Công văn 164/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
9
download

Công văn 164/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 164/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hệ số điều chỉnh chi phí lập Báo cáo NCKT Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 164/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------------- ð c l p - T do - H nh phúc ----------------------- S : 164/BXD-KTXD Hà N i, ngày 11 tháng 2 năm 2009 V/v: H s ñi u ch nh chi phí l p Báo cáo NCKT D án tuy n ñư ng s t ñô th thí ñi m thành ph Hà N i ño n Nh n - ga Hà N i. Kính g i: Ban d án ðư ng s t ñô th Hà N i Tr l i văn b n s 355/BDA-KH ngày 9/12/2008 c a Ban d án ðư ng s t ñô th Hà N i v vi c áp d ng h s ñi u ch nh chi phí l p Báo cáo NCKT D án tuy n ñư ng s t ñô th thí ñi m thành ph Hà N i ño n Nh n - ga Hà N i, B Xây d ng có ý ki n như sau: V vi c áp d ng h s ñi u ch nh chi phí l p Báo cáo NCKT D án tuy n ñư ng s t ñô th thí ñi m thành ph Hà N i ño n Nh n - ga Hà N i, B Xây d ng th ng nh t ñ Ban d án ðư ng s t ñô th Hà N i trình U ban nhân dân thành ph Hà N i xem xét quy t h s gi m cho công tác l p l i Báo cáo NCKT c a D án nhưng không vư t h s 0,6 như ñ ngh t i văn b n s 355/BDA-KH nêu .vn trên. am Ban d án ðư ng s t ñô th Hà N i căn c ý ki n nêu trên ñ th c hi n./. ietn Ni nh n: .Lu atV KT. B TRƯ NG ww Như trên; TH TRƯ NG w UBND TP HN; Lưu VP, KTXD, S(8). Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản