Công văn 1429/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 1429/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1429/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại TP Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1429/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1429/TTg-CN V/v quản lý, sử dụng nhà, đất Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007 thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại TP Hồ Chí Minh. Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 12396/BTC-QLCS ngày 14 tháng 9 năm 2007) về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể nghiêm túc thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 2. Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 3. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lập quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng đại diện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn tập trung thành Khu liên cơ quan văn phòng đại diện, làm căn cứ cho việc lập kế hoạch và đầu tư xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; - Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt; - Văn phòng Trung ương; - Văn phòng Chủ tịch nước; (Đã ký) - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, NN, Website CP; Hoàng Trung Hải - Lưu: Văn thư, CN (3).62
Đồng bộ tài khoản