Công văn 1225/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 1225/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1225/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch đầu tư năm 1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1225/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A   é   µI C H Ý N H  S è  1225 T C/§T P T  N G µ Y  17 T H¸ N G  4 N¨ M BT 1996  Ò  VI Ö C  T RI Ó N  K H AI  Õ   O ¹ C H  ® Ç U  T  N¨ M  1996 V K H K Ýnh  öi: g  ­C¸c  é, c¬    B   quan ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ thu   ph ­UBND       c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng   ph tr       TriÓn khai  Quy Õt ®Þnh  sè 863/TTg ngµy 30/12/1995 cña Thñ  t ngí  ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi giao  chØ     Õ   ¹ch  µ   íc n¨m  tiªuk ho Nh n   1996  µ  v Quy Õt  ®Þnh  è  BKH/TH  µy  s 34  ng 31/12/1995 cña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  u    Ò     B tr B k ho   ®Ç tv viÖc giao chØ    Õ   ¹ch Nhµ   ícn¨m    tiªuk ho   n  1996;Bé  µichÝnh  ∙  chøc  µm    T  ® tæ  l viÖc  íic¸c Bé, c¬  v       quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, Uû   thu   ph   ban  ©n   nh d©n    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  Ò   ©n    ph tr       v ph khaikÕ   ¹ch  u      ho ®Ç t n¨m 1996  µ  ∙  Èn  Þ   ån  èn  ½n  µng    Êp    v ® chu b ngu v s s ®Ó c ph¸tcho    ù    c¸c d ¸n, c«ng  ×nh  îc bè  Ý vµo  Õ   ¹ch  u    n¨m  tr ®   tr   k ho ®Ç t 1996. Song  n     ®Õ nay  Öc  vi cÊp ph¸t vèn  u    n¨m    ®Ç t 1996  Én  a  ùc  Ön  îc v×  v ch th hi ®   c¸c  é,  ¬ B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, UBND     thu Ch ph   c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung ¬ng  a  ©n    ch ph khaichitiÕtkÕ   ¹ch khèil ng ®èi víi   ù    ã m         ho    î       d ¸n nh c¸c A­ B  µ  a  ©n  v ch ph bæ,  giao chØ    Õ   ¹ch cho    n  Þ  i víi ù    ã m     tiªuk ho   c¸c®¬ v ®è     ¸n nh d C. § Ó   ã  c c¨n  cÊp  cø  ph¸tvèn  u       ®Ç t n¨m 1996  ngay  õ nh÷ng  t  th¸ng ®Ç u     n¨m  µ  ö  ýdøt ®iÓ m   èil ng hoµn  µnh  v x l    kh  î   th trong kÕ   ¹ch  u      ho ®Ç tn¨m  1995  theo  ng    Çn  ®ó tinh th NghÞ   quyÕt  ña  èc  éi vµ  c Qu h   c«ng  v¨n  è  KHTH   s 63­ ngµy  22/3/1996  ña  Ýnh  ñ, Bé   µi chÝnh    c Ch ph   T   ®Ò nghÞ   c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, UBND     thu Ch ph   c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung¬ng  iÓnkhaingay  ét  è  Öc    tr     m s vi sau  y:®© 1/ ChØ   o    ñ  u    Èn  ¬ng  µm  Öc  íih Ö   èng    ®¹ c¸c ch ®Ç t kh tr l vi v   th Tæng  ôc  c §Çu     iÓn®Ó   tph¸ttr   thanh      iÓ m   èil ng hoµn  µnh  to¸ndøt ® kh  î   th trong kÕ   ¹ch   ho   ®Ç u    tn¨m 1995  ícngµy  tr   30/6/1996 cho    i t ng sau:   c¸c®è  î   +  èi l ng  Kh  î XDCB   ùc hiÖn  n   th   ®Õ 31/12/1995  ng  nh trong ph¹m      vimøc   vèn    Õ   ¹ch n¨m  ghik ho   1995. +  èi l ng XDCB   ∙    Kh  î   ® ghitrong kÕ   ¹ch    ho n¨m 1995  îc Thñ íng  Ýnh  ®  t Ch phñ  cho  Ðp  Ðo  µithùc hiÖn  èn  ph k d    v n¨m  1995 sang  n¨m 1996. +  ét  è  ù    µn  µnh  M s d ¸n ho th trong n¨m    1995  ã  èil ng XDCB   ùc hiÖn  c kh  î   th   vîtmøc   èn    Õ   ¹ch    v ghik ho n¨m 1995  ng  nh kh«ng  îttæng  ù    îc duyÖt. v  d to¸n®     §èi víinh÷ng  ù  nµy    Þ     é,  ¬     d ¸n  ®Ò ngh c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  écthu   ChÝnh  ñ, UBND     ph   c¸c tØnh,thµnh  è    ph b¸o    c¸o cho  é   µi chÝnh  µ  é   Õ   BT  vBK ho¹ch  µ  Çu   chË m   Êt  µ ngµy  v§ t nh l   25/4/1996    ®Ó tæng  îp  ×nh  ñ   íng h tr Th t   ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ph quy   + C¸c  êng  îp kh¸c,® îcxö  ýtheo  ng  tr h      l  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 862­TTg  µy  ng 30/12/1995 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph 2/  Èn  ¬ng  ©n  Kh tr ph khai chi tiÕtkÕ   ¹ch  èi l ng  i  íic¸c dù          ho kh  î ®è v     ¸n nhã m   A­B,  ©n    µ  ph bæ v giao chØ    Õ   ¹ch cho    n  Þ  i víi   ù    tiªuk ho   c¸c ®¬ v ®è     dc¸c ¸n nhã m     öi®Õ n   é   µi chÝnh    Cg   BT  (Tæng  ôc  Çu     iÓn)®Ó   c§ t ph¸ttr   th«ng    b¸o
  2. 2 kÕ   ¹ch  Êp  ho c ph¸tvèn  u      ®Ç t theo  ng  êih¹n  ®ó th   quy  nh  ¹  ®Þ tic«ng v¨n  è  s 253    ­ TC/§TPT  µy  ng 23/1/1996  ña  é   µi chÝnh, tæ  c BT    chøc    thic«ng  µ  Êp  vc vèn thanh to¸n. 3/ ChØ   o    ñ  u      ®¹ c¸c ch ®Ç t nhanh  ãng  µn  Êtc¸c hå  ¬  ñ  ôc vÒ   ch ho t     s th t   ®Ç u    ©y  ùng  tx d theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 177­   µy  CP ng 20/10/1994  cña  Ýnh  ñ;thùc hiÖn  u  Çu  i víi   ù    ëic«ng  íitrong n¨m  Ch ph     ®Ê th ®è     d ¸n kh   c¸c m    1996. 4/ Bé   µi chÝnh    T  (Tæng  ôc  Çu    c§ t ph¸ttr Ón)thùc hiÖn  tiªncÊp  èn   i     u    v cho    ù    c¸cd ¸n quan  äng,m ôc    tr   tiªuthen  èt,bøc  ch   b¸ch cña  Òn    n kinh tÕ    ª    nh ® ®iÒu,thuû lî  ¶m       i® , b¶o giao th«ng,y  Õ,VHXH,  ïng s©u, vïng xa..    t   v        . § Ò   Þ    é,  ¬  ngh c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, UBND   thu Ch ph   c¸ctØnh,thµnh  è  èihîp chÆt  Ïvíi é  µichÝnh      ph ph     ch     T   B (Tæng  ôc  Çu     c§ tph¸t tr Ón)®Ó   ùc hiÖn  ètkÕ   ¹ch ®Ç u    i   th   t   ho   tn¨m 1996.
Đồng bộ tài khoản