Công văn 1562/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Công văn 1562/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1562/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm giá các gói thầu chế tạo cơ khí thủy công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1562/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1562/TTg-CN V/v giảm giá các gói thầu chế Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007 tạo cơ khí thủy công Kính - Bộ Công Thương; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Xây dựng; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 1554/BCT-NLDK ngày 28 tháng 9 năm 2007); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7441/BKH-QLĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007) về việc giảm giá các gói thầu chế tạo thiết bị cơ khí thủy công các dự án thủy điện áp dụng cơ chế ban hành kèm theo các văn bản số 797/CP-CN ngày 17 tháng 6 năm 2003, số 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Cho phép chủ đầu tư thực hiện cơ chế giảm giá đối với trường hợp chỉ định gói thầu chế tạo thiết bị cơ khí thủy công với mức giảm giá 2% trên tổng giá trị dự toán trước thuế. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư tham khảo và so sánh với giá thiết bị cùng loại được sản xuất ở nước ngoài để đảm bảo các trường hợp chỉ định thầu không làm tăng giá so với đấu thầu quốc tế. 2. Phạm vi áp dụng cho tất cả các dự án thủy điện thực hiện theo cơ chế quy định tại các văn bản số 797/CP-CN ngày 17 tháng 6 năm 2003, số 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg , PTTg Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Hoàng Trung Hải Website CP, các Vụ: TH, KTTH, Vụ VI; - Lưu: VT, CN (3). 16
Đồng bộ tài khoản