Công văn 1503/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
4
download

Công văn 1503/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1503/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc áp dụng ngạch công chức đối với các chức danh tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1503/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  n é i v ô   è  1503/B N V­C C V C  n g µ y   s 03 th¸ng 7 n¨ m  2003  v Ò   Ö c ¸p  ô n g  n g ¹ ch c«n g  ch øc  ® è i víi c¸c c h ø c d a n h   vi d   t¹i  c¸c  ¬   ë  ch ÷ a  Ö n h  theo P L X L V P H C   cs b   K Ý nh   öi:Bé   g   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi. v x∙h Phóc  ¸p  ® C«ng  sè  v¨n  1605/BL§TBXH­PCTNXH   µy  th¸ng 05  ng 26    n¨m   2003  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éi vÒ   Öc  dông  ¹ch  v x∙ h   vi ¸p  ng c«ng  chøc  i víi ét  è  ®è    m s chøc  danh trong c¸c c¬  ë  ÷a  Önh      s ch b theo  Ph¸p  Önh  ö  l x lýviph¹m  µnh  Ýnh,sau       h ch   khixem  Ðt,Bé  éi vô  ã    Õn    x   N   c ý ki nh sau: 1.§ Ó   ¶m    ® b¶o  ù  èng  Êt ®èi víi     äicña  Ö   èng    Èn  s th nh       tªng   c¸c h th tiªuchu chøc danh  c«ng  chøc, trong    ¬  ë  ÷a  Önh    c¸c c s ch b theo Ph¸p  Önh  ö  ý vi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh  h ch kh«ng nªn  ö  ông  sd chøc  danh Qu¶n  äc    µ  h viªnv Qu¶n  äc h viªnchÝnh  µ     m chØ  cã  nªn  chøc  danh Qu¶n  äc    h viªntrung cÊp  µ    v chøc  danh  Qu¶n  äc  h viªn. 2. §èivíi         chøc  c¸c danh  éc c¬  ë  thu   s kh¸m  ÷a  Önh  ch b theo  Ph¸p  Önh  ö  l X lýviph¹m  µnh  Ýnh  îc¸p dông  i víi   ¹ch c«ng     h ch ®    ®è     ng   c¸c chøc  íi y:  d ®© ­ Chøc    danh Qu¶n  äc    h viªntrung cÊp  Õu  t®ñ     Èn    n ®¹   tiªuchu quy  nh   ®Þ cña  ¹ch C¸n  ù   ng   s ­01.004  × ® îc¸p dông  ¹ch C¸n  ù   th       ng   s ­01.004. ­ Chøc    danh Qu¶n  äc    Õu  t®ñ     Èn  h viªnn ®¹   tiªuchu quy  nh  ña  ¹ch ®Þ c ng   Chuyªn     viªn­01.003  × ® îc¸p dông  ¹ch Chuyªn     th       ng   viªn­01.003. ­  ÷ng  Nh c¸n  é,  b c«ng  chøc  ÷  gi chøc danh  ã   ëng  Ph tr phßng b¶o  Ö   v trung t©m  Õu      Èn    n ®ñ tiªuchu quy  nh  ña  ¹ch C¸n  ù    ®Þ c ng   s ­ 01.004  × ® îc¸p th       dông  ¹ch C¸n  ù   ng   s ­01.004. Nh÷ng    é,c«ng  c¸n b   chøc  ÷chøc  gi   danh  ëng  Tr phßng b¶o  Ö   v trung t©m     n Õu      Èn  ®ñ tiªuchu quy  nh  ña  ¹ch Chuyªn      ®Þ c ng   viªn­ 01.003  × ® îc¸p dông  th       ng¹ch Chuyªn       viªn­01.003. 3.  èi víinh÷ng  êi ® îc tuyÓn  µo  µm  §   ng     v l b¶o  Ö   v theo  ×nh  h thøc  îp  H ®ång    ng  lao®é quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ t  i ®Þ s 68/2000/N§­   µy  th¸ng11  CP ng 17    n¨m 2000  Ò   ùc hiÖn  ét  è  ¹  v th   m s lo i c«ng  Öc  vi trong c¬    quan  µnh  Ýnh  µ   h ch Nh níc,®¬n  Þ   ù    v s nghiÖp  ×  ã  Ó  Ën  ông   ¬ng  th c th v d tr¶ l theo  ¹ch  ©n    ng nh viªn b¶o  Ö   v 01.011. Bé  éi vô      êi   é  N   xintr¶l   B Lao  ng   ¬ng  ®Ó ®é ­Th binh vµ    éibiÕtvµ  ùc   x∙h     th   hiÖn.
Đồng bộ tài khoản