Công văn 1387/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
1
download

Công văn 1387/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1387/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh Xã hội về việc giải quyết vướng mắc về phụ cấp khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1387/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh Xã hội

  1. c «ng v¨n cña Bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi Sè 1387/L§TBXH-KHTC ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 2005 vÒ viÖc Gi¶i quyÕt víng m¾c vÒ phô cÊp khu vùc KÝnh göi: Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi c¸c tØnh, thµnh phè Theo ph¶n ¸nh cña c¸c Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc thùc hiÖn phô cÊp khu vùc cña mét sè vïng tr íc ®©y ®îc hëng phô cÊp khu vùc theo Th«ng t liªn tÞch sè 03/2001/TTLT-BL§TBXH-BTC-UBDT ngµy 18/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi - Bé Tµi chÝnh - Uû ban D©n téc miÒn nói; nhng nay theo Th«ng t liªn tÞch sè 11/2005/TTLT/BNV- BL§TBXH-BTC-UBDT ngµy 18/1/2005 cña Bé Néi vô - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi - Bé Tµi chÝnh - Uû ban D©n téc th× l¹i kh«ng ® îc hëng tõ 1/10/2004; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 1237/TC- NSNN ngµy 12/4/2005, Bé cã ý kiÕn nh sau: §èi víi c¸c ®Þa ph¬ng nÕu cã x¶y ra nh÷ng víng m¾c vÒ phô cÊp khu vùc nh nªu trªn th× tÝnh to¸n l¹i sè phô cÊp khu vùc cho ®èi t îng thô hëng tõ 1/10/2004 theo Th«ng t liªn tÞch sè 11/2005/TTLT-BNV-BL§TBXH-BTC- UBDT ®Ó x¸c ®Þnh sè phô cÊp khu vùc ®· tr¶ thõa vµ thu håi khi chi tr¶ trî cÊp cho ®èi tîng thô hëng trong c¸c th¸ng sau. Kh«ng thu håi ®èi víi trêng hîp ngêi cã c«ng hÕt hëng trî cÊp do chÕt kh«ng cßn c¬ së thu håi. Bé th«ng b¸o ®Ó c¸c ®Þa ph¬ng biÕt, thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản