Công văn 1541/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
10
download

Công văn 1541/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1541/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1541/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1541/BXD-KTXD ------------------------ V/v: hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2009 dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dung. Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 189/NHPT.LCA-TH ngày 15/6/2009 của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Nếu hợp đồng Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định thì những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2007 trở đi, thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008, văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 và văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng. Đối với những khối lượng chậm thực hiện do giãn tiến độ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được điều chỉnh cho tất cả các loại vật liệu tương ứng với khối lượng đó; Phương pháp, cách thức điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên. 2. Việc thanh toán hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu; nhà thầu chính với nhà thầu phụ thực hiện trên cơ sở khối lượng được nghiệm thu, giá hợp đồng, các điều khoản thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định. 3. Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD đến nay vẫn còn hiệu lực đối với các gói thầu, các hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Căn cứ hướng dẫn trên, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, TH.a8. Đã ký Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản