Công văn 12739/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Công văn 12739/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 12739/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế đối với đại lý bưu điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 12739/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé tµi chÝnh Sè 12739 TC/TCT ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 2003 VÒ ThuÕ ®èi víi §¹i lý bu ®iÖn KÝnh göi: - Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam - Côc thuÕ c¸c tØnh, Tp trùc thuéc Trung ¬ng Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam cã C«ng v¨n sè 3935 KTTKTC ngµy 18/7/2003 vÒ viÖc ®Ò nghÞ híng dÉn víng m¾c thuÕ cña c¸c ®¹i lý bu ®iÖn, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh ®· cã C«ng v¨n sè 794TC/TCT ngµy 22/1/2003 híng dÉn thùc hiÖn viÖc nép thuÕ cña c¸c §¹i lý bu ®iÖn, nhng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¸t sinh nhiÒu víng m¾c, c¸c ®Þa ph¬ng ¸p dông viÖc tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c ®¹i lý bu ®iÖn kh«ng thèng nhÊt. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh më réng vµ n©ng cao chÊt lîng phôc vô m¹ng th«ng tin c«ng céng ë nh÷ng vïng n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ thªm vÒ thuÕ ®èi víi c¸c ®¹i lý bu ®iÖn nh sau: 1. §èi víi c¸c ®¹i lý Bu ®iÖn ®· thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, chÕ ®é hãa ®¬n chøng tõ th× viÖc kª khai, tÝnh nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é quy ®Þnh. Khi nhËn tiÒn hoa hång ®îc hëng, ®¹i lý bu ®iÖn ph¶i xuÊt hãa ®¬n cho Bu ®iÖn tØnh, thµnh phè lµm chøng tõ h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh. 2. §èi víi c¸c ®¹i lý Bu ®iÖn cha thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, chÕ ®é hãa ®¬n chøng tõ th× viÖc kª khai, tÝnh nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo tû lÖ 5% trªn hoa hång ®îc hëng. Bu ®iÖn tØnh, thµnh phè thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ TNDN vµ nép thuÕ vµo NSNN tríc khi thanh to¸n hoa hång cho ®¹i lý. Khi nhËn tiÒn hoa hång ®îc hëng, ®¹i lý bu ®iÖn kh«ng ph¶i xuÊt hãa ®¬n. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản