Công văn 1520/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
175
lượt xem
45
download

Công văn 1520/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1520/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng mức lương tối thiểu mới theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1520/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 1520 /BXD - KTXD -------------------- V/v: áp dụng mức lương tối thiểu mới Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2009 theo TT số 05/2009/TT-BXD Kính gửi: Công ty 59 Bộ Quốc phòng Trả lời Văn bản số 157/CV ngày 09/7/2009 của Công ty 59 Bộ Quốc phòng về thực hiện mức lương tối thiểu mới theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu chung là 650.000 đồng/tháng) áp dụng từ ngày 01/5/2009 đối với các đối tượng thực hiện từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm; Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng (vùng IV là vùng có mức lương tối thiểu thấp nhất và bằng mức lương tối thiểu chung là 650.000 đồng/tháng) áp dụng từ ngày 01/01/2009 đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Vì vậy những khối lượng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước thực hiện từ ngày 01/01/2009 áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2009/TT-BXD. Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty 59 Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện theo quy định./. Nơi nhận : KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, Viện KTXD, Vụ KTXD, M5. Đã ký Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản