Công văn 1306/BXD-VKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
71
lượt xem
2
download

Công văn 1306/BXD-VKT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1306/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc giải thích nội dung Thông tư hướng dẫn lập và quản lý giá khảo sát xây dựng số 22/BXD-VKT ngày 17/7/1995 của Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1306/BXD-VKT của Bộ Xây dựng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  X © y   ù n g  s è  1306/BX D­V K T  n g µ y 3 th¸ng  d 10 n¨ m  1996 v Ò  vi Ö c  " Gi¶i  th Ý ch n éi  u n g  T h « n g    h í ng d É n  l Ë p v µ  q u ¶ n  lý gi¸ k h¶ o     d t   s¸t x © y   ù n g  s è  22/B X D­V K T   g µ y  17/7/1995 d n c ñ a B é  X © y   ù n g" d K Ý nh   öi:­C¸c  é,  ¬  g    B c quan ngang  é   µ  ¬  B v c quan  ùc thuéc  Ý nh  ñ tr   Ch ph         ­U û             ban  © n   © n     Nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng ¬ Th«ng   è  ts 22/BXD­VKT  µy  ng 17/7/1995 cña  é  ©y  ùng  íng dÉn  Ëp   BX d h  l  vµ qu¶n  ýgi¸kh¶o    ©y  ùng,t¹ m ôc  IIcã    l    s¸tx d  i   II    ghi:"C¨n cø  µo  ¬ng  ,   v ph ph¸p  híng dÉn  Ëp  n    µ  ù      l ®¬ gi¸v d to¸nc«ng    t¸ckh¶o   s¸ttheo  íng dÉn  ña  h  c Th«ng , t  ph¬ng    ¸n kh¶o    îcduyÖt,c¸cchñ  u    s¸t®      ®Ç tph¶ilËp dù        to¸nc«ng    t¸ckh¶o    s¸t cÇn  ùc  Ön  th hi (hoÆc  thuª c«ng      Ên  Ëp) vµ  ×nh  Êp  ã  Õt  nh     ty t v l   tr c c quy ®Þ ®Ç u      Öt dù    tphª duy   to¸ntheo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh";Nay    Ých    ®Þ hi h   gi¶ith bæ sung  iÓ m   µy    ® n nh sau: Riªng  ù    d to¸n c«ng      t¸ckh¶o    ©y  ùng  éc    s¸tx d thu c¸c dù  ®Ç u    ã m     thñ  ëng  é   ¸n  t nh A do  tr B qu¶n  ýngµnh  l  hoÆc   ñ   Þch  Ch t UBND   tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   ñ  ëng  ¬  th tr c quan  ã  Èm   c th quyÒn    Öt. phª duy
Đồng bộ tài khoản