Công văn 1357/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
103
lượt xem
6
download

Công văn 1357/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1357/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc báo cáo số liệu hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1357/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1357 /BXD-QLN --------------------- V/v báo cáo số liệu hộ nghèo được hỗ trợ Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009 nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2147/LĐTBXH- BTXH ngày 19 tháng 6 năm 2009 về việc báo cáo số liệu hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo như sau: Tính đến ngày 30/6/2009 đã có 55 tỉnh/thành phố hoàn thành việc lập Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và 3 tỉnh/ thành phố có danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở. Hiện nay còn 2 địa phương là Hà Nội và Hà Tĩnh chưa hoàn thành việc lập Đề án và cũng chưa có danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở. (Có 3 địa phương không có đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg là thành phố Đà nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương). Tổng hợp số liệu của các tỉnh/thành phố đã có Đề án và danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở (tính đến ngày 30/6/2009) như sau: 1. Tổng số đối tượng được hỗ trợ nhà ở là 485.088 hộ, trong đó: số đối tượng thuộc 61 huyện nghèo là 77.311 hộ. 2. Tổng số vốn hỗ trợ cho số đối tượng nói trên là 7.707,7 tỷ đồng, trong đó: - Vốn ngân sách trung ương: 3.624,2 tỷ đồng; - Vốn ngân sách địa phương: 202,8 tỷ đồng; - Vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội: 3.880,7 tỷ đồng. Trong tổng số vốn nói trên, vốn hỗ trợ cho các đối tượng thuộc 61 huyện nghèo là 1.260 tỷ đồng, trong đó: - Vốn ngân sách trung ương: 621 tỷ đồng; - Vốn ngân sách địa phương: 20,5 tỷ đồng; - Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 618,5 tỷ đồng. (Chi tiết cụ thể từng tỉnh, thành phố xem phụ lục kèm theo). Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu tổng hợp ./. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ; Đã ký - BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c); - Lưu: VP, QLN (2). Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản