Công văn 1372/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
6
download

Công văn 1372/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1372/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dây chuyền 1 dự án xi măng Minh Tâm, tỉnh Bình Phước vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1372/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1372/TTg-KTN V/v bổ sung dây chuyền 1 dự án Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2008 xi măng Minh Tâm, tỉnh Bình Phước vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam Kính - Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, gửi: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 4534/BXD-VLXD ngày 31 tháng 7 năm 2008 về việc bổ sung dây chuyền 1 dự án xi măng Minh Tâm, tỉnh Bình Phước vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Đồng ý bổ sung dây chuyền 1 dự án xi măng Minh Tâm, tỉnh Bình Phước công suất 5.000 tấn clinker/ngày vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng CP, Phó TTg Hoàng Trung Hải; - Công ty cổ phần miền Đông; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT; Hoàng Trung Hải - Lưu: VT, KTN (5)
Đồng bộ tài khoản