Công văn 1243/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
101
lượt xem
16
download

Công văn 1243/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1243/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Hiệp định vay vốn của ADB cho Dự án Thuỷ lợi Phước Hòa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1243/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1243/TTg-QHQT ------------------- V/v: Điều chỉnh Hiệp định vay vốn của ADB Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2009 cho Dự án Thủy lợi Phước Hòa Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 107/TTr-NHNN ngày 06 tháng 7 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Phê duyệt nội dung điều chỉnh Hiệp định vay với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho Dự án Thủy lợi Phước Hòa với các nội dung đã được thống nhất trong Thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ADB, như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên. 2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục với ADB cho việc điều chỉnh Hiệp định trên theo quy định hiện hành. 3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các tỉnh tham gia Dự án có kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung của Hiệp định vay, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c); (Đã ký) - PTTg Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3). Hoàng Trung Hải
Đồng bộ tài khoản