Công văn 1502/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
89
lượt xem
21
download

Công văn 1502/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1502/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình trụ sở Bộ Công an

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1502/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 1502 /BXD - KTXD --------------------- V/v: Chi phí thẩm tra TKKT, TKBVTC, DT Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2009 công trình trụ sở Công an Kính gửi : Ban quản lý dự án 239/05 – Tổng cục Hậu cần – Bộ Công an Trả lời văn bản số 413/DA239/05 (P2) ngày 02/07/2009 của Ban quản lý dự án 239/05 – Tổng cục Hậu cần – Bộ Công an về việc xác định chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và chi phí thẩm tra dự toán công trình Trụ sở Bộ Công an, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tại mục 3.1.6 hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thuộc văn bản 1751/BXD-VP ngày 14/08/2009 của Bộ Xây dựng đã nêu: “trường hợp tính chi phí tư vấn theo hạng mục công trình hoặc gói thầu là hạng mục công trình phải có công năng riêng, độc lập trong công trình (hoặc khi có yêu cầu chỉ thực hiện công việc tư vấn của hạng mục công trình); quy mô gói thầu cần phù hợp với quy mô trong kế hoạch đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt” Ban quản lý dự án 239/05 – Tổng cục Hậu cần – Bộ Công an căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, KTXD (Nh5). Đã ký Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản