Công văn 12401/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 12401/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 12401/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 12401/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   1 2 4 0 1   T C / T C T   n g µ y   2 9   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc khÊu trõ, hoµn thuÕ GTGT ®èi víi  mÆt hµng n«ng, l©m, thñy s¶n KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thêi gian qua, Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc ý kiÕn cña mét   sè Doanh nghiÖp  vµ mét sè ®Þa ph¬ng ph¶n ¶nh nh÷ng khã  kh¨n, víng m¾c trong viÖc ®èi chiÕu x¸c minh hµng hãa thu   mua ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ   ®èi víi mét sè mÆt hµng thu mua kh«ng cã hãa ®¬n theo chÕ   ®é quy ®Þnh ®îc lËp b¶ng kª, tÝnh khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu   vµo theo tû lÖ (%) Ên ®Þnh; vÒ viÖc nµy Bé Tµi chÝnh cã ý   kiÕn nh sau: ­ C¨n  cø quy  ®Þnh t¹i  LuËt  thuÕ GTGT,  NghÞ  ®Þnh  sè  28/1998/N§­CP ngµy 11/5/1998 vµ NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§­ CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ, Th«ng t  sè 89/1998/TT­ BTC   ngµy   27/6/1998   vµ   Th«ng   t  sè   122/2000/TT­BTC   ngµy  29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh th× c¬ së kinh doanh mua hµng  hãa n«ng, l©m, thñy s¶n cña ngêi s¶n xuÊt, ngêi ®¸nh b¾t  thñy s¶n vµ ngêi b¸n kh«ng cã hãa ®¬n ®îc lËp b¶ng kª vµ  tÝnh khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo theo tû lÖ quy ®Þnh ®èi  víi mÆt hµng nµy. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt vµ gi¶i quyÕt døt ®iÓm trong  viÖc quyÕt to¸n thuÕ vµ hoµn thuÕ GTGT ®èi víi c¸c doanh  nghiÖp cã thu mua c¸c mÆt hµng n«ng, l©m, thñy s¶n theo  chÕ ®é quy ®Þnh yªu cÇu c¸c Côc ThuÕ thùc hiÖn nh sau: 1. §èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é  hãa ®¬n chøng  tõ b¸n hµng  trong  níc hoÆc xuÊt khÈu,  ¸p  dông ®óng thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa b¸n ra; cã  chøng   tõ   thanh   to¸n   cña   ngêi   mua   ®èi   víi   hµng   hãa   b¸n  trong níc hoÆc cã chøng tõ thanh to¸n hµng xuÊt khÈu theo  quy   ®Þnh,   x¸c   nhËn   cña   h¶i   quan   ®èi   víi   hµng   hãa   xuÊt  khÈu;   h¹ch   to¸n   ®óng   doanh   thu,   nÕu   kiÓm   tra   x¸c   ®Þnh  doanh nghiÖp ®∙ lËp b¶ng kª thu mua c¸c mÆt hµng ®îc tÝnh  khÊu trõ thuÕ theo chøng tõ thùc tÕ thanh to¸n, phiÕu thu  mua, hµng  hãa  thu  mua  ®îc h¹ch to¸n nhËp  kho,  xuÊt kho  tÝnh vµo chi phÝ th× c¨n cø vµo sè liÖu kª khai trªn b¶ng  kª thu mua cña doanh nghiÖp  ®Ó tÝnh sè thuÕ GTGT doanh  nghiÖp ®îc tÝnh khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ ®èi víi c¸c nhãm  mÆt hµng nµy. 2. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn ®óng, ®ñ  c¸c ®iÒu kiÖn nªu trªn th× x¸c ®Þnh cô thÓ sai ph¹m ®Ó xö 
  2. 2 lý: nÕu hµng b¸n ra kh«ng lËp ®Çy ®ñ hãa ®¬n, ph¶n ¶nh  kh«ng ®óng doanh sè th× Ên ®Þnh doanh thu ®Ó tÝnh thuÕ;  nÕu hµng hãa thu mua kh«ng lËp ®óng, ®ñ chøng tõ thu mua  hoÆc gi÷a chøng tõ thu mua víi b¶ng kª, sè liÖu h¹ch to¸n  chi phÝ kh«ng  ®óng  thùc tÕ th× kh«ng ®îc tÝnh  khÊu  trõ  hoÆc hoµn thuÕ GTGT ®èi víi gi¸ trÞ hµng hãa thu mua nµy,  ®ång thêi ¸p dông biÖn ph¸p Ên ®Þnh thuÕ TNDN. 3.   §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   c¬   quan   thuÕ   ®ang   kiÓm  tra quyÕt to¸n thuÕ hoÆc hoµn thuÕ hoÆc hoµn thuÕ GTGT,  c¬ quan thuÕ ®∙ göi x¸c minh, ®èi chiÕu vÒ hµng hãa mua  vµo, b¸n ra cña doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh râ néi dung,  thêi gian kiÓm tra, x¸c minh. NÕu kÕt qu¶ x¸c minh ®ñ c¨n  cø x¸c ®Þnh doanh nghiÖp kª khai khèng doanh sè thu mua  vµ sè thuÕ ®îc khÊu trõ hoÆc hoµn th× xö lý vi ph¹m theo  chÕ   ®é.   C¸c   trêng   hîp   thêi   gian   x¸c   minh,   tr¶   lêi   x¸c  minh chËm so víi ngµy Ên ®Þnh th× c¨n cø vµo thêi gian Ên  ®Þnh ph¶i tr¶ lêi ®Ó xö lý. Trêng hîp qua x¸c minh kh«ng  ®ñ c¨n cø kÕt  luËn  sai ph¹m cña doanh  nghiÖp  ®ång  thêi  doanh nghiÖp chøng minh thùc tÕ hµng hãa cã mua, ®∙ tiªu  thô th× kh«ng xö lý lo¹i trõ doanh sè vµ sè thuÕ doanh  nghiÖp ®∙ kª khai khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ. Yªu   cÇu   c¸c   Côc   thuÕ   c¨n   cø   vµo   híng   dÉn   trªn   ®©y  thùc hiÖn  gi¶i  quyÕt kÞp thêi  c¸c  hå s¬ hoµn thuÕ  GTGT  cßn tån ®äng vµ c¸c trêng hîp kiÓm tra hoµn thuÕ, quyÕt  to¸n thuÕ cña n¨m 2003 trë vÒ tríc ®èi víi doanh nghiÖp  cã thu mua hµng hãa lµ n«ng, l©m, thñy s¶n ®îc khÊu trõ  theo b¶ng kª. C¸c trêng hîp ®∙ gi¶i quyÕt hoµn thuÕ GTGT,  quyÕt to¸n thuÕ theo chÕ ®é vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn tríc  ®©y th× kh«ng ®iÒu chØnh l¹i. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c b¸o c¸o ®Ó  Bé Tµi chÝnh xem xÐt gi¶i quyÕt tiÕp.
Đồng bộ tài khoản