §Ó   triÓn   khai   thi   hµnh   LuËt   X©y   dùng   2003,   Bé   X©y   dùng ®∙ cã C«ng v¨n sè 1067/BXD­PC ngµy 14/7/2004 vÒ viÖc   "xö  lý  chuyÓn tiÕp viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n qui ph¹m   ph¸p luËt vÒ  ho¹t  ®éng x©y dùng hiÖn hµnh vµ  thùc hiÖn   theo qui  ®Þnh cña LuËt X©y dùng 2003", nay söa  ®æi, bæ   sung mét sè néi dung nh sau: 1.  VÒ  thÈm  quyÒn  thÈm  ®Þnh  thiÕt  kÕ  c¬   së  qui  ®Þnh  t¹i môc 2 C«ng v¨n sè  1067/BXD­PC ngµy 14/7/2004 sÏ  tiÕp  tôc thùc hiÖn theo thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt   qui   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   52/1999/N§­CP   ngµy   08/7/1999  ban   hµnh   Quy   chÕ   qu¶n   lý   ®Çu   t  vµ   x©y   dùng;   NghÞ   ®Þnh  12/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét  sè   ®iÒu cña Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng ban hµnh  kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999; NghÞ  ®Þnh sè 07/2003/N§­CP ngµy 30/01/2003 vÒ söa ®æi, bæ sung  mét   sè   ®iÒu   cña   Quy   chÕ   qu¶n   lý   ®Çu   t  vµ  x©y  dùng   ban  hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999   vµ NghÞ ®Þnh 12/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000. (Sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh 52/CP, 12/CP vµ 07/CP) 2.   ViÖc   thÈm   ®Þnh   vµ   phª   duyÖt   thiÕt   kÕ   kü   thuËt,   tæng   dù   to¸n   ®èi   víi   nh÷ng   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng  tr×nh  ®∙  ®îc phª duyÖt tríc ngµy 1/7/2004 thùc hiÖn theo  quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 52/CP, 12/CP vµ 07/CP. 3.   §èi   víi   c¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  kh«ng   cã   x©y   dùng   c«ng  tr×nh tiÕp tôc thùc hiÖn theo c¸c quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh  52/CP, 12/CP vµ 07/CP.
Đồng bộ tài khoản