Công văn 14389/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Công văn 14389/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14389/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư đối với cao su

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14389/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 14389 TC/TCT ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2004 thùc hiÖn hëng u ®·i ®Çu t ®èi víi cao su KÝnh göi: - Tæng c«ng ty cao su ViÖt Nam - Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn hëng u ®·i ®Çu t ®èi víi Tæng c«ng ty cao su ViÖt Nam t¹i C«ng v¨n sè 5905/VPCP-NN ngµy 28/10/2004. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ nh sau: C¸c c«ng ty cao su kh«ng cã dù ¸n ®Çu t, trång míi, ch¨m sãc vên c©y cao su ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc ngµy 01/1/1999 (ngµy LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc söa ®æi, bæ sung cã hiÖu lùc thi hµnh) th× kh«ng ®îc miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t mµ ®îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo LuËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp hiÖn hµnh. C¸c dù ¸n trång cao su sau ngµy 01/1/1999 cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 15, 16, 18 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ híng dÉn chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc söa ®æi, bæ sung th× ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh cña luËt nµy. Tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2010 ®èi víi ®Êt sö dông vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× ®îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo NghÞ quyÕt sè 15/2003/QH11 ngµy 17/6/2003 cña Quèc héi vµ híng dÉn t¹i Th«ng t sè 112/2003/TT-BTC ngµy 19/11/2003 cña Bé Tµi chÝnh. §èi víi dù ¸n c¶i t¹o ch¨m sãc vên c©y cao su ®ang trong giai ®o¹n khai th¸c ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®îc hëng u ®·i ®Çu t t¬ng øng víi phÇn vèn ®Çu t t¨ng thªm vµ hiÖu qu¶ ®Çu t mang l¹i vµ ®îc thùc hiÖn theo tõng n¨m. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Tæng c«ng ty cao su ViÖt Nam biÕt vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn; ®ång thêi Côc ThuÕ c¸c ®Þa ph¬ng cã c¸c C«ng ty cao su trªn ®Þa bµn thùc hiÖn kiÓm tra vÒ u ®·i ®Çu t theo ®óng c¸c quy ®Þnh trªn. Trêng hîp cã víng m¾c th× b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh (Tæng Côc thuÕ) ®Ó xö lý thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản