Công văn 1417/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
4
download

Công văn 1417/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1417/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Haskoning Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1417/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1417/BXD -HĐXD --------------------- V/v: bổ sung mục tiêu hoạt động của Công Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009 ty TNHH Haskoning Việt Nam. Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3347/SKHĐT-ĐT ngày 19/6/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Haskoning Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Công ty TNHH Haskoning Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 601/GP-HCM ngày 03/3/2004; Giấy chứng nhận đầu tư số 411043000794 ngày 22/8/2008 đăng ký lại doanh nghiệp do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp để cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc, kết cấu và điện cơ; quản lý, giám sát thi công công trình; tư vấn mua sắm thiết bị. Đến nay, doanh nghiệp đăng ký bổ sung hoạt động tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình thuộc lĩnh vực được xem xét cấp phép hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Riêng mục tiêu cung cấp dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng do Việt Nam chưa cam kết tại WTO đối với phương thức cung cấp dịch vụ số 3 (hiện diện thương mại), cột ”hạn chế mở cửa thị trường” vì lý do an ninh quốc gia nên phải được Chính phủ Việt Nam cho phép. Do vậy, không xem xét mục tiêu hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng cho doanh nghiệp này. 2. Công ty TNHH Haskoning Việt Nam được thành lập, hoạt động kinh doanh từ năm 2004, tuy nhiên căn cứ hồ sơ cho thấy chưa có tài liệu phản ánh tình hình thực hiện dự án, các khoản thuế phải nộp cho nhà nước theo các điều khoản quy định tại giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trên cơ sở đó xem xét việc cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh bổ sung mục tiêu hoạt động cho doanh nghiệp theo thẩm quyền./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên, THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, HĐXD (VQT – 03). Đã ký Bùi Phạm Khánh
Đồng bộ tài khoản