Công văn 11945/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
13
lượt xem
1
download

Công văn 11945/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11945/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11945/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 1 9 4 5   T C / T C T   n g µ y   2 1   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc híng dÉn chÝnh s¸ch thuÕ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Võa qua, Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc mét sè ý kiÕn cña Côc  ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè vµ cña c¸c doanh nghiÖp hái vÒ  thuÕ suÊt thuÕ GTGT cña s¶n phÈm ph«i ®óc th« tõ nh«m,   gang; vÒ viÖc nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.34, môc II, phÇn B, Th«ng  t  sè 120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh h­ íng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   128/2003/N§­CP   ngµy  10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt  thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt  thuÕ GTGT,  quy ®Þnh møc thuÕ suÊt  5% ®èi víi hµng  hãa:  S¶n phÈm luyÖn, c¸n, kÐo kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu, kim  lo¹i quý, trõ hµng vµng nhËp khÈu. S¶n phÈm luyÖn, c¸n,  kÐo   kim   lo¹i   ®en,   kim   lo¹i   mµu,   kim   lo¹i   quý   bao   gåm  nh÷ng  s¶n  phÈm   trùc   tiÕp   cña   c«ng  nghiÖp   luyÖn   c¸n   kÐo  d¹ng nguyªn liÖu hoÆc s¶n phÈm, nh: s¶n phÈm kim lo¹i ë  d¹ng thái, thanh, tÊm, d©y. Nh÷ng s¶n phÈm luyÖn c¸n kÐo  ®∙   s¶n   xuÊt   chÕ   biÕn   thµnh   c¸c   s¶n   phÈm   kh¸c   th×   thuÕ  suÊt ®îc x¸c ®Þnh theo mÆt hµng. Theo c¸c quy ®Þnh nªu trªn th× s¶n phÈm ph«i ®óc th«  tõ gang, nh«m  dïng  ®Ó tiÕp  tôc s¶n xuÊt, gia c«ng  tiÕp  theo ¸p dông thuÕ suÊt GTGT 5%. C¸c trêng hîp tríc ngµy ban hµnh v¨n b¶n nµy, c¬ së  kinh doanh kª khai thuÕ GTGT theo møc thuÕ suÊt 10% hoÆc  kª khai theo møc thuÕ suÊt 5% mµ c¬ quan thuÕ ®∙ tÝnh,  truy   thu   vµ   c¬   së   kinh   doanh   ®∙   nép   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc  theo møc 10% th× kh«ng ®iÒu chØnh hoµn tr¶. Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o   ®Ó   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh  phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   biÕt   vµ   híng   dÉn   c¸c   doanh  nghiÖp thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản