Công văn 13/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
335
lượt xem
8
download

Công văn 13/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế chống sét công trình "Dây chuyền công nghệ sản xuất Nitrat Amôn hàm lượng cao"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------ ð c l p - T do - H nh phúc ----------------- Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2009 S : 13/BXD-KHCN V/v: áp d ng tiêu chu n thi t k ch ng sét công trình "Dây chuy n công ngh s n xu t Nitrat Amôn hàm lư ng cao". Kính g i: C c C nh sát Phòng cháy và ch a cháy - B Công an B Xây d ng ñã nh n ñư c Công văn s 1221/PCCC(P3) ngày 25 tháng 12 năm 2008 c a C c C nh sát Phòng cháy và ch a cháy xin ý ki n gi i ñáp v vi c áp d ng tiêu chu n thi t k ch ng sét cho công trình Dây chuy n công ngh s n xu t Nitrat Amôn Tam ñ o, Vĩnh Phúc. B Xây d ng có ý ki n như sau: -D án công trình Dây chuy n công ngh s n xu t Nitrat Amôn Tam ñ o, Vĩnh Phúc nêu trong công văn c a Quý cơ quan không thu c ñ i tư ng "các công trình ñ c bi t" như quy ñ nh .vn trong m c 1.3 c a tiêu chu n TCXDVN 46:2007. Công trình kho ch a ch t n ñư c quy ñ nh t i m c 1.2 c a tiêu chu n. -Khi ch ñ u tư áp d ng tiêu chu n TCXDVN 46:2007, vi c thi t k h th ng b o v am ch ng sét cho công trình c n tuân theo các ch d n trong tiêu chu n. ð i v i công trình kho ch a tn ch t n thì thi t k theo hư ng d n c th trong m c 18 c a tiêu chu n này. ie Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng, ñ ngh C c C nh sát Phòng cháy và ch a cháy nghiên c u áp d ng. tV ua .L TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V KHCN&MT -Như trên ww -Lưu VP, V KHCN&MT w TS Nguy n Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản