Công văn 158/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
4
download

Công văn 158/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 158/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc vướng mắc trong kết luận kiểm toán dự án Đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 158/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------------- ð c l p – T do – H nh phúc ---------------------- Hà N i, ngày 11 tháng 02 năm 2009 S : 158/BXD-KTXD V/v: Vư ng m c trong k t lu n ki m toán d án ðư ng ng d n khí PM3 – Cà Mau. Kính g i: Văn phòng Chính ph B Xây d ng nh n ñư c công văn s 474/VPCP–KTNN ngày 19/01/2009 c a Văn phòng Chính ph và văn b n s 234/DKVN-HðQT ngày 13/01/2009 c a T p ñoàn D u khí Vi t Nam v vư ng m c trong k t lu n ki m toán d án ðư ng ng d n khí PM3–Cà Mau. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: Th ng nh t v i ñ ngh c a T p ñoàn D u khí Vi t Nam t i văn b n s 234/DKVN-HðQT, c th như sau: .vn - Vi c ký k t h p ñ ng tr n gói D án ñư ng ng d n khí PM3-Cà Mau gi a ch ñ u tư v i am nhà th u Vietsovpetro d a trên cơ s thi t k t ng th FEED v nguyên t c là phù h p v i thông l ietn qu c t , tính ñ c thù c a ngành d u khí và các quy ñ nh hi n hành. atV - Vi c thanh toán, quy t toán h p ñ ng tr n gói căn c vào kh i lư ng hoàn thành theo giai .Lu ño n th c hi n ho c h ng m c công trình hoàn thành, k ho ch thanh toán và phi u ñ ngh thanh toán c a t ng th u (không ph i thanh toán theo kh i lư ng và ñơn giá chi ti t). ww w - Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh kh i lư ng thì ñi u ch nh kh i lư ng phát sinh theo qui ñ nh c a h p ñ ng. Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng, ñ ngh Văn phòng Chính ph t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t ñ nh./. KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như trên; - Th tư ng Chính ph (ñ b/c); - BCð Nhà nư c các d án tr ng ñi m D u khí; - T p ñoàn D u khí Vi t Nam; - Lưu VP - BXD, V KTXD, TH.a8. Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản