Công văn 1388/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
4
download

Công văn 1388/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1388/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ ngày 05/7/1994

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1388/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

  1. C ÔNG VĂN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1388/TTG-CN NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ VIỆC BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU N H À N Ư Ớ C T H E O N G H Ị Đ Ị N H 6 1 / C P C Ủ A C H Í N H P H Ủ N G ÀY 0 5 / 7 / 1 9 9 4 Kính gửi: - Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ; - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, các thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 06/TTr-UB ngày 17 tháng 2 năm 2005), Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Tờ trình số 07/ TT-UB ngày 12 tháng 4 năm 2005), Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chính Minh (Tờ trình số 1651/UB-ĐT ngày 21 tháng 3 năm 2005), ý kiến các Bộ: Xây dựng (Công văn số 297/BXD-QLN ngày 09 tháng 3 năm 2005); Tài chính (Công văn số 1168/TC- QLCS ngày 27 tháng 1 năm 2005, số 4696/TC-QLCS ngày 7 tháng 4 năm 2005, số 6227/TC-QLCS ngày 24 tháng 5 năm 2005); Tài nguyên và môi trường (Công văn số 1411 BTNMT-ĐĐ ngày 25 tháng 4 năm 2005) về việc thực hiện công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: - Cho phép Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện được bán cho người đang ở thuê khi bán được áp dụng bảng giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và các chế độ theo các quy định trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 và thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006 là ngày kết thúc việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP của Chính phủ. - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước không được bán hoặc người ở thuê không mua sẽ được cải tạo, xây dựng lại và áp dụng giá mới theo quy định của Chính phủ. Thủ tướng Phan Văn Khải
Đồng bộ tài khoản