Công văn 1291/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
18
lượt xem
1
download

Công văn 1291/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1291/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn về giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1291/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh – Tæng côc h¶i quan  sè 1291/TCHQ­KTTT ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2004 vÒ viÖc  híng dÉn vÒ gi¸ tÝnh thuÕ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè §Ó   ®¶m  b¶o   tÝnh  thèng  nhÊt   trong   viÖc   thi  hµnh   c¸c   v¨n b¶n ph¸p quy vÒ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng hãa nhËp   khÈu vµ xö lý mét sè víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn,   Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn gi¸ tÝnh thuÕ hµng   hãa nhËp khÈu nh sau: 1.  Gi¸ tÝnh  thuÕ  ®èi víi  hµng hãa  nhËp  khÈu ®îc  ¸p  dông   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   172/1998/TT­BTC   ngµy  22/12/1998,   Th«ng   t  sè   08/2002/TT­BTC   ngµy   23/1/2002,  Th«ng   t  sè   118/2003/TT­BTC   ngµy   8/12/2003   cña   Bé   Tµi  chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan. 2. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu thuéc ®èi tîng ¸p dông  Th«ng   t  118/2003/TT­BTC   th×   trÞ   gi¸   tÝnh   thuÕ   ®îc   x¸c  ®Þnh theo c¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p híng dÉn t¹i Th«ng  t nµy. C¸c tê khai hµng hãa nhËp khÈu ®∙ x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh  thuÕ   theo   híng   dÉn   t¹i   C«ng   v¨n   393/TCHQ­KTTT   ngµy  4/2/2004 th× ®îc x¸c ®Þnh l¹i trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo híng  dÉn t¹i Th«ng t sè 118/2003/TT­BTC. Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè c¨n cø c«ng v¨n ®Ò  nghÞ cña doanh nghiÖp vµ hå s¬ nhËp khÈu ®Ó x¸c ®Þnh l¹i  gi¸ trÞ tÝnh thuÕ,  ra th«ng  b¸o ®iÒu chØnh  l¹i sè thuÕ  ph¶i nép.  Trong  khi cha x¸c  ®Þnh  l¹i trÞ gi¸ tÝnh thuÕ  theo híng dÉn trªn ®©y th× kh«ng ¸p dông biÖn ph¸p cìng  chÕ lµm thñ tôc nhËp khÈu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp chØ nî  phÇn thuÕ t¨ng thªm do x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo híng  dÉn t¹i C«ng v¨n 393/TCHQ­KTTT. Yªu   cÇu   Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   niªm   yÕt  c«ng khai c«ng v¨n nµy ®Ó c¸c doanh nghiÖp biÕt vµ tiÕn  hµnh   khai   b¸o   l¹i   trÞ   gi¸   tÝnh   thuÕ   theo   Th«ng   t  sè  118/2003/TT­BTC. 3.  §Ó t¨ng  cêng qu¶n  lý gi¸  tÝnh  thuÕ ®èi  víi hµng  hãa nhËp khÈu thuéc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t sè 118/2003/ TT­BTC, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè c¨n cø Danh môc  gi¸ kiÓm tra ®Ýnh  kÌm  theo  c«ng v¨n nµy thùc hiÖn  kiÓm  tra tÝnh trung thùc cña trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo khai b¸o  cña doanh nghiÖp. Trêng hîp trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo khai  b¸o cña doanh nghiÖp thÊp h¬n møc gi¸ trÞ quy ®Þnh trong  Danh môc th× yªu cÇu doanh nghiÖp tham vÊn theo híng dÉn 
  2. 2 t¹i   Th«ng   t  118/2003/TT­BTC   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  1774/TCHQ/Q§­KTTT ngµy 29/12/2003 cña Tæng côc trëng Tæng  côc H¶i quan. Sau khi tham vÊn ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu gian  lËn th¬ng m¹i nhng cha ®ñ c¬ së kÕt luËn th× ph¶i chuyÓn  hå s¬ cho bé phËn kiÓm tra sau th«ng quan ®Ó tiÕn hµnh  kiÓm tra theo quy ®Þnh. 4.   Híng   dÉn   t¹i   C«ng   v¨n   nµy   thay   thÕ   C«ng   v¨n  393/TCHQ­KTTT ngµy 4/2/2002 cña Tæng côc H¶i quan. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc H¶i quan biÕt  vµ thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c  yªu cÇu ph¶n ¸nh vÒ Tæng côc H¶i quan xem xÐt xö lý.
Đồng bộ tài khoản