Công văn 1345/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
3
download

Công văn 1345/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1345/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1345/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ X· héi Sè 1345/L§TBXH-TL ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2003 vÒ viÖc ChÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh Y tÕ KÝnh göi : Bé Y tÕ Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 4297/YT-KH ngµy 22/04/2003 cña Bé Y tÕ vÒ ChÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh Y tÕ, Bé lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi cã ý kiÕn nh sau: ChÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh y tÕ ® îc Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 794/TTg ngµy 5/12/1995 gåm phô cÊp phÉu thuËt, phô cÊp thêng trùc vµ phô cÊp chèng dÞch, ®Õn nay sau 7 n¨m thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp nªu trªn ®· béc lé mét sè bÊt cËp cÇn ph¶i söa ®æi, bæ sung cho phï hîp. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thÊy viÖc Bé Y tÕ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh y tÕ lµ cÇn thiÕt vµ c¬ b¶n nhÊt trÝ víi dù th¶o QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi tham gia mét sè ý kiÕn nh sau: 1/ ViÖc söa ®æi, bæ sung chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï thªm ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh y tÕ ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau: - Kh¾c phôc nh÷ng bÊt hîp lý trong chÕ ®é hiÖn hµnh; - B¶o ®¶m quyÒn lîi vµ khuyÕn khÝch, ®éng viªn tinh thÇn lµm viÖc cña c«ng chøc, viªn chøc; - C©n ®èi víi c¸c ®èi tîng cña c¸c ngµnh nghÒ kh¸c cã ®iÒu kiÖn lao ®éng t¬ng tù; - Gãp phÇn thùc hiÖn tèt h¬n chñ tr¬ng cña §¶ng, ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý biªn chÕ, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®èi víi c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ kh«ng g©y c¶n trë cho qu¸ tr×nh c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l - ¬ng; - Nghiªn cøu tiÕn tíi tæ chøc lµm viÖc 3 ca ®Ó b¶o ®¶m viÖc kh¸m, ch÷a bÖnh b×nh thêng 24/24 giê cho ngêi bÖnh, ®ång thêi gi¶m dÇn viÖc trùc ngoµi giê tiªu chuÈn ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh y tÕ. 2/ VÒ c¸c chÕ ®é phô cÊp: a/ Phô cÊp thêng trùc: - §Ò nghÞ c©n nh¾c l¹i viÖc ph©n ra 5 møc phô cÊp, theo chóng t«i chØ nªn ph©n 3 møc nh tríc ®©y. Trêng hîp trùc ë c¸c khoa cÊp cøu håi søc vµ ch¨m sãc ®Æc biÖt cã thÓ quy ®Þnh hëng 1,3 hoÆc 1,5 møc cao nhÊt, trùc ë bÖnh viÖn h¹ng II vµ III nªn nhËp vµo mét møc. - VÒ møc ®iÒu chØnh, ®Ò nghÞ t¨ng kho¶ng 4 lÇn so víi møc hiÖn nay (v× hiÖn nay møc l¬ng tèi thiÓu ®· ®îc ®iÒu chØnh t¨ng thªm b»ng 2,5 lÇn so víi tríc ®©y vµ trong thêi gian tíi theo ®Þnh híng c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l- ¬ng th× møc l¬ng tèi thiÓu cßn tiÕp tôc t¨ng), cô thÓ: 30.000 ®ång - 20.000 ®ång - 10.000 ®ång, trêng hîp trùc ë c¸c khoa cÊp cøu håi søc hoÆc ch¨m
  2. 2 sãc ®Æc biÖt ë c¸c bÖnh viªn h¹ng I, møc phô cÊp b»ng 40.000 (t¨ng 1,3 lÇn víi møc 1) hoÆc 45.000 ®ång (t¨ng 1,5 lÇn so víi møc 1). b/ Phô cÊp chèng dÞch: §iÒu chØnh t¨ng thªm 2,5 lÇn so víi møc hiÖn nay, cô thÓ: - §èi víi lo¹i dÞch th«ng thêng møc 30.000 ®ång/ngµy/ngêi; - §èi víi lo¹i dÞch ®Æc biÖt nguy hiÓm b»ng 2 lÇn phô cÊp chèng dÞch b×nh thêng (b»ng 60.000 ®ång/ngµy/ngêi). c/ Phô cÊp phÉu thuËt: - §Ò nghÞ chØ nªn quy ®Þnh 3 møc nh tríc ®©y, trêng hîp ®èi víi ca mæ lo¹i ®Æc biÖt th× ®îc hëng b»ng 1,5 lÇn phô cÊp phÉu thuËt cña ca mæ lo¹i I; phô cÊp thñ thuËt b»ng 50% phô cÊp phÉu thuËt; - VÒ møc ®iÒu chØnh, ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh t¨ng 2,5 lÇn ®Õn 3 lÇn so víi møc hiÖn nay, cô thÓ: §¬n vÞ: ®ång §èi tîng Lo¹i I/Møc PC Lo¹i II/Møc PC Lo¹i III/Møc PC Ngêi mæ chÝnh, ngêi g©y mª chÝnh, ngêi 35.000 20.000 15.000 ch©m tª chÝnh Ngêi phô mæ, g©y mª 20.000 15.000 10.000 phô, ch©m tª phô. Ngêi gióp viÖc ca mæ 15.000 10.000 5.000 Ngêi thùc hiÖn ca thñ 15.000 10.000 7.000 thuËt chÝnh Ngêi phô ca thñ thuËt 10.000 7.000 5.000 Ngêi gióp viÖc 7.000 5.000 3.000 3/ VÒ dù th¶o tê tr×nh vµ quyÕt ®Þnh a/ VÒ dù th¶o tê tr×nh: §Ò nghÞ gåm 2 môc: thø nhÊt sù cÇn thiÕt hay ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï cña ngµnh y tÕ; thø hai ®Ò nghÞ söa ®æi, bæ sung (môc nµy gép c¶ môc II trong dù th¶o vÒ nguyªn t¾c x©y dùng). - §èi víi ®iÓm I môc III vÒ phô cÊp th êng trùc, ®Ò nghÞ viÕt ng¾n l¹i biÓu tÝnh ®a ra thµnh phô lôc. - §Ò nghÞ tÝnh toµn tæng nguån ph¶i chi cho c¸c lo¹i phô cÊp trªn vµ biÖn ph¸p c©n ®èi nguån ®Ó thùc hiÖn. b/ VÒ dù th¶o quyÕt ®Þnh, ®Ò nghÞ bæ sung thªm ë phÇn ®Çu lµ theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô; §iÒu 4 ®Ò nghÞ c¶ Bé Néi vô, Bé Y tÕ, Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn. - §iÓm 1 §iÒu 1 ®Ò nghÞ bæ sung vµo g¹ch ®Çu dßng cuèi cïng: “Khi ¸p dông phô cÊp thêng trùc th× kh«ng ¸p dông chÕ ®é lµm thªm giê”. C¸c phÇn kh¸c nhÊt trÝ nh dù th¶o. Trªn ®©y lµ ý kiÕn cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi. §Ò nghÞ Bé Y tÕ tæng hîp ý kiÕn c¸c Bé chøc n¨ng cã liªn quan vµ tr×nh Thñ t ëng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản