Công văn 1306/TC-CSTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
26
lượt xem
1
download

Công văn 1306/TC-CSTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1306/TC-CSTC của Bộ Tài chính về việc danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn, tiếp tục thực hiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1306/TC-CSTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   è  1306/TC­C S T C  n g µy  14 th¸ng  B T S  02  n¨ m  2003  Ò   V viÖc  a n h  m ô c   h Ý, lÖ p h Ý  ®∙ cã v¨n b¶ n   D p h íng d É n, tiÕp tôc thùc hi Ö n KÝnh  göi: ­    C¸c Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh   phñ, ­ Uû  ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung  ¬ng. TriÓn khaithùc hiÖn      Ph¸p lÖnh  phÝ, lÖ    phÝ  NghÞ  vµ  ®Þnh  57/2002/ sè  N§­CP  ngµy  03/6/2002 cña    ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh  phÝ, lÖ    phÝ, Bé      TµichÝnh  cã  ®∙  c«ng    9464/TC­ v¨n sè  CSTC   ngµy  30/8/2002   “C«ng  danh  bè  môc phÝ, lÖ    phÝ  cã    ®∙  v¨n b¶n  híng dÉn, tiÕp tôc thùc hiÖn”             ®èi      i víic¸c lo¹ phÝ,  phÝ  tªn trong Danh  lÖ  cã      môc      chitiÕtphÝ,  phÝ  lÖ  ban  hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh 57/2002/N§­   CP thuéc thÈm    quyÒn  quy  ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  Bé    vµ  TµichÝnh. TiÕp    iÓn khaithùc hiÖn  tôctr       Ph¸p lÖnh  cña  ban  Uû  Thêng  Quèc    vô  héi vµ NghÞ  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ    thêigian qua, Bé      Tµi chÝnh  ®∙  ban  hµnh nh÷ng    v¨n b¶n  quy  ph¹m ph¸p luËtvÒ      mét  kho¶n  sè  phÝ, lÖ    phÝ  míitheo    Danh  môc      chitiÕtphÝ, lÖ    phÝ  hoÆc   söa ®æi, bæ     sung  nh÷ng    néi dung cña    c¸c kho¶n  phÝ, lÖ    phÝ  thÓ  cô  cho    víithùc tÕ  ®¶m   phï hîp      vµ  b¶o  ®óng  quy ®Þnh  cña Ph¸p lÖnh  NghÞ  vµ  ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ.   Bé    Tµi chÝnh    xin th«ng b¸o Danh s¸ch c¸c lo¹      i phÝ, lÖ    phÝ  tªntrong cã      Danh  môc      chitiÕtphÝ, lÖ    phÝ  ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­ CP  thuéc thÈm    quyÒn  quy ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  Bé    vµ  Tµi chÝnh  cã    ®∙  v¨n b¶n  híng  dÉn  ®Õn  nay, thay    thÕ cho  Danh  môc   nªu  ic«ng  ®∙  t¹  v¨n sè  9464/TC­ CSTC   ngµy 30/8/2002, ®Ó     c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh    phñ, Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng  chØ ®¹o,híng dÉn        c¸c ®¬n  thuéc ngµnh,lÜnh  vÞ      vùc,®Þa    ph¬ng  m×nh  phô tr¸chthùc hiÖn.    
 2. 2 a. d a n h  m ô c  c¸c lo¹i h Ý  ®∙ c ã v¨n b ¶ n    p h íng d É n  thi µ n h  h (KÌm  theo C«ng    1306    v¨n sè  /TC­CSTC   ngµy 14/02/2003 cña  TµichÝnh)     Bé    STT danh  môc  phÝ  theo NghÞ    V¨n b¶n  quy  ®Þnh, sè,ngµy      ban  hµnh ®Þnh  57/2002/N§­ sè  CP I.PhÝ    thuéc lÜnh    vùc  n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,thñy s¶n     1. Thñy  i lî phÝ: 1.1. Thñy   lîphÝ. i 1. NghÞ   ®Þnh   122­H§BT   ngµy  25/8/1984  cña  Héi ®ång  tr   bé  ëng  (nay    lµ ChÝnh  phñ) vÒ    viÖc  thu thñy lîphÝ;      i 2. NghÞ  ®Þnh  98/CP  ngµy 27/12/1995 cña  ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh     vÒ viÖc    thihµnh  Ph¸p  lÖnh  Khaith¸cvµ      b¶o  c«ng vÖ  tr×nh thuû lî .     i 2. PhÝ   kiÓm   dÞch  ®éng  vËt,thùc    vËt: 2.1. PhÝ  kiÓm  dÞch  ®éng  Th«ng t  53/2001/TT­ BTC  ngµy 03/7/2001 cña  vËt,s¶n    phÈm   ®éng  vËt;Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ  ®é  thu,  nép vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ, lÖ    phÝ  trong c«ng        t¸cthó y. 2.2. PhÝ  kiÓm  dÞch  thùc vËt;QuyÕt    ®Þnh   22/2000/Q§­ BTC   ngµy  21/2/2000   cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  hµnh  møc     thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch  thùc vËt.   2.3. PhÝ  gi¸m    s¸tkhö  trïngvËt QuyÕt      ®Þnh   22/2000/Q§­ BTC   ngµy  21/2/2000   thÓ  thuéc diÖn    kiÓm  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  hµnh  møc     thu dÞch  thùc vËt.   phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch  thùc vËt.   3. PhÝ   kiÓm   nghiÖm   chÊt îng  l ®éng  vËt,thùc    vËt: 3.1. PhÝ  kiÓm   so¸tgiÕtm æ   Th«ng t    53/2001/TT­ BTC  ngµy 03/7/2001 cña  ®éng  vËt; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ  ®é  thu,  nép vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ, lÖ    phÝ  trong c«ng        t¸cthó y. 3.2. PhÝ  kiÓm  nghiÖm  l  QuyÕt  d îng ®Þnh   22/2000/Q§­ BTC   ngµy  21/2/2000   thuèc b¶o  thùc vËtvµ cña  tr   vÖ      Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  hµnh  møc     thu s¶n  phÈm   thùc vËt. phÝ, lÖ      phÝ  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch  thùc vËt.   4. PhÝ  kiÓm       travÖ sinh  Th«ng t  53/2001/TT­ BTC  ngµy 03/7/2001 cña  thó  y. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ  ®é  thu,  nép vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ, lÖ    phÝ  trong c«ng        t¸cthó y. 5. PhÝ   b¶o   vÖ nguån  i QuyÕt  lî  ®Þnh   20/2000/Q§­ BTC   ngµy  21/2/2000   thñy  s¶n. cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  hµnh  biÓu  møc  thu  phÝ,  phÝ    lÖ  vÒ c«ng    t¸c b¶o   vÖ nguån    lîi thuû s¶n.   6. PhÝ  kiÓm   nghiÖm   thuèc  dïng  cho  ®éng  vËt,thùc    vËt: 6.1. PhÝ  kiÓm  nghiÖm  thuèc Th«ng t    53/2001/TT­ BTC  ngµy 03/7/2001 cña  thó y;   Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ  ®é  thu,  nép vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ, lÖ    phÝ  trong c«ng        t¸cthó y. 6.2. PhÝ  kiÓm  ®Þnh, kh¶o  QuyÕt    ®Þnh   22/2000/Q§­ BTC   ngµy  21/2/2000  
 3. 3 nghiÖm  thuèc b¶o    vÖ  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  hµnh  møc     thu thùc vËt.   phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch  thùc vËt.   II . PhÝ  thuéc lÜnh    vùc  c«ng  nghiÖp,x©y    dùng 1. PhÝ   kiÓm   nghiÖm   chÊt îng  l s¶n  phÈm,  hµng  ho¸,thiÕtbÞ,      vËt , t  nguyªn  vËt liÖu: 1.1. PhÝ  kiÓm   traNhµ    Th«ng t nícvÒ   83/2002/TT­ BTC  ngµy 25/9/2002 cña  chÊtl    îng hµng  ho¸; Bé   Tµi  chÝnh  quy  ®Þnh   chÕ    ®é thu, nép    vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ, lÖ    phÝ  tiªuchuÈn  l vÒ    ®o ­ êng  chÊtl  îng. 1.2. PhÝ    thö nghiÖm  chÊtl    îng Th«ng t  83/2002/TT­ BTC  ngµy 25/9/2002 cña  s¶n phÈm,   ,nguyªn Bé   vËtt    Tµi  chÝnh  quy  ®Þnh   chÕ    ®é thu, nép    vµ  vËtliÖu.   qu¶n    dông  lýsö  phÝ, lÖ    phÝ  tiªuchuÈn  l vÒ    ®o ­ êng  chÊtl  îng. II   IPhÝ  . thuéc lÜnh    vùc  ¬ng    th m¹i,®Çu   t 1. PhÝ  chøng  nhËn  xuÊt  QuyÕt   ®Þnh   183/2000/Q§/BTC   ngµy  xø hµng  ho¸  (C/O). 14/11/2000 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi chÝnh ban  hµnh møc  thu lÖ phÝ  cÊp giÊy chøng nhËn  xuÊt khÈu  chøng    vµ  nhËn  xuÊt xø    mÉu     A s¶n  phÈm   giµydÐp.   3. PhÝ   thÈm   ®Þnh   ®èi    víikinh  doanh  th¬ng    ®iÒu  m¹i cã  kiÖn: 3.5. PhÝ  thÈm  ®Þnh  kinh Th«ng   72/TT/LB    t ngµy  8/11/1996  cña  ªn bé  li   doanh  ¬ng    ®iÒu Tµi chÝnh, th th m¹icã      ¬ng   m¹i híng dÉn    chÕ  thu,nép  ®é    kiÖn  thuéc lÜnh    vùc  ­ vµ  th qu¶n   lýphÝ  thÈm  ®Þnh  lÖ  vµ  phÝ  cÊp  giÊy   ¬ng  m¹i; chøng  nhËn  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  kinh doanh  ¬ng      th m¹i quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè 02/CP ngµy 05  i th¸ng01    n¨m  1995  cña  ChÝnh  phñ. 5. PhÝ   thÈm   ®Þnh   ®Çu  :t 5.1. PhÝ  thÈm  ®Þnh  ¸n Th«ng   dù    t109/2000/TT­ BTC   ngµy  13/11/2000  cña  ®Çu  ; t Bé    Tµi chÝnh  híng  dÉn  chÕ       ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ  lÖ  thÈm  ®Þnh  ®Çu  .t 5.2. PhÝ  thÈm  ®Þnh  thiÕtkÕ 1.    Th«ng   109/2000/TT­ t BTC   ngµy  13/11/2000   kü thuËt; cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    chÕ  thu,nép  ®é    vµ  sö dông  phÝ  lÖ  thÈm  ®Þnh  ®Çu  ;t 2. Th«ng   TC/TCT    t 77  ngµy  29/11/1996  cña  Bé  TµichÝnh    híng dÉn    chÕ  thu,nép  qu¶n    ®é    vµ  lý lÖ phÝ  qu¶n    lýNhµ    trËttù an  níc vÒ      toµn  giao   th«ng  êng  vµ      toµn  ® bé  trËttù an  giao th«ng    ®«  thÞ  (phÝ  thÈm  ®Þnh  thiÕtkÕ        c¶it¹o,®ãng    míi, l¾p    r¸pxe). 5.3. PhÝ  thÈm  ®Þnh  tæng  Th«ng   dù  t109/2000/TT­ BTC   ngµy  13/11/2000  cña  to¸n; Bé    Tµi chÝnh  híng  dÉn  chÕ       ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ  lÖ  thÈm  ®Þnh  ®Çu  .t 5.4. PhÝ  thÈm  ®Þnh  ®¸nh   Th«ng   gi¸ t343­ TTLB  ngµy  5/3/1987  cña  ªnbé  li   Bé  tr÷l    îng kho¸ng s¶n; Tµi chÝnh  Uû       –  ban  Khoa  häc  kü  vµ  thuËt nhµ    níc vÒ  trÝch nép  lÖ phÝ  tr×nh duyÖt luËn  chøng kinh tÕ kü thuËt  chi tiªu  tÝnh tr÷ îng  l   kho¸ng  s¶n  b¸o  vµ  c¸o  kÕt  qu¶  th¨m   dß ®Þa   chÊtt¹ Héi ®ång          i xÐt duyÖt tr÷l      îng kho¸ng s¶n.  5.5. PhÝ  thÈm  ®Þnh, ph©n   Th«ng   87/2002/TT­   t BTC   ngµy  02/10/2002  cña 
 4. 4 h¹ng  së u    lÞch. Bé   c¬  l tródu  Tµi  chÝnh  quy  ®Þnh   chÕ     ®é thu, nép    vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ  thÈm  ®Þnh  ph©n  h¹ng  c¬  së u    lÞch. l tródu  6. PhÝ  ®Êu   thÇu, ®Êu     gi¸.1. NghÞ  ®Þnh  86/CP  ngµy 19/12/1996 cña  ChÝnh  phñ  ban  hµnh  quy  chÕ   b¸n  ®Êu       gi¸tµi s¶n; 2. NghÞ    ®Þnh    88/ 1999/N§­   CP ngµy  01/9/1999  cña  ChÝnh  phñ  ban  hµnh  quy  chÕ  ®Êu  thÇu. 7. PhÝ  thÈm   ®Þnh   kÕt  Th«ng t  17/2001/TT­ BTC  ngµy 21/3/2001 cña  qu¶  ®Êu  thÇu. Bé    Tµi chÝnh  híng  dÉn  chÕ     ®é qu¶n    sö  lý vµ  dông  phÝ  lÖ  thÈm  ®Þnh  kÕt qu¶  ®Êu  thÇu. IV.PhÝ    thuéc lÜnh    vùc  giao th«ng    vËn  t¶i 1. PhÝ  dông  êng  sö  ® bé. 1. Th«ng   109/2002/TT­ t BTC   ngµy  06/12/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    quy  ®Þnh   chÕ    ®é thu,nép    vµ qu¶n    dông  lýsö  phÝ  dông  êng  sö  ® bé; 2. Th«ng t  01/2003/TT­ BTC  ngµy 07/01/2003  cña Bé  Tµi chÝnh söa ® æi møc  thu phÝ  sö  dông  êng  ®èi    qu©n  cña  Quèc  ® bé  víixe  sù  Bé  phßng. 2. PhÝ   dông  êng  sö  ® thñy QuyÕt   ®Þnh   142/   1999/Q§­ BTC   ngµy  néi ®Þa    (phÝ  b¶o ®¶m  19/11/1999  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  hµng giang) . ban  hµnh  møc   thu  phÝ,  phÝ  lÖ  c¶ng  ® êng  vô  thuû néi®Þa.     4. PhÝ  qua  cÇu. 1. Th«ng   109/2002/TT­ t BTC   ngµy  06/12/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    quy  ®Þnh   chÕ    ®é thu,nép    vµ qu¶n    dông  lýsö  phÝ  dông  êng  sö  ® bé. 2. Th«ng t  01/2003/TT­ BTC  ngµy 07/01/2003  cña Bé  Tµi chÝnh söa ® æi møc  thu phÝ  sö  dông  êng  ®èi    qu©n  cña  Quèc  ® bé  víixe  sù  Bé  phßng. 5. PhÝ  qua  ®ß,  qua  phµ: 5.2. PhÝ  qua  phµ. Th«ng   62­ t TT/LB  ngµy  23/7/1993  cña  ªn bé  li   Tµi chÝnh  Giao    –  th«ng  vËn    t¶ihíng  dÉn  viÖc  tæ  chøc  thu  qu¶n    dông  vµ  lý,sö  tiÒn    cíc qua  phµ,cÇu    phao. 6. PhÝ   dông  sö  c¶ng, nhµ    ga: 6.1. PhÝ  dông  sö  cÇu,bÕn, 1.   QuyÕt   ®Þnh   48/2001/Q§­     BTC   ngµy  phao neo thuéc khu    vùc  28/5/2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  c¶ng biÓn; ban  hµnh  møc    thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng  h¶i; 2.   QuyÕt   ®Þnh   129/2002/Q§­ BTC   ngµy  08/10/2002  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  bæ  sung  møc    thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng  h¶i; 3.   QuyÕt   ®Þnh   01/2003/Q§­ BTC   ngµy  06/01/2003  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  quy  ®Þnh  møc   vµ  thu  qu¶n    dông  lý,sö  phÝ  sö  dông  C¶ng  Ngäc  c¸  H¶i,thÞ    S¬n,    x∙ §å  thµnh  phè    H¶i Phßng. 6.3. PhÝ  dông  sö  c¶ng hµng QuyÕt  ®Þnh   18/2000/Q§­ CHK   ngµy  13/7/2000  
 5. 5 kh«ng. cña  Côc  ëng  tr Côc  Hµng  kh«ng  d©n  dông  ViÖt   Nam   ban  hµnh  quy  ®Þnh       ic¸c  vÒ gi¸ t¹  C¶ng  Hµng  kh«ng  Gi¸®iÒu  vµ    hµnh  bay  ®Õn. ®i  7. PhÝ  dông  trÝ 1.   QuyÕt   ®Þnh   48/2001/Q§­ sö  vÞ    BTC   ngµy  neo, ®Ëu     ngoµi ph¹m   28/5/2001    vi cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  c¶ng. ban  hµnh  møc   thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng  h¶i; 2.   QuyÕt   ®Þnh   129/2002/Q§­ BTC   ngµy  08/10/2002  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  bæ  sung  møc    thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng  h¶i. 8. PhÝ  b¶o  ®¶m   hµng   1.   QuyÕt   ®Þnh   48/2001/Q§­ h¶i. BTC   ngµy  28/5/2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  ban  hµnh  møc   thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng  h¶i; 2.   QuyÕt   ®Þnh   129/2002/Q§­ BTC   ngµy  08/10/2002  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  bæ  sung  møc    thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng  h¶i. 9. PhÝ  hoa tiªu, dÉn  êng  ® trong  lÜnh  vùc: 9.1. PhÝ  hoa    tiªu,dÉn  êng  1.  QuyÕt  ®Þnh  85/2000/Q§­ ® BVGCP  ngµy  tronglÜnh    vùc  êng  10/11/2000  ® cña  Trëng  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  biÓn; vÒ    gi¸dÞch  c¶ng  vô  biÓn; 2.  QuyÕt  ®Þnh  86/2000/Q§­ BVGCP  ngµy  10/11/2000  cña  Trëng  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  vÒ  gi¸  hao tiªu  ®èi víi  tµu biÓn vËn chuyÓn  hµng    ho¸ gi÷a c¸cc¶ng      biÓn  ViÖtNam;   3.  QuyÕt  ®Þnh  87/2000/Q§­ BVGCP  ngµy  10/11/2000  cña  Trëng  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  vÒ    gi¸dÞch  c¶ng  vô  biÓn  mét  tr sè  êng    Æc   hîp ® biÖt; 4.  QuyÕt  ®Þnh  92/2000/Q§­ BVGCP  ngµy  30/11/2000 cña    Trëng  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ; 5.  QuyÕt  ®Þnh  93/2000/Q§­ BVGCP  ngµy  30/11/2000 cña    Trëng  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ. 9.3. PhÝ  hoa    tiªu,dÉn  êng  QuyÕt  ® ®Þnh  151/TC/TCDN   ngµy  25/2/1995  cña  trong lÜnh    vùc hµng  Bé  ëng  TµichÝnh  tr Bé    söa  æi      ®iÒu  ® gi¸thu vÒ  kh«ng. hµnh  bay    qu¸ c¶nh. 10. PhÝ  träng      1.   QuyÕt   ®Þnh   48/2001/Q§­ t¶itµu, BTC   ngµy  thuyÒn. 28/5/2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  ban  hµnh  møc   thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng  h¶i; 2.   QuyÕt   ®Þnh   129/2002/Q§­ BTC   ngµy  08/10/2002  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  bæ  sung  møc    thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng  h¶i. 13. PhÝ  kiÓm   ®Þnh   toµn  an  1. QuyÕt  ®Þnh  128/1999/Q§­ BVGCP  ngµy  kü thuËt vµ    chÊt îng  16/12/1999  l cña  Trëng  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  thiÕtbÞ,    vËt ,ph¬ng  vÒ     t  gi¸dÞch  kiÓm   vô  ®Þnh  tÇu biÓn  ViÖt Nam     tiÖn  giao  th«ng  vËn    níc ngoµi mang   t¶i,vµ      cÊp  ®¨ng  kiÓm     níc ngoµi,   ph¬ng  tiÖn  ®¸nh  b¾t  tÇu  biÓn   níc ngoµi mang     cÊp  ®¨ng  kiÓm  ViÖt   thñy  s¶n. Nam,  c«ng  tr×nh  biÓn  thuéc  ph¹m     vi gi¸m   s¸t cña  §¨ng  kiÓm  ViÖtNam;   2. QuyÕt    ®Þnh  90/2000/Q§­ BTC   ngµy  1/6/2000  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  hµnh  biÓu møc 
 6. 6 thu  phÝ  qu¶n    lÖ  vÒ  lýchÊt l   toµn  vÖ   îng,an  vµ  sinh thuû s¶n      (kiÓm  ®Þnh        ®èi víi c¸); tµu 3.  QuyÕt  ®Þnh  02/2001/Q§­ BVGCP  ngµy  8/1/2001  cña  Trëng  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  vÒ  söa  æi,bæ   ®   sung  mét  ®iÓm   i sè  t¹ QuyÕt    ®Þnh  128/1999/Q§­ BVGCP   ngµy  16/12/1999; 4.  QuyÕt  ®Þnh  03/2001/Q§­ BVGCP  ngµy  9/1/2001  cña  Trëng  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  vÒ  gi¸dÞch  kiÓm     vô  ®Þnh  chÊt l mò    îng  b¶o  hiÓm   cho  ngêi®i  m¸y;   xe  5.   QuyÕt   ®Þnh   10/2003/Q§­ BTC   ngµy  24/01/2003  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh  møc   thu  phÝ  kiÓm   ®Þnh  toµn  an  kü  thuËtvµ    chÊt l   c¬    c¸c lo¹   îng xe  gií vµ    i i thiÕtbÞ,    xe m¸y  chuyªn dïng;   6.   QuyÕt   ®Þnh   11/2003/Q§­ BTC   ngµy  24/01/2003  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh  møc   thu  phÝ  kiÓm   ®Þnh  toµn  an  kü  thuËtvµ    chÊtl    îng ph¬ng  tiÖn thuû néi®Þa;       7.   QuyÕt   ®Þnh   12/2003/Q§­ BTC   ngµy  24/01/2003  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh  møc   thu  phÝ  kiÓm   ®Þnh  toµn  an  kü  thuËt vµ    chÊt l thiÕtbÞ,      îng    vËt t thuéc  ph¹m   vi gi¸m    s¸tcña  §¨ng  kiÓm  ViÖtNam.   V. PhÝ  thuéc lÜnh    vùc  th«ng    ªnl¹c tin,   li 1. PhÝ   dông  b¶o    sö  vµ  vÖ tÇn  v«  sè  tuyÕn  ®iÖn: 1.1. PhÝ  dông  sö  tÇn  v«  QuyÕt ®Þnh  69/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 6/7/2001  tuyÕn  ®iÖn. cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  hµnh  møc     thu lÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  dông  sö  m¸y   ph¸ttÇn  sè  v« tuyÕn  ®iÖn  phÝ  dông  vµ  sö  tÇn  v«  sè  tuyÕn  ®iÖn. 2. PhÝ  cÊp    tªn miÒn   ®Þa  chØ   dông  sö  Internet: 2.1. PhÝ  cÊp    tªnmiÒn, ®Þa  QuyÕt ®Þnh  84/2001/Q§­   BTC  ngµy 5/9/2001  chØ,  hiÖu  sè  m¹ng  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  hµnh  BiÓu  møc  Internet; thu  phÝ,  phÝ  lÖ  cÊp  qu¶n      vµ  lýtªn miÒn,  ®Þa  chØ  Internetë    ViÖtNam.   2.2. PhÝ  dông  sö  kho  viÔn  sè  QuyÕt   ®Þnh   215/2000/Q§­ BTC   ngµy  th«ng. 29/12/2000 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi chÝnh ban  hµnh  møc     phÝ  thu lÖ  cÊp  giÊy  phÐp   ho¹t®éng  bu chÝnh  viÔn  th«ng. 4. PhÝ  thÈm   ®Þnh   ®iÒu  kiÖn  ho¹t®éng  chÝnh    bu  viÔn  th«ng: 4.1. PhÝ  thÈm  ®Þnh  ®iÒu  QuyÕt   ®Þnh   215/2000/Q§­ BTC   ngµy  kiÖn    ho¹t®éng  chÝnh;29/12/2000 cña Bé  tr bu    ëng Bé  Tµi chÝnh ban  hµnh  møc     phÝ  thu lÖ  cÊp  giÊy  phÐp   ho¹t®éng  bu chÝnh  viÔn  th«ng. 4.2. PhÝ  thÈm  ®Þnh  ®iÒu  QuyÕt   ®Þnh   215/2000/Q§­ BTC   ngµy  kiÖn    ho¹t®éng  viÔn  29/12/2000 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi chÝnh ban  th«ng; hµnh  møc     phÝ  thu lÖ  cÊp  giÊy  phÐp   ho¹t®éng  bu chÝnh  viÔn  th«ng.
 7. 7 VI.PhÝ    thuéc lÜnh    vùc  ninh,trËttù,an  an        toµn    x∙héi 1. PhÝ   kiÓm   ®Þnh   kü  1.   QuyÕt   ®Þnh   21/2000/Q§­ BTC   ngµy  thuËt m¸y    mãc,  thiÕt 21/02/2000    cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  bÞ, vËt   c¸c  tvµ  chÊt  ban  cã  hµnh  biÓu  møc   thu  phÝ,  phÝ  tÕ  lÖ  y  dù  yªu  cÇu  nghiªm  Æt  phßng; ng vÒ   toµn. an  2. Th«ng     t84/2000/TT­ BTC   ngµy  16/8/2000 cña    Bé    TµichÝnh  híng dÉn    chÕ  qu¶n    dông  ®é  lý, sö  phÝ, lÖ    phÝ y  dù    tÕ  phßng; 3. Th«ng t  03/2003/TT­ BTC  ngµy 10/01/2003  cña  Tµi chÝnh  Bé    Quy  ®Þnh  chÕ       ®é thu,nép  vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ  kiÓm   ®Þnh  lÖ  vµ  phÝ   cÊp  giÊy  chøng  nhËn  b¶o  ®¶m   chÊt  îng, an  l   toµn  thuËt®èi víi kü        m¸y  mãc,  thiÕtbÞ, vËt tvµ         c¸cchÊtcã        yªu cÇu  nghiªm  ngÆt  an  vÒ  toµn. VII.  PhÝ  thuéc lÜnh    vùc        v¨n ho¸,x∙héi 2. PhÝ  tham  quan: 2.1. PhÝ  tham  quan  danh  lam  QuyÕt   ®Þnh   149/1999/Q§­ BTC   ngµy  th¾ng  c¶nh; 30/11/1999  cña  TµichÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban hµnh  møc   thu phÝ  tham  quan  vên  Quèc    giaB¹ch  M∙. 2.3. PhÝ  tham  quan  c«ng  QuyÕt  ®Þnh  09/2000/Q§/BTC  ngµy  31/01/2000   tr×nh v¨n ho¸.     cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  ban  hµnh  møc     thu phÝ  tham  quan    êng  Héi tr Thèng  nhÊt. 3. PhÝ  thÈm   ®Þnh   ho¸  v¨n  phÈm: 3.1. PhÝ  thÈm  ®Þnh   néidung  QuyÕt   ®Þnh   203/2000/Q§­ BTC   ngµy  v¨n ho¸ phÈm       xuÊtkhÈu, 21/12/2000 cña Bé  tr     ëng Bé  Tµi chÝnh ban  nhËp  khÈu; hµnh  møc   thu  phÝ  lÖ  gi¸m  ®Þnh    néi dung  vµ  cÊp  giÊy phÐp    xuÊt,nhËp    khÈu      v¨n ho¸ phÈm. 3.2. PhÝ  thÈm  ®Þnh  kÞch  QuyÕt   ®Þnh   171/2000/Q§­ BTC   ngµy  b¶n  phim  phim; vµ  27/10/2000 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi chÝnh ban  hµnh møc  thu  lÖ phÝ   duyÖt  kÞch  b¶n  phim,   phim  cÊp  vµ  phÐp  hµnh  nghÒ  ®iÖn  ¶nh. 3.3. PhÝ  thÈm  ®Þnh  ch¬ng  C«ng  v¨n  602/NTBD   ngµy  9/11/1999  cña  Côc  tr×nh nghÖ    thuËtbiÓu  NghÖ  thuËt biÓu diÔn vÒ  lÖ phÝ  cÊp giÊy    diÔn. phÐp   thÈm   vµ  ®Þnh   ch¬ng  tr×nh  nghÖ   thuËt   biÓu  diÔn. 4. PhÝ   giíi thiÖu  viÖc  lµm. 1.Th«ng     t40–TC/HCSN   ngµy  27/6/1997 cña    Bé  TµichÝnh    híng dÉn    qu¶n      lýtµichÝnh        ®èi víi c¸c Trung  t©m   dÞch  viÖc  vô  lµm  theo  NghÞ   ®Þnh  72/CP  ngµy  31/10/1995 cña    ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  quy  ®Þnh      híng  chitiÕtvµ  dÉn    thihµnh  mét  sè  ®iÒu  cña  luËtLao  Bé    ®éng  viÖc  vÒ  lµm; 2. Th«ng   16/2000/TTLT/BTC­BL§TBXH   t ngµy  28/2/2000  cña  ªnbé    li   Tµi chÝnh  lao ®éng  ­ –    th ¬ng  binh  x∙ héi híng  vµ      dÉn  thùc  hiÖn  chÕ   ®é  tµichÝnh    ®èi   víingêi lao    ®éng  chuyªn    vµ  gia ViÖt  Nam   lµm  ®i  viÖc  thêih¹n  níc ngoµi cã    ë      theo  NghÞ  ®Þnh  152/1999/N§­  ngµy  / sè  CP   20   9 /1999  cña  ChÝnh  phñ. VIII PhÝ    . thuéc lÜnh    vùc   gi¸odôc  ®µo  vµ  t¹o
 8. 8 1. Häc phÝ: 1.1. Häc  phÝ    gi¸odôc  m   1.   QuyÕt   ®Þnh   70/1998/Q§­ mÇ TTg   ngµy  non; 31/3/1998  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc    vÒ  thu vµ  dông  sö  häc phÝ  c¸cc¬  gi¸odôc  ®µo  ë    së    vµ  t¹oc«ng      lËp thuéc hÖ     thèng   gi¸odôc Quèc d©n; 2.   Th«ng   t 54/1998/TTLT­   BGD&TC   ngµy  31/8/1998  cña  ªnbé  li   Gi¸o dôc  ®µo    Tµi    vµ  t¹o–  chÝnh  híng  dÉn  thùc hiÖn thu,chi vµ      qu¶n    lý häc  phÝ  c¸c c¬  gi¸o dôc  ®µo    ë    së    vµ  t¹o c«ng  lËp thuéc hÖ       thèng    gi¸odôc quèc d©n. 1.2. Häc  phÝ    gi¸odôc  phæ   1.   QuyÕt   ®Þnh   70/1998/Q§­ TTg   ngµy  th«ng; 31/3/1998  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc    vÒ  thu vµ  dông  sö  häc phÝ  c¸cc¬  gi¸odôc  ®µo  ë    së    vµ  t¹oc«ng      lËp thuéc hÖ     thèng   gi¸odôc Quèc d©n; 2.   Th«ng   t 54/1998/TTLT­   BGD&TC   ngµy  31/8/1998  cña  ªnbé  li   Gi¸o dôc  ®µo    Tµi    vµ  t¹o–  chÝnh  híng  dÉn  thùc hiÖn thu,chi vµ      qu¶n    lý häc  phÝ  c¸c c¬  gi¸o dôc  ®µo    ë    së    vµ  t¹o c«ng  lËp thuéc hÖ       thèng    gi¸odôc quèc d©n. 1.3. Häc  phÝ    gi¸odôc nghÒ  1.   QuyÕt   ®Þnh   70/1998/Q§­ TTg   ngµy  nghiÖp; 31/3/1998  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc    vÒ  thu vµ  dông  sö  häc phÝ  c¸cc¬  gi¸odôc  ®µo  ë    së    vµ  t¹oc«ng      lËp thuéc hÖ     thèng   gi¸odôc Quèc d©n; 2.   Th«ng   t 54/1998/TTLT­   BGD&TC   ngµy  31/8/1998  cña  ªnbé  li   Gi¸o dôc  ®µo    Tµi    vµ  t¹o–  chÝnh  híng  dÉn  thùc hiÖn thu,chi vµ      qu¶n    lý häc  phÝ  c¸c c¬  gi¸o dôc  ®µo    ë    së    vµ  t¹o c«ng  lËp thuéc hÖ       thèng    gi¸odôc quèc d©n; 3. QuyÕt ®Þnh  178/Q§­ BTC  ngµy 9/11/2000   cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc ban  hµnh  møc   thu häc  phÝ      bæ tóc thuyÒn  ëng, m¸y  ­ tr   tr ëng  ph¬ng  tiÖn thuû néi®Þa;       4. Th«ng     t44/2001/TT­ BTC  ngµy 15/6/2001 cña    Bé  ëng  Tµi chÝnh  tr Bé    quy ®Þnh     vÒ viÖc    thu vµ  dông  sö  häc  phÝ  ®µo    t¹o,phÝ    s¸th¹ch    l¸ xe  i c¬    êng  gií®i bé. 1.4. Häc  phÝ    gi¸odôc    ®¹ihäc 1.   QuyÕt   ®Þnh   70/1998/Q§­ TTg   ngµy  vµ sau    ®¹ihäc; 31/3/1998  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc    vÒ  thu vµ  dông  sö  häc phÝ  c¸cc¬  gi¸odôc  ®µo  ë    së    vµ  t¹oc«ng      lËp thuéc hÖ     thèng   gi¸odôc Quèc d©n. 2.   Th«ng   t 54/1998/TTLT­   BGD&TC   ngµy  31/8/1998  cña  ªnbé  li   Gi¸o dôc  ®µo    Tµi    vµ  t¹o–  chÝnh  híng  dÉn  thùc hiÖn thu,chi vµ      qu¶n    lý häc  phÝ  c¸c c¬  gi¸o dôc  ®µo    ë    së    vµ  t¹o c«ng  lËp thuéc hÖ       thèng    gi¸odôc quèc d©n. 1.5. Häc phÝ    gi¸odôc  kh«ng  1.   QuyÕt   ®Þnh   70/1998/Q§­ TTg   ngµy  chÝnh  quy; 31/3/1998  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc    vÒ  thu vµ  dông  sö  häc phÝ  c¸cc¬  gi¸odôc  ®µo  ë    së    vµ  t¹oc«ng      lËp thuéc hÖ     thèng   gi¸odôc Quèc d©n;
 9. 9 2. Th«ng t  46/2001/TTLT/BTC­BGD&§T  ngµy  20/6/2001  cña  ªnbé    li   Tµi chÝnh  Gi¸o dôc  –    vµ  ®µo   t¹o híng  dÉn  qu¶n        lý thu,chi häc  phÝ  ®èi  víi ho¹t®éng       ®µo     t¹o theo  ph¬ng  thøc  kh«ng  chÝnh quy trong c¸c tr êng vµ c¬ së ®µo  t¹o   c«ng  lËp; 3.   Th«ng   t 54/1998/TTLT­   BGD&TC   ngµy  31/8/1998  cña  ªnbé  li   Gi¸o dôc  ®µo    Tµi    vµ  t¹o–  chÝnh  híng  dÉn  thùc  hiÖn  thu,chi vµ      qu¶n    lý häc  phÝ  c¸c c¬  gi¸o dôc  ®µo    ë    së    vµ  t¹o c«ng  lËp thuéc hÖ       thèng    gi¸odôc  quèc  d©n. 1.6. PhÝ    s¸th¹ch ®ñ    ®iÒu  1. Th«ng     t44/2001/TT­ BTC   ngµy  15/6/2001 cña   kiÖn cÊp    v¨n b»ng, Bé      TµichÝnh  quy  ®Þnh  viÖc    sö  vÒ  thu vµ  dông  chøng  chØ, giÊy phÐp  häc    phÝ  ®µo   t¹o,phÝ    s¸th¹ch    c¬    êng  l¸ xe  gií ® i i hµnh nghÒ. bé; 2. Th«ng   TC/TCT    t 77  ngµy  29/11/1996  cña  Bé  TµichÝnh    híng dÉn    chÕ  thu,nép  qu¶n    ®é    vµ  lý lÖ phÝ  qu¶n    lýNhµ    trËttù an  níc vÒ      toµn  giao   th«ng  êng  vµ      toµn  ® bé  trËttù an  giao th«ng    ®«  thÞ. 3.   QuyÕt   ®Þnh   98/1999/Q§­ BTC   ngµy  25/8/1999  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  hµnh  biÓu  møc    phÝ  thu lÖ  ®¨ng  ph¬ng  ký  tiÖn,hµnh    nghÒ   kinh doanh    vËn    t¶ithuû    néi ®Þa,  phÝ lÖ  thi cÊp  ,   ®æi  b»ng  thuyÒn  ëng,m¸y  ëng  lÖ  tr   tr vµ  phÝ   ho¹t®éng  khaith¸cvïng    êng      níc ® thuû    néi ®Þa. 2. PhÝ  thi, tuyÓn. 1. Th«ng   dù    dù    t03/TTLB  ngµy  29/02/1996  cña  ªnBé  li   Tµi  chÝnh  Gi¸o  –  dôc  ®µo    t¹o híng  dÉn  thùc   hiÖn  viÖc    sö  thu vµ  dông  phÝ lÖ  tuyÓn  sinh vµo    c¸c tr  §¹i êng  häc, Cao  ®¼ng  vµ Trung häc  chuyªn nghiÖp;   2. Th«ng     t32/2001/TT­ BTC   ngµy  23/5/2001 cña   Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn  chÕ    vµ  dông  ®é thu  sö  lÖ  phÝ   thituyÓn  c«ng  chøc  thin©ng  vµ    ng¹ch   c¸n bé    c«ng  chøc; 3. Th«ng     t34/2001/TT­ BTC   ngµy  25/5/2001 cña   Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn  chÕ    vµ  dông  ®é thu  sö  lÖ phÝ  tuyÓn  sinh vµo    êng, c¸c c¬  gi¸o   c¸c tr     së    dôc  c«ng  lËp; 4. C«ng   v¨n 6274/TC­ TCT   ngµy  5/7/2001  cña  Bé    TµichÝnh  lÖ vÒ  phÝ  tuyÓn  sinh; 5. C«ng  v¨n  3927/TC­ TCT   ngµy  23/4/2002  cña  Bé    TµichÝnh  lÖ vÒ  phÝ  tuyÓn  sinhn¨m    2002. IX.PhÝ    thuéc lÜnh    vùc  tÕ y  1. ViÖn phÝ  c¸c    1. NghÞ  ®Þnh  95/CP  ngµy  27/8/1994 cña  vµ  lo¹i phÝ kh¸m  ch÷a  bÖnh. ChÝnh  phñ  viÖc    vÒ  thu mét  phÇn  viÖn  phÝ;   2. NghÞ  ®Þnh  33/CP  ngµy  23/5/1995 cña  ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  söa  æi  ® kho¶n  §iÒu  1  6 
 10. 10 cña NghÞ  ®Þnh  95/CP  ngµy 27/8/1994 cña  ChÝnh  phñ  thu mét  vÒ    phÇn  viÖn  phÝ; 3. Th«ng     t 14/TTLB  ngµy  30/9/1995  cña  ªnbé  li   Y  –    tÕ  Tµi chÝnh  Lao –  ®éng, th   ¬ng  binh  x∙ vµ    héi – Ban  VËt gi¸  ChÝnh  phñ híng dÉn  thùc   hiÖn  viÖc    thu mét  phÇn  viÖn  phÝ. 2. PhÝ phßng,  chèng  dÞch  bÖnh: 2.1. PhÝ phßng,chèng    dÞch Th«ng t  53/2001/TT­ BTC  ngµy 03/7/2001 cña  bÖnh  cho ®éng  vËt; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ  ®é  thu,  nép vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ, lÖ    phÝ  trong c«ng        t¸cthó y. 2.2. PhÝ  chÈn  ®o¸n    thó y; Th«ng t  53/2001/TT­ BTC  ngµy 03/7/2001 cña  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ  ®é  thu,  nép vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ, lÖ    phÝ  trong c«ng        t¸cthó y. 2.3. PhÝ  tÕ  phßng. 1.   QuyÕt   ®Þnh   21/2000/Q§­ y  dù  BTC   ngµy  21/02/2000  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh  biÓu  møc   thu  phÝ,  phÝ  tÕ  lÖ  y  dù  phßng; 2.   QuyÕt   ®Þnh   144/2000/Q§­ BTC   ngµy  15/9/2000  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  söa  æi,    ® bæ sung  mét  møc   sè  thu  iQuyÕt  t¹  ®Þnh   21/2000/Q§/BTC  sè  ngµy  21/2/2000  cña  Bé  ëng  Tµi chÝnh  phÝ, lÖ  tr Bé    vÒ    phÝ  tÕ  y  dù  phßng; 3. Th«ng     t84/2000/TT­ BTC   ngµy  16/8/2000 cña    Bé    TµichÝnh  híng dÉn    chÕ  qu¶n    dông  ®é  lý, sö  phÝ, lÖ    phÝ y  dù    tÕ  phßng. 3. PhÝ gi¸m  ®Þnh   khoa. Th«ng   y  t17/TT­ ngµy  LT  7/3/1995  cña  ªnbé    li   Tµi chÝnh  Y  quy  –  tÕ  ®Þnh  chÕ  thu,nép, qu¶n  ®é      lý vµ  dông    sö  phÝ   kiÓm   nghiÖm   mÉu   thuèc,   nguyªn liÖu lµm      thuèc,trang thiÕtbÞ  tÕ        y  (thùc   hiÖn  quy  ®Þnh  phÝ  vÒ  kiÓm  nghiÖm    ho¸ ph¸p). 4. PhÝ  kiÓm  nghiÖm   mÉu   thuèc,nguyªn    liÖu  lµm  thuèc,thuèc:   4.1. PhÝ  kiÓm  nghiÖm  mÉu   1. Th«ng  17/TT­ ngµy    t LT  7/3/1995  cña  ªnbé  li   thuèc; Tµi chÝnh  Y   quy    –  tÕ  ®Þnh   chÕ       ®é thu,nép,   qu¶n lý  vµ sö dông phÝ  kiÓm  nghiÖm  mÉu   thuèc, nguyªn    liÖu  lµm  thuèc, trang    thiÕtbÞ    y  tÕ; 2.   Th«ng   t 32/1999/TTLT/BTC­BYT   ngµy    25/3/1999 cña  ªnbé      li   TµichÝnh  Y  híng dÉn  –  tÕ    söa ® æi, bæ  sung Th«ng  t  17/TT­  ngµy  LT 7/3/1995    vÒ chÕ    ®é thu, nép,    qu¶n    sö  lý vµ  dông  phÝ  kiÓm  nghiÖm  mÉu   thuèc,nguyªn liÖu       lµm  thuèc,trang thiÕtbÞ  tÕ.       y  4.2. PhÝ  kiÓm  nghiÖm  1. Th«ng  17/TT­ ngµy    t LT  7/3/1995  cña  ªnbé  li   nguyªn liÖu lµm      thuèc; Tµi chÝnh  Y   quy    –  tÕ  ®Þnh   chÕ       ®é thu,nép,   qu¶n lý  vµ sö dông phÝ  kiÓm  nghiÖm  mÉu   thuèc, nguyªn    liÖu  lµm  thuèc, trang    thiÕtbÞ    y 
 11. 11 tÕ; 2.   Th«ng   t 32/1999/TTLT/BTC­BYT   ngµy    25/3/1999 cña  ªnbé      li   TµichÝnh  Y  híng dÉn  –  tÕ    söa ® æi, bæ  sung Th«ng  t  17/TT­  ngµy  LT 7/3/1995    vÒ chÕ     ®é thu, nép,    qu¶n    sö  lý vµ  dông  phÝ  kiÓm  nghiÖm  mÉu   thuèc,nguyªn liÖu       lµm  thuèc,trang thiÕtbÞ  tÕ.       y  4.3. PhÝ kiÓm  nghiÖm  thuèc;1. Th«ng  17/TT­ ngµy    t LT  7/3/1995  cña  ªnbé  li   Tµi chÝnh  Y   quy    –  tÕ  ®Þnh   chÕ       ®é thu,nép,   qu¶n lý  vµ sö dông phÝ  kiÓm  nghiÖm  mÉu   thuèc, nguyªn    liÖu  lµm  thuèc, trang    thiÕtbÞ    y  tÕ; 2.   Th«ng   t 32/1999/TTLT/BTC­BYT   ngµy    25/3/1999 cña  ªnbé      li   TµichÝnh  Y  híng dÉn  –  tÕ    söa ® æi, bæ  sung Th«ng  t  17/TT­  ngµy  LT 7/3/1995    vÒ chÕ     ®é thu, nép,    qu¶n    sö  lý vµ  dông  phÝ  kiÓm  nghiÖm  mÉu   thuèc,nguyªn liÖu       lµm  thuèc,trang thiÕtbÞ  tÕ.       y  3. Th«ng   51/TTLB  t ngµy  3/7/1995  cña  ªnbé  li   Tµi chÝnh  Y   quy    –  tÕ  ®Þnh   chÕ       ®é thu,nép,   qu¶n    sö  lý vµ  dông  phÝ  lÖ  thÈm   ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy chøng nhËn  ®ñ  tiªu  chuÈn, ®iÒu  kiÖn  thµnh  lËp  së  c¬  hµnh  nghÒ   dîc t nh©n  lÖ  y     vµ  phÝ  cÊp  ®¨ng  m Æt   sè  ký  hµng  thuèc. 4.4. PhÝ  kiÓm  nghiÖm    1.  mü Th«ng   51/TTLB  t ngµy  3/7/1995  cña  ªnbé  li   phÈm. Tµi chÝnh  Y   quy    –  tÕ  ®Þnh   chÕ       ®é thu,nép,   qu¶n    sö  lý vµ  dông  phÝ  lÖ  thÈm   ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy chøng nhËn  ®ñ  tiªu  chuÈn, ®iÒu  kiÖn  thµnh  lËp  së  c¬  hµnh  nghÒ   dîc t nh©n  lÖ  y     vµ  phÝ  cÊp  ®¨ng  m Æt   sè  ký  hµng  thuèc; 2. Th«ng   37  t TC/TCT  ngµy  25/6/1997  cña  Bé  Tµi chÝnh      vÒ viÖc    bæ sung  Th«ng   51/TTLB  t ngµy  3/7/1995 (bæ    sung  Æt   m hµng    mü phÈm). 5. PhÝ   kiÓm   dÞch  tÕ. 1.   QuyÕt   ®Þnh   21/2000/Q§­ y  BTC   ngµy  21/02/2000  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh  biÓu  møc   thu  phÝ,  phÝ  tÕ  lÖ  y  dù  phßng; 2. Th«ng     t84/2000/TT­ BTC   ngµy  16/8/2000 cña    Bé    TµichÝnh  híng dÉn    chÕ  qu¶n    dông  ®é  lý, sö  phÝ, lÖ    phÝ y  dù    tÕ  phßng. 6. PhÝ   kiÓm   nghiÖm   trang  Th«ng   t17/TT­ ngµy  LT  7/3/1995  cña  ªnbé    li   Tµi thiÕtbÞ  tÕ.   y  chÝnh  Y  quy  –  tÕ  ®Þnh  chÕ  thu,nép, qu¶n  ®é      lý vµ  dông    sö  phÝ   kiÓm   nghiÖm   mÉu   thuèc,   nguyªn liÖu lµm      thuèc,trang thiÕtbÞ  tÕ.       y  7. PhÝ  kiÓm     tra,kiÓm   nghiÖm     vÖ sinh  toµn  an  thùc  phÈm: 7.1. PhÝ  kiÓm    tra,kiÓm  1.   QuyÕt   ®Þnh   23/2000/Q§­ BTC   ngµy  nghiÖm  sinh an  vÖ    toµn 21/02/2000 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi chÝnh ban  thùc phÈm;   hµnh  biÓu  møc   phÝ, lÖ  thu    phÝ  qu¶n    lýchÊt l  ­ îng vÖ    sinhan    toµn  thùc phÈm;  
 12. 12 2. Th«ng   65/2000/TT­   t BTC   ngµy  5/7/2000  cña  Bé    TµichÝnh  híng dÉn    chÕ  qu¶n    dông  ®é  lý, sö  phÝ,  phÝ  lÖ  qu¶n    lý chÊt l vÖ    îng  sinh  toµn an  thùc phÈm;   3.   QuyÕt   ®Þnh   90/2000/Q§­ BTC   ngµy  01/6/2000  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  hµnh  biÓu  møc   thu  phÝ    lÖ  vÒ qu¶n    lý chÊt l    îng,an  toµn  vÖ  vµ  sinhthuû s¶n.     7.2. PhÝ  kiÓm   tra, kiÓm   QuyÕt  ®Þnh   90/2000/Q§­ BTC   ngµy  01/6/2000  nghiÖm  chÊtl    îng thøc ¨n cña  tr   Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  hµnh  biÓu  møc   ch¨n nu«i.   thu lÖ    phÝ  qu¶n    vÒ  lýchÊt l   toµn  vÖ    îng,an  vµ  sinh thuû s¶n.     8. PhÝ  thÈm   ®Þnh     1.  tiªu Th«ng   51/TTLB  t ngµy  3/7/1995  cña  ªnbé  li   chuÈn  ®iÒu  vµ  kiÖn  Tµi chÝnh  Y   quy    –  tÕ  ®Þnh   chÕ       ®é thu,nép,   hµnh  nghÒ    y,dîc. qu¶n    sö  lý vµ  dông  phÝ  lÖ  thÈm   ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy chøng nhËn  ®ñ  tiªu  chuÈn, ®iÒu  kiÖn  thµnh  lËp  së  c¬  hµnh  nghÒ   dîc t nh©n  lÖ  y     vµ  phÝ  cÊp  ®¨ng  m Æt   sè  ký  hµng  thuèc; 2. Th«ng   37  t TC/TCT  ngµy  25/6/1997  cña  Bé  Tµi chÝnh      vÒ viÖc    bæ sung  Th«ng   51/TTLB  t ngµy  3/7/1995. X.  PhÝ  thuéc lÜnh    vùc khoa  häc,c«ng    nghÖ  m«i  êng vµ  tr 1. PhÝ  b¶o   vÖ m«i  êng: tr 1.2. PhÝ  b¶o  m«i  êng  1. NghÞ  vÖ  tr   ®Þnh  78/2000/N§­   CP ngµy  26/12/2000  ®èi víi x¨ng dÇu, khÝ        :     th¶icña  ChÝnh  phñ  phÝ  vÒ  x¨ng dÇu;   tõviÖc  dông    sö  than ®¸  2. Th«ng       t06/2001/TT­ BTC   ngy  17/01/2001  cña  vµ    i c¸clo¹ nhiªnliÖu ®èt  Bé          Tµi chÝnh    íng dÉn  thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  sè  kh¸c. 78/2000/N§­  ngµy 26/12/2000 cña  ChÝnh  CP phñ  phÝ  vÒ  x¨ng dÇu.   2. PhÝ   lËp  thÈm   vµ  ®Þnh  Th«ng t  60/1998/TT­ BTC  ngµy 13/5/1998 cña  b¸o  ®¸nh      Bé    c¸o  gi¸t¸c TµichÝnh  híng dÉn    chÕ  thu lÖ  ®é    phÝ  cÊp,  ®éng  m«i  êng. tr gia h¹n    giÊy  chøng  nhËn      ®¹t tiªuchuÈn  m«i  ­ tr êng. 5. PhÝ   h÷u  së  c«ng  nghiÖp: 5.1. PhÝ    xÐt nghiÖm,  thÈm  Th«ng   23­t TC/TCT   ngµy  9/5/1997  cña  Tµi Bé    ®Þnh, gi¸m    ®Þnh  së  chÝnh  vÒ  híng  dÉn  chÕ     ®é thu, nép  qu¶n      vµ  lý h÷u  c«ng  nghiÖp; phÝ, lÖ    phÝ  h÷u  së  c«ng  nghiÖp. 5.2. PhÝ    tracøu,cung    cÊp  Th«ng   23­t TC/TCT   ngµy  9/5/1997  cña  Tµi Bé    th«ng    së  tinvÒ  h÷u  c«ng chÝnh  híng  dÉn  chÕ     ®é thu, nép  qu¶n      vµ  lý nghiÖp; phÝ, lÖ    phÝ  h÷u  së  c«ng  nghiÖp. 5.3. PhÝ  cÊp    i c¸clo¹ b¶n    sao, Th«ng   23­   t TC/TCT   ngµy  9/5/1997  cña  Tµi Bé    phã  b¶n,b¶n    cÊp      chÝnh  l¹c¸c i híng  dÉn  chÕ     ®é thu, nép  qu¶n      vµ  lý tµiliÖu së      h÷u  c«ng  phÝ, lÖ    phÝ  h÷u  së  c«ng  nghiÖp. nghiÖp; 5.4. PhÝ    göi®¬n  lËp vµ    ®¨ng Th«ng   23­ t TC/TCT   ngµy  9/5/1997  cña  Tµi Bé    ký quèc  vÒ  h÷u  chÝnh  tÕ  së  híng  dÉn  chÕ     ®é thu, nép  qu¶n      vµ  lý c«ng  nghiÖp; phÝ, lÖ    phÝ  h÷u  së  c«ng  nghiÖp. 5.5. PhÝ  cung  cÊp  dÞch  vô  Th«ng   23­ t TC/TCT   ngµy  9/5/1997  cña  Tµi Bé    ®Ó     gi¶i quyÕt khiÕu    chÝnh    n¹i híng  dÉn  chÕ     ®é thu, nép  qu¶n      vµ  lý
 13. 13 vÒ  h÷u  së  c«ng  nghiÖp. phÝ, lÖ   phÝ  h÷u  së  c«ng  nghiÖp. 5.6. PhÝ  thÈm  ®Þnh, cung  Th«ng   92/2002/TT­   t BTC   ngµy  18/10/2002  quy  cÊp  th«ng   tin, dÞch  vô  ®Þnh  chÕ      ®é thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  phÝ  vÒ   v¨n b»ng  b¶o hé  thÈm   ®Þnh,  cung  cÊp  th«ng   tin,dÞch  vµ  vô  lÖ  gièng c©y    trång míi. phÝ    ®¨ng    ký,cÊp, c«ng      bè, duy   tr×hiÖu    lùcv¨n  b»ng  b¶o  gièng  hé  c©y  trångmíi.   6. PhÝ  cÊp  sè,m∙  m∙    v¹ch: 6.1. PhÝ  cÊp  híng dÉn  Th«ng   88/2002/TT­ vµ    sö  t BTC   ngµy  02/10/2002  quy  dông  sè,m∙  m∙    v¹ch; ®Þnh  chÕ      ®é thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  phÝ  cÊp  sè  v¹ch. m∙  m∙  6.2. PhÝ  duy    dông  tr×sö  m∙  Th«ng   88/2002/TT­ t BTC   ngµy  02/10/2002  quy  sè,m∙    v¹ch. ®Þnh  chÕ      ®é thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  phÝ  cÊp  sè  v¹ch. m∙  m∙  9. PhÝ  thÈm   ®Þnh   ®iÒu  Th«ng   t106/TT­ ngµy  LB  28/12/1993  cña  ªnbé  li   kiÖn  ho¹t®éng    khoa  Tµi chÝnh  Khoa    –  häc,c«ng    nghÖ   m«i  êng  vµ  tr häc,c«ng    nghÖ   m«i qui ®Þnh   vµ    chÕ     ®é thu  phÝ   thÈm  ®Þnh   lÖ  vµ  trêng. phÝ  cÊp  giÊy phÐp      ho¹t®éng  khoa häc  c«ng  vµ  nghÖ. 10. PhÝ  thÈm   ®Þnh   hîp  Th«ng t  139/1998/TTLT/BTC­BKHCN MT  ngµy  ®ång  chuyÓn   giao c«ng  23/10/1998  cña  ªnbé    li   Tµi chÝnh  Khoa –  häc,  nghÖ. c«ng  nghÖ   m«i  êng  vµ  tr híng  dÉn  chÕ       ®é thu vµ  dông  sö  phÝ  thÈm  ®Þnh, lÖ    phÝ  ®¨ng  hîp ký    ®ång  chuyÓn  giao c«ng    nghÖ. 11. PhÝ   kiÓm   ®Þnh   ph¬ng Th«ng t  83/2002/TT­ BTC  ngµy 25/9/2002 cña  tiÖn   êng. ®o l Bé   Tµi  chÝnh  quy  ®Þnh   chÕ     ®é thu, nép    vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ, lÖ    phÝ  tiªuchuÈn  l vÒ    ®o ­ êng  chÊtl  îng. XI.PhÝ    thuéc lÜnh    vùc    tµichÝnh,ng©n    hµng,h¶iquan     2. PhÝ  b¶o  l∙nh,thanh    to¸n khi ® îcc¬        quan, tæ    chøc  cÊp  dÞch  b¶o  vô  l∙nh,thanh    to¸n: 2.1. PhÝ    ph¸thµnh,thanh      to¸nNghÞ  ®Þnh  01/2000/N§­   sè  CP ngµy  13/01/2000  tÝn  phiÕu  kho  b¹c; cña  ChÝnh  phñ  ban  hµnh  Quy  chÕ    ph¸thµnh   tr¸i phiÕu  ChÝnh  phñ. 2.2. PhÝ    ph¸thµnh,thanh      to¸nNghÞ  ®Þnh  01/2000/N§­   sè  CP ngµy  13/01/2000  tr¸phiÕu    i kho  b¹c; cña  ChÝnh  phñ  ban  hµnh  Quy  chÕ    ph¸thµnh   tr¸i phiÕu  ChÝnh  phñ. 2.3. PhÝ  chøc    tæ  ph¸thµnh, NghÞ    ®Þnh  01/2000/N§­   sè  CP ngµy  13/01/2000  thanh      to¸ntr¸phiÕu  i ®Çu  cña  ChÝnh  phñ  ban  hµnh  Quy  chÕ    ph¸thµnh   tr¸i thuy    ®éng  vèn  cho c«ng phiÕu  ChÝnh  phñ. tr×nh do    ng©n  s¸ch nhµ    níc®¶m     b¶o; 2.4. PhÝ   ph¸thµnh    tr¸phiÕu NghÞ  i ®Þnh  01/2000/N§­   sè  CP ngµy  13/01/2000  ®Çu      t®Ó huy  ®éng  vèn cña  ChÝnh  phñ  ban  hµnh  Quy  chÕ    ph¸thµnh   tr¸i cho  Quü  trî   iÓn phiÕu  hç    ph¸ttr   ChÝnh  phñ. theo kÕ    ho¹ch tÝn   dông  ®Çu      iÓncña  tph¸ttr   Nhµ  níc; 2.5. PhÝ  b¶o  qu¶n,cÊtgi÷c¸c1. Th«ng             t80/1999/TT­ BTC   ngµy  29/6/1999 cña    lo¹ tµis¶n    i   quý  hiÕm  vµ  Bé    Tµi chÝnh  híng  dÉn  viÖc  qu¶n    lý®èi      víic¸c
 14. 14 chøng  chØ  gi¸    cã   t¹ Kho lo¹    i itµis¶n  quý  hiÕm   chøng  vµ  chØ   gi¸ do  cã    b¹c Nhµ    níc; Kho    b¹c Nhµ    nícnhËn    b¶o  göivµ  qu¶n; 2. Th«ng   27/2000/TT­   t BTC   ngµy  6/4/2002  cña  Bé  Tµi  chÝnh  híng  dÉn   bæ sung  Th«ng   sè  t 80/1999/TT­ BTC   ngµy  29/6/1999   vÒ viÖc  qu¶n  lý®èi víi   i         lo¹ tµis¶n  c¸c   quý hiÕm   chøng  vµ  chØ  cã    Kho    gi¸do  b¹c Nhµ   nícnhËn    b¶o  göivµ  qu¶n. 2.6. PhÝ  cÊp  b¶o    l∙nhcña  1.  NghÞ   ®Þnh   90/1998/N§­   CP ngµy  7/11/1998  ChÝnh  phñ    Tµi cña  (do Bé    ChÝnh  phñ  ban  hµnh  Quy  chÕ  Qu¶n    lývay  chÝnh  hoÆc   Ng©n  hµng vµ        tr¶nînícngoµi; Nhµ    nícViÖtNam     cÊp); 2.   QuyÕt   ®Þnh   233/1999/Q§­ TTg   ngµy  20/12/1999  cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  ban  hµnh  Quy   chÕ   B¶o  l∙nh cña    ChÝnh   phñ  ®èi      víic¸c kho¶n  vay   níc ngoµi cña    doanh  nghiÖp  tæ vµ  chøc  dông. tÝn  2.7. PhÝ  cÊp  b¶o    l∙nhcña  1.  NghÞ  ®Þnh   sè   43/1999/N§­   ngµy  CP Quü  trî   iÓn. 29/06/1999  hç    ph¸ttr cña  ChÝnh  phñ  tÝn  vÒ  dông  ®Çu   t ph¸ttr     iÓncña  Nhµ  níc; 2.  NghÞ  ®Þnh   sè   50/1999/N§­   ngµy  CP 08/07/1999  cña  ChÝnh  phñ  tæ  vÒ  chøc  ho¹tvµ    ®éng  cña  Quü  trî   iÓn. hç    ph¸ttr 3. PhÝ  dông  sö  thiÕtbÞ,  1.    Th«ng   110/2002/TT­ t BTC   ngµy  12/12/2002  c¬  h¹  së  tÇng  chøng  híng  dÉn   thu,nép, qu¶n    sö    lý vµ  dông  phÝ  vµ  kho¸n. lÖ phÝ  trong lÜnh    vùc  ng©n  hµng, chøng    kho¸n  vµ b¶o  hiÓm; 2.  C«ng  v¨n  sè  14365  TC/TCNH  ngµy  31/12/2002  cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  phÝ   thu  ho¹t®éng    kinhdoanh    chøng  kho¸n. 4. PhÝ  ho¹t®éng    chøng  1.  Th«ng   110/2002/TT­ t BTC   ngµy  12/12/2002  kho¸n. híng  dÉn   thu,nép, qu¶n    sö    lý vµ  dông  phÝ  vµ  lÖ phÝ  trong lÜnh    vùc  ng©n  hµng, chøng    kho¸n  vµ b¶o  hiÓm; 2.  C«ng  v¨n  sè  14365  TC/TCNH  ngµy  31/12/2002  cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  phÝ   thu  ho¹t®éng    kinhdoanh    chøng  kho¸n. 5. PhÝ  niªm  phong,  kÑp  Th«ng   t 71/2000/TTLT/BTC­TCHQ   ngµy    ch×, l kho     u  h¶i quan. 19/7/2000  cña  ªnbé  Tµi chÝnh  Tæng  li   Bé    –  côc  H¶i quan    híng  dÉn  chÕ      ®é thu,nép  qu¶n    vµ  lý sö dông  phÝ    lÖ  h¶iquan. XII.  PhÝ thuéc lÜnh    vùc   tph¸p 1. ¸ phÝ: n  1.1. ¸ phÝ  n  h×nh sù; NghÞ   ®Þnh   70/CP  ngµy  12/6/1997  cña  ChÝnh  phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. 1.2. ¸ phÝ  n  d©n  sù; NghÞ   ®Þnh   70/CP  ngµy  12/6/1997  cña  ChÝnh  phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. 1.3. ¸ phÝ  n  kinhtÕ;   NghÞ   ®Þnh   70/CP  ngµy  12/6/1997  cña  ChÝnh  phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. 1.4. ¸ phÝ    n  lao®éng; NghÞ   ®Þnh   70/CP  ngµy  12/6/1997  cña  ChÝnh 
 15. 15 phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. 1.5. ¸ phÝ  n  hµnh  chÝnh. NghÞ   ®Þnh  70/CP ngµy  12/6/1997 cña ChÝnh  phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. 3. PhÝ  cung  cÊp  th«ng      tinvÒ giao dÞch  b¶o  ®¶m: 3.1 PhÝ  cung  cÊp  th«ng    Th«ng   t 33/2002/TTLT/BTC­BTC   ngµy  tin   vÒ  cÇm   tµis¶n  cè    ®¨ng  12/4/2002  híng dÉn    chÕ  thu,nép  qu¶n    ®é    vµ  lý ký giao dÞch    b¶o ®¶m; sö  dông  phÝ  lÖ  ®¨ng  vµ  ký  phÝ  cung cÊp th«ng  tinvÒ    giao dÞch    b¶o ®¶m   tµis¶n  vµ    cho      thuªtµi chÝnh. 3.2 PhÝ  cung  cÊp  th«ng    Th«ng   t 33/2002/TTLT/BTC­BTC   ngµy  tin   vÒ  thÕ chÊp   tµis¶n  ®¨ng  12/4/2002 híng dÉn    chÕ  thu,nép  qu¶n    ®é    vµ  lý ký giao dÞch    b¶o ®¶m; sö  dông  phÝ  lÖ  ®¨ng  vµ  ký  phÝ  cung cÊp th«ng  tinvÒ    giao dÞch    b¶o ®¶m   tµis¶n  vµ    cho      thuªtµi chÝnh. 3.3 PhÝ  cung  cÊp  th«ng    Th«ng   t 33/2002/TTLT/BTC­BTC   ngµy  tin   vÒ  b¶o      l∙nhtµi s¶n ®¨ng 12/4/2002  híng dÉn    chÕ  thu,nép  qu¶n    ®é    vµ  lý ký giao dÞch    b¶o ®¶m; sö  dông  phÝ  lÖ  ®¨ng  vµ  ký  phÝ  cung cÊp th«ng  tinvÒ    giao dÞch    b¶o ®¶m   tµis¶n  vµ    cho      thuªtµi chÝnh. 3.4 PhÝ  cung  cÊp  th«ng    Th«ng   t 33/2002/TTLT/BTC­BTC   ngµy  tin   vÒ    tµis¶n  cho      12/4/2002  thuªtµi híng dÉn    chÕ  thu,nép  qu¶n    ®é    vµ  lý chÝnh. sö dông  phÝ  lÖ  ®¨ng  vµ  ký  phÝ  cung cÊp th«ng  tinvÒ    giao dÞch    b¶o ®¶m   tµis¶n  vµ    cho      thuªtµi chÝnh. 4. PhÝ  thuéc  lÜnh  vùc ph¸p luËtvµ    dÞch  ph¸p    vô  lýkh¸c: 4.1. PhÝ  cÊp  b¶n  sao trÝch NghÞ     ®Þnh  70/CP ngµy  12/6/1997 cña ChÝnh  lôcb¶n      ¸n,quyÕt ®Þnh; phñ  ¸n phÝ, lÖ    vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. 4.2. PhÝ  cÊp  b¶n  sao b¶n   NghÞ   ¸n, ®Þnh  70/CP ngµy  12/6/1997 cña ChÝnh  quyÕt ®Þnh;   phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. 4.3. PhÝ  cÊp  b¶n  sao  giÊy NghÞ     ®Þnh  70/CP ngµy  12/6/1997 cña ChÝnh  chøng  nhËn   xo¸¸n; phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. Ghi chó:Nh÷ng        néidung    îcsöa  míi®   ®æi,bæ     sung  îcinnghiªngvµ  ®       t«  ®Ëm.
 16. 16 b. d a n h  m ô c  c¸c lo¹i  lÖ p h Ý  ®∙ c ã v¨n b ¶ n   h íng d É n  thi µ n h  h (KÌm  theo C «ng    1306    v¨n sè  /TC­CSTC   ngµy 14/02/2003 cña  TµichÝnh)     Bé    STT Danh  môc  phÝ  lÖ  theo NghÞ  V¨n    b¶n  quy  ®Þnh, sè,ngµy      ban  hµnh ®Þnh  57/2002/N§­ CP I.     phÝ  LÖ qu¶n    lýnhµ    ªnquan  nícli   ®Õn   quyÒn  vµ  nghÜa  cña  vô  c«ng  d©n 1. LÖ   phÝ  quèc  tÞch. 1. Th«ng  t 08/TTLT/BTC­BTP­BNG  ngµy    31/12/1998  cña  ªnBé    li   Tµi chÝnh  T  –  ph¸p  –  Ngo¹igiao    híng  dÉn  møc   thu,nép, qu¶n        lý vµ  dông  phÝ    sö  lÖ  gi¶iquyÕt  viÖc  nhËp, trë     l¹ ,th«i i   quèc tÞch ViÖt Nam  vµ cÊp giÊy   chøng  nhËn  quèc  cã  tÞch  ViÖtnam,    giÊy x¸c     nhËn  mÊt  quèc  tÞch  ViÖtNam   chØ      ( ¸p dông  quy  ®Þnh    vÒ viÖc  qu¶n    dông  lýsö  tiÒn  lÖ  phÝ    îcdo  T  thu ®   Së  ph¸p thu   ); 2.   Th«ng   t 99/2002/TT­   BTC   ngµy  25/10/2002 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn chÕ       ®é     thu,nép  qu¶n  vµ  dông  phÝ  lÝ  sö  lÖ  ¸p  dông t¹ c¬ quan §¹i i  diÖn Ngo¹i  giao,  c¬  quan  L∙nh sù    ViÖtNam         t¹ nícngoµi. i 2. LÖ   phÝ  tÞch,hé  hé    khÈu,  1. QuyÕt  ®Þnh  57/2000/Q§­ BTC  ngµy  chøng  minh  nh©n   d©n. 20/4/2000    phÝ  tÞch  vÒ lÖ  hé  cña  tr Bé  ëng  Bé    Tµi chÝnh  viÖc  vÒ  ban  hµnh  møc    thu lÖ  phÝ ®¨ng  hé    ký  tÞch; 2.  Th«ng  t sè  77/2002/TT­   BTC  ngµy  10/9/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    quy  ®Þnh  chÕ   ®é     thu,nép  qu¶n    dông  phÝ  vµ  lýsö  lÖ  cÊp  chøng  minh  nh©n  d©n  lÖ  vµ  phÝ  ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    khÈu. lýhé  3. LÖ  phÝ  cÊp  chiÕu, thÞ 1. QuyÕt  ®Þnh  136/1999/Q§­ hé    BTC  ngµy  thùc  xuÊt  c¶nh, nhËp  10/11/1999    cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban  c¶nh, qua      l¹icöa  khÈu  biªn hµnh    biÓu  møc     phÝ  thu lÖ  nhËp  c¶nh,xuÊt     giíi. c¶nh,qu¸ c¶nh  c          vµ  trót¹ ViÖtNam; i   2. QuyÕt  ®Þnh  66/2001/Q§­ BTC  ngµy  05/7/2001  cña    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh  ban  hµnh  møc    phÝ  thu lÖ  qua          l¹ biªngií trªn®Êt  i i liÒn gi÷a ViÖtNam   c¸cnícl¸nggiÒng.       vµ        4. LÖ   phÝ  dông    quan  ¸p  t¹ic¬  Th«ng t  99/2002/TT­ BTC  ngµy 25/10/2002  ®¹idiÖn    ngo¹igiao,c¬  cña        Bé Tµi  chÝnh  híng  dÉn   chÕ    ®é thu,   quan    ViÖt  l∙nh sù  Nam   n­ nép  ë  qu¶n  vµ  dông  phÝ  dông  i lÝ  sö  lÖ  ¸p  t¹  ícngoµi.   c¬ quan    §¹idiÖn  Ngo¹igiao,c¬      quan  L∙nh sù    ViÖtNam         t¹ nícngoµi. i 5. LÖ   phÝ  ¸n: toµ  5.1. LÖ   phÝ  nép  ®¬n    yªu cÇu  NghÞ  ®Þnh  70/CP  ngµy  12/6/1997 cña 
 17. 17 STT Danh  môc  phÝ  lÖ  theo NghÞ  V¨n    b¶n  quy ®Þnh, sè,ngµy      ban  hµnh ®Þnh  57/2002/N§­ CP I.     phÝ  LÖ qu¶n   lýnhµ    ªnquan  nícli   ®Õn   quyÒn  vµ  nghÜa  cña  vô  c«ng  d©n Toµ    ¸n ViÖtNam     c«ng  nhËn ChÝnh  phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. vµ cho    thi hµnh   t¹ ViÖtNam   i   b¶n    ¸n,quyÕt ®Þnh    d©n  sù  cña  Toµ      ¸n nícngoµi; 5.2. LÖ   phÝ  nép  ®¬n   yªu cÇu  NghÞ  ®Þnh  70/CP  ngµy  12/6/1997 cña  Toµ    ¸n ViÖtNam     kh«ng  c«ng  ChÝnh  phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. nhËn  b¶n    ¸n,quyÕt ®Þnh    d©n  cña  sù  Toµ      ¸n nícngoµi   kh«ng  yªu cÇu    cã    thihµnh   t¹i ViÖtNam;   5.3. LÖ   phÝ  nép  ®¬n   yªu cÇu  NghÞ  ®Þnh  70/CP  ngµy  12/6/1997 cña  Toµ    ¸n ViÖtNam     c«ng  nhËn ChÝnh  phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. vµ cho    thi hµnh   t¹ ViÖtNam   i   quyÕt ®Þnh    cña  Träng   tµin­ ícngoµi;   5.4. LÖ  phÝ   gi¶i quyÕt viÖc    NghÞ  ®Þnh  70/CP  ngµy  12/6/1997 cña    ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp; ChÝnh  phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. 5.5. LÖ   phÝ  nép  ®¬n   yªu cÇu  NghÞ  ®Þnh  70/CP  ngµy  12/6/1997 cña  Toµ    ¸n kÕt  luËn  cuéc  ®×nh  ChÝnh  phñ  ¸n phÝ, lÖ  vÒ      phÝ  Toµ  ¸n. c«ng    hîp ph¸p hoÆc         bÊt hîp ph¸p. 6. LÖ  phÝ  cÊp  giÊy  phÐp   lao Th«ng   28­ t TC/TCT   ngµy  5/6/1997  cña Bé  ®éng  cho  ngêinícngoµi Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ  ®é  thu,        nép vµ  lµm  viÖc    t¹iViÖt  Nam. qu¶n    phÝ  lýlÖ  cÊp  giÊy phÐp   lao ®éng  cho  ngêinícngoµilµm        viÖc      t¹ c¸cdoanh  i nghiÖp,  tæ chøc  ViÖtNam. ë    7. LÖ   phÝ  cÊp  phiÕu    lýlÞch QuyÕt   ®Þnh   146/2000/Q§­ BTC   ngµy  tph¸p.   18/9/2000  cña    ëng Bé  Tµi chÝnh  Bé tr vÒ  viÖc  ban  hµnh  møc    phÝ cÊp  thu lÖ    phiÕu    lý lÞch   ph¸p    t vÒ viÖc  ban  hµnh  møc   thu lÖ  phÝ cÊp    phiÕu   lýlÞch tph¸p.    II LÖ    . phÝ  qu¶n   lýnhµ    ªnquan  nícli   ®Õn   quyÒn  h÷u, së    quyÒn  dông    sö  tµis¶n 1. LÖ  phÝ  ícb¹. tr   1.   NghÞ   ®Þnh   176/1999/N§­   ngµy  CP 21/12/1999  cña  ChÝnh  phñ    phÝ  íc vÒ lÖ  tr   b¹; 2. Th«ng   28/TT­ t BTC   ngµy  18/4/2000  cña  Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  176/1999/N§­   CP ngµy  21/12/1999  cña  ChÝnh  phñ  lÖ  vÒ  phÝ  ícb¹; tr   2. LÖ   phÝ  ®Þa  chÝnh. Th«ng t  93/2002/TT­ BTC  ngµy 21/10/2002  cña    Bé Tµi  chÝnh  quy  ®Þnh   chÕ    ®é thu,  nép  qu¶n    dông  phÝ  vµ  lýsö  lÖ  ®Þa  chÝnh. 4. LÖ  phÝ  cÊp  giÊy  chøng  Th«ng   166/1998/TT­ t BTC   ngµy  19/12/1998   nhËn  quyÒn     t¸cgi¶. cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  chÕ     ®é thu  lÖ 
 18. 18 STT Danh  môc  phÝ  lÖ  theo NghÞ  V¨n    b¶n  quy ®Þnh, sè,ngµy      ban hµnh ®Þnh  57/2002/N§­ CP I.     phÝ  LÖ qu¶n   lýnhµ    ªnquan  nícli   ®Õn   quyÒn  vµ  nghÜa  cña  vô  c«ng  d©n phÝ  ®¨ng  quyÒn    ký  t¸cgi¶. 5. LÖ   phÝ  b¶o  quyÒn   h÷u  hé  së  c«ng  nghiÖp: 5.1. LÖ   phÝ  nép  ®¬n    yªu cÇu  Th«ng   23­ t TC/TCT   ngµy  9/5/1997  cña Bé  cÊp    v¨n b»ng  b¶o   hé,®¨ng  Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ  ®é  thu,  nép vµ  ký    hîp ®ång  chuyÓn  giao qu¶n      lýphÝ, lÖ    phÝ  h÷u  së  c«ng  nghiÖp. quyÒn  h÷u  së  c«ng  nghiÖp; 5.2. LÖ   phÝ  cÊp    v¨n b»ng  b¶o  Th«ng   23­t TC/TCT   ngµy  9/5/1997  cña Bé  hé,cÊp    chøng  nhËn  ®¨ng  Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ  ®é  thu, ký   nép vµ  hîp ®ång    chuyÓn  giao   qu¶n    lýphÝ, lÖ    phÝ  h÷u  së  c«ng  nghiÖp. quyÒn  h÷u  së  c«ng  nghiÖp; 5.3. LÖ  phÝ  duy        tr×, h¹n hiÖu Th«ng   23­ gia t TC/TCT   ngµy  9/5/1997  cña Bé  lùcv¨n b»ng      b¶o  quyÒn  Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ  ®é  thu, hé   nép vµ  së  h÷u  c«ng  nghiÖp; qu¶n    lýphÝ, lÖ    phÝ  h÷u  së  c«ng  nghiÖp. 5.4. LÖ  phÝ  c«ng  th«ng    Th«ng   23­ bè  tinsë  t TC/TCT   ngµy  9/5/1997  cña Bé  h÷u  c«ng  nghiÖp; Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ  ®é  thu,  nép vµ  qu¶n    lýphÝ, lÖ    phÝ  h÷u  së  c«ng  nghiÖp. 5.6. LÖ   phÝ  ®¨ng   ký,cÊp,c«ng  Th«ng t    92/2002/TT­ BTC  ngµy 18/10/2002  bè,duy      tr×hiÖu      lùcv¨n b»ng  quy  ®Þnh   chÕ     ®é thu, nép  qu¶n      vµ  lý sö  b¶o  gièng c©y  hé    trångmíi. dông    phÝ  thÈm   ®Þnh,  cung  cÊp th«ng    tin, dÞch  vµ  phÝ  vô  lÖ  ®¨ng   ký, cÊp, c«ng    bè,  duy    tr×hiÖu      lùc v¨n b»ng  b¶o  gièng  hé  c©y  trång míi.   6. LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp   x©y  Th«ng t  03/2001/TT­ BTC  ngµy 11/01/2001   dùng. cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    chÕ  thu,nép  ®é    vµ qu¶n    phÝ  lýlÖ  cÊp  giÊy phÐp    x©y  dùng. 7. LÖ   phÝ  qu¶n    lýph¬ng  tiÖn  giao  th«ng: 7.1. LÖ   phÝ  ®¨ng    ký,cÊp  biÓn  1. Th«ng   TC/TCT    t 77­ ngµy  29/11/1996 cña  ph¬ng  tiÖn giao th«ng; Bé        Tµi chÝnh  híng  dÉn  chÕ      ®é thu,nép  vµ  qu¶n    phÝ  lýlÖ  qu¶n   lýNhµ    trËttù an  nícvÒ      toµn  giao  th«ng  êng  vµ      toµn  ® bé  trËttù an  giao th«ng  thÞ;   ®«  2. QuyÕt  ®Þnh  116/1999/Q§­ BTC  ngµy  21/9/1999  cña  tr Bé  ëng     Bé Tµi chÝnh  Ban  hµnh  biÓu  møc     phÝ  thu lÖ  qu¶n    lýnhµ  nuíc  vÒ  hµng  kh«ng; 3. Th«ng   53  t TC/TCT   ngµy  16/8/1997 cña  Bé    Tµi chÝnh  híng  dÉn  chÕ      ®é thu,nép  vµ  qu¶n    phÝ  b¶o  lýlÖ  vÒ  ®¶m       toµn  trËttù,an  giao th«ng  êng    ® thuû néi®Þa;     4. C«ng    v¨n 115  TC/GTB§  ngµy  16/12/1994   cña    Bé Tµi  chÝnh    phÝ  vÒ lÖ  ®¨ng  tµu ký    biÓn  thuyÒn  vµ  viªn. 7.3. LÖ  phÝ  cÊp  chøng  chØ  cho QuyÕt   ®Þnh   116/1999/Q§­ BTC   ngµy  tµu bay.   21/9/1999  cña  tr Bé  ëng     Bé Tµi chÝnh  Ban  hµnh  biÓu  møc     phÝ  thu lÖ  qu¶n    lýnhµ  nuíc 
 19. 19 STT Danh  môc  phÝ  lÖ  theo NghÞ  V¨n    b¶n  quy ®Þnh, sè,ngµy      ban  hµnh ®Þnh  57/2002/N§­ CP I.     phÝ  LÖ qu¶n    lýnhµ    ªnquan  nícli   ®Õn   quyÒn  vµ  nghÜa  cña  vô  c«ng  d©n vÒ  hµng kh«ng. II     ILÖ phÝ  . qu¶n    lýnhµ    ªnquan  nícli   ®Õn   s¶n xuÊt,kinhdoanh     1. LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh  ký  doanh, cung    cÊp th«ng  tinvÒ     ®¨ng  kinh  ký  doanh, ®èi    víi: 1.1. Hé kinh doanh      c¸thÓ; QuyÕt   ®Þnh   83/2000/Q§­ BTC   ngµy  29/5/2000  cña    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh  ban  hµnh  møc   lÖ  thu  phÝ  cÊp  giÊy phÐp  chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh. ký    1.2. Doanh  nghiÖp  tnh©n; 1. QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ BTC  ngµy  29/5/2000  cña    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh  ban  hµnh  møc   lÖ  thu  phÝ  cÊp  giÊy phÐp  chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh; ký    2. QuyÕt  ®Þnh  95/2001/Q§­ BTC  ngµy  01/10/2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    söa  ® æi, bæ     sung  QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy  29/5/2000 cña    ëng      Bé tr Bé Tµi chÝnh  ban  hµnh  møc  thu  phÝ  lÖ  cÊp giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh. ký    1.3. C«ng    tytr¸chnhiÖm    h÷u h¹n;1. QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ BTC  ngµy  29/5/2000  cña    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh  ban  hµnh  møc   lÖ  thu  phÝ  cÊp  giÊy phÐp  chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh; ký    2. QuyÕt  ®Þnh  95/2001/Q§­ BTC  ngµy  01/10/2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    söa  ® æi, bæ     sung  QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy  29/5/2000 cña    ëng      Bé tr Bé Tµi chÝnh  ban  hµnh  møc  thu  phÝ  lÖ  cÊp giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh. ký    1.4. C«ng      tycæ phÇn; 1. QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ BTC  ngµy  29/5/2000  cña    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh  ban  hµnh  møc   lÖ  thu  phÝ  cÊp  giÊy phÐp  chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh; ký    2. QuyÕt  ®Þnh  95/2001/Q§­ BTC  ngµy  01/10/2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    söa  ® æi, bæ     sung  QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy  29/5/2000 cña    ëng      Bé tr Bé Tµi chÝnh  ban  hµnh  møc  thu  phÝ  lÖ  cÊp giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh. ký    1.5. C«ng      tyhîp danh; 1. QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ BTC  ngµy  29/5/2000  cña    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh  ban  hµnh  møc   lÖ  thu  phÝ  cÊp  giÊy phÐp  chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh; ký    2. QuyÕt  ®Þnh  95/2001/Q§­ BTC  ngµy  01/10/2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    söa  ® æi, bæ     sung  QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ sè 
 20. 20 STT Danh  môc  phÝ  lÖ  theo NghÞ  V¨n    b¶n quy  ®Þnh, sè,ngµy      ban  hµnh ®Þnh  57/2002/N§­ CP I.     phÝ  LÖ qu¶n    lýnhµ    ªnquan  nícli   ®Õn   quyÒn  vµ  nghÜa  cña  vô  c«ng  d©n BTC   ngµy  29/5/2000  cña    ëng      Bé tr Bé Tµi chÝnh  ban  hµnh  møc   thu  phÝ  lÖ  cÊp  giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh. ký    1.6. Doanh  nghiÖp  Nhµ  níc; 1. QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ BTC  ngµy  29/5/2000  cña    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh  ban  hµnh  møc   lÖ  thu  phÝ  cÊp  giÊy phÐp  chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh; ký    2. QuyÕt  ®Þnh  95/2001/Q§­ BTC  ngµy  01/10/2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    söa  ® æi, bæ     sung  QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy  29/5/2000  cña    ëng      Bé tr Bé Tµi chÝnh  ban  hµnh  møc   thu  phÝ  lÖ  cÊp  giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh. ký    1.7. Hîp      ªnhiÖp      t¸cx∙,li   hîp t¸cx∙;Th«ng  t  55/1998/TT­ BTC  ngµy 20/4/1998  cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    chÕ  thu,nép  ®é    vµ  qu¶n    phÝ  lý lÖ  ®¨ng  kinh  ký  doanh  Hîp  t¸cx∙;   1.8. C¬  gi¸odôc,®µo     1. QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ së      t¹ot BTC  ngµy  thôc,d©n        lËp,b¸n c«ng;c¬  29/5/2000    cña    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh  ban  së  tÕ   y  tnh©n, d©n    hµnh    lËp;c¬  møc   lÖ  thu  phÝ  cÊp  giÊy phÐp  chøng  së    v¨n hãa  th«ng  tin. nhËn  ®¨ng  kinhdoanh; ký    2. QuyÕt  ®Þnh  95/2001/Q§­ BTC  ngµy  01/10/2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    söa  ® æi, bæ     sung  QuyÕt  ®Þnh  83/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy  29/5/2000  cña    ëng      Bé tr Bé Tµi chÝnh  ban  hµnh  møc   thu  phÝ  lÖ  cÊp  giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh. ký    2. LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp   hµnh  nghÒ,  ho¹t®éng    theo  quy ®Þnh   cña  ph¸p  luËt: 2.1. LÖ   phÝ  cÊp  chøng  nhËn  Th«ng  t  53/2001/TT­ BTC  ngµy 03/7/2001   kiÓm  dÞch ®éng   vËt,kiÓm  cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    chÕ  thu,nép  ®é    so¸tgiÕtm æ,      kiÓm    travÖ  vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ,  phÝ  lÖ  trong c«ng    sinh thó y;     t¸cthó y.     2.2. LÖ   phÝ  cÊp  chøng  nhËn  kÕt  QuyÕt   ®Þnh   22/2000/Q§­ BTC   ngµy  qu¶  gi¸m    s¸tkhö  trïngvËtthÓ      21/2/2000  cña    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh  ban  thuéc diÖn    kiÓm  dÞch  thùc hµnh    møc   phÝ,  phÝ  thu  lÖ  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  vËt; dÞch  thùc vËt.   2.3. LÖ   phÝ  cÊp chøng  chØ  hµnh  QuyÕt   ®Þnh   22/2000/Q§­ BTC   ngµy  nghÒ  x«ng    h¬ikhö  trïng; 21/2/2000  cña    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh  ban  hµnh  møc   phÝ,  phÝ  thu  lÖ  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch  thùc vËt.   2.4. LÖ   phÝ  cÊp  phÐp  s¶n  xuÊt Th«ng  t    53/2001/TT­ BTC  ngµy 03/7/2001   kinh doanh    thuèc thó y; cña  TµichÝnh      Bé    híng dÉn    chÕ  thu,nép  ®é    vµ  qu¶n    dông  lýsö  phÝ,  phÝ  lÖ  trong c«ng    t¸cthó y.    
Đồng bộ tài khoản