Công văn 1658/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
10
lượt xem
1
download

Công văn 1658/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1658/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thực hiện đề án mở rộng UNT đối với UBND phường, xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1658/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

  1. Bé TµI CHÝNH CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM Tæng côc ThuÕ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -------------------------------------- Sè: 1658/TCT/DNK Hµ néi, ngµy 7 th¸ng 6 n¨m 2004 V/v thùc hiÖn ®Ò ¸n më réng UNT ®èi víi UBND phêng, x·. KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thêi gian qua thùc hiÖn chØ ®¹o cña Tæng côc ThuÕ vÒ viÖc thùc hiÖn uû nhiÖm cho UBND phêng, x· thu mét sè lo¹i thuÕ vµ phÝ ph¸t sinh trªn ®Þa bµn, nhiÒu ®Þa ph¬ng ®· tÝch cùc, chñ ®éng phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan x©y dùng ®Ò ¸n triÓn khai ë ®Þa ph¬ng tr×nh UBND tØnh, thµnh phè th«ng qua vµ b¸o c¸o Tæng côc ThuÕ cho triÓn khai thùc hiÖn. Theo tæng hîp cña Tæng côc ThuÕ, ®Õn nay ®· cã 22 ®Þa ph¬ng thùc hiÖn. Qua thùc hiÖn ®· ph¸t huy t¸c dông nhiÒu mÆt nh gãp phÇn chèng thÊt thu vÒ ®èi tîng nép thuÕ, vÒ doanh thu tÝnh thuÕ, thóc ®Èy thu nép thuÕ nhanh gän vµ h¹n chÕ nî ®äng…v.v. Qua triÓn khai uû nhiÖm thu t¹o cho chÝnh quyÒn phêng, x· chñ ®éng h¬n trong viÖc thu chi tµi chÝnh, quan t©m h¬n ®Õn c«ng t¸c thuÕ…NhiÒu ®Þa ph¬ng c«ng t¸c triÓn khai ®¹t hiÖu qu¶, cã bíc ®i thÝch hîp ®¸nh gi¸ s¬ kÕt, tæng kÕt ®Ó tiÕp tôc më réng diÖn triÓn khai trong toµn tØnh. Qua kiÓm tra vµ n¾m t×nh h×nh thùc hiÖn uû nhiÖm thu nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2004, cã mét sè ®Þa ph¬ng n¨m 2003 ®· triÓn khai cã hiÖu qu¶, nhng n¨m 2004 v× lý do kh«ng bè trÝ ®îc kinh phÝ chi tr¶ thï lao ®· kh«ng thùc hiÖn tiÕp. Cã ®Þa bµn c¬ quan thuÕ thiÕu kiÓm tra gi¸m s¸t ph¸t sinh hiÖn tîng uû nhiÖm thu tuú tiÖn cho hé kinh doanh ®îc chËm nép thuÕ, hoÆc ®· thu thuÕ nhng chËm nép ng©n s¸ch…. Qua n¾m t×nh h×nh còng cho thÊy mét sè ®Þa ph¬ng l·nh ®¹o c¬ quan thuÕ cha nhËn thøc ®Çy ®ñ tÇm quan träng cña viÖc triÓn khai uû nhiÖm thu, cha chñ ®éng tÝch cùc x©y dùng ®Ò ¸n tr×nh UBND tØnh, thµnh phè cho thùc hiÖn. TriÓn khai uû nhiÖm cho UBND phêng, x· thu mét sè lo¹i thuÕ vµ phÝ lµ mét chñ tr¬ng lín cña Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc ThuÕ nh»m thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh thuÕ, ®ång thêi tËp trung nguån nh©n lùc c¸n bé vµo viÖc qu¶n lý c¸c nguån thu lín chãng thÊt thu cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ triÓn khai thÝ ®iÓm ë mét sè ®Þa ph- ¬ng ®· ph¸t huy t¸c dông nhiÒu mÆt nh ®· ®îc ®¸nh gi¸ vµ kh¼ng ®Þnh. Víi môc tiªu cña ®Ò ¸n, Tæng côc ThuÕ ®Ò nghÞ c¸c Côc ThuÕ ph¶i qu¸n triÖt t tëng ®æi míi qu¶n lý, tiÕp tôc triÓn khai tèt mét sè néi dung theo híng sau: 1/ Nh÷ng ®Þa ph¬ng cha triÓn khai, Côc thuÕ ph¶i khÈn tr¬ng lËp ph¬ng ¸n triÓn khai UNT cho UBND x·, phêng, thÞ trÊn tæ chøc thu mét sè lo¹i thuÕ vµ thu kh¸c theo ®Ò c¬ng x©y dùng ®Ò ¸n vµ theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 2635/TCT/NV6 ngµy 21/7/2003 vµ c«ng v¨n sè 3103/TCT/NV6 ngµy 25/8/2003 cña Tæng côc thuÕ;
  2. b¸o c¸o UBND tØnh, thµnh phè th«ng qua ®Ó triÓn khai. ChËm nhÊt ®Õn ngµy 31/10/2004 ®Ó phï hîp víi lËp dù to¸n, c¸c ®Þa ph¬ng cha triÓn khai ph¶i lËp xong ph¬ng ¸n tr×nh UBND tØnh, thµnh phè th«ng qua ®Ó b¾t ®Çu triÓn khai tõ ngµy 1/1/2005 (ph¬ng ¸n UNT ph¶i g¾n ngay trong bíc th¶o luËn ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµo cuèi n¨m 2004). 2/ Nh÷ng ®Þa ph¬ng ®· triÓn khai thÝ ®iÓm ph¶i tæng kÕt kÕt qu¶ triÓn khai thÝ ®iÓm, ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt ®îc, nªu râ nh÷ng tån t¹i, t×m ra nguyªn nh©n ®Ó kh¾c phôc. §ång thêi lËp kÕ ho¹ch triÓn khai më réng ra c¸c ®Þa bµn kh¸c. Nh÷ng ®Þa bµn ®· triÓn khai nhng v× mét lý do nµo ®ã mµ c¬ quan ThuÕ tù ®éng dõng l¹i th× ph¶i tæ chøc triÓn khai l¹i, kh«ng v× bÊt cø lý do g× tr× ho·n viÖc triÓn khai. 3/ TriÓn khai uû nhiÖm thu theo tinh thÇn míi, ®èi tîng UNT ®îc më réng h¬n, ®èi tîng thùc hiÖn UNT víi c¬ quan thuÕ lµ UBND phêng, x·. Nguån kinh phÝ chi tr¶ thï lao, ngoµi nh÷ng lo¹i thuÕ ®· cã chÕ ®é trÝch thï lao ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, th× kinh phÝ chi tr¶ thï lao cho UNT ®èi víi hé s¶n xuÊt kinh doanh c«ng th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô ngoµi quèc doanh sÏ ®îc sö dông tõ nguån kinh phÝ kho¸n chi, nguån do Tæng côc ThuÕ vµ ®Þa ph¬ng hç trî. Tæng côc ThuÕ ®· cã quy chÕ t¹m thêi híng dÉn cô thÓ viÖc ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm gi÷a c¬ quan thuÕ vµ UBND phêng, x· trong mèi quan hÖ thùc hiÖn UNT. V× vËy, Tæng côc ThuÕ yªu cÇu Côc ThuÕ phæ biÕn, qu¸n triÖt ®Õn tõng c¸n bé qu¶n lý thuÕ ngoµi quèc doanh n¾m ®îc râ vÞ trÝ vµ tÇm quan träng cña viÖc uû nhiÖm thu, chøc n¨ng quyÒn h¹n cña c¬ quan thuÕ, cña UBND phêng, x· trong viÖc thùc hiÖn. §ång thêi ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®Ó tranh thñ sù ñng hé cña cÊp uû vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp, cña c¸c ngµnh liªn quan. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn ph¶i chØ ®¹o §éi thuÕ quan t©m híng dÉn chÝnh s¸ch thuÕ, nghiÖp vô qu¶n lý thu nép, quy chÕ qu¶n lý thu nép ®Ó UBND phêng, x· vµ c¸c uû nhiÖm thu n¾m ®îc vµ thùc hiÖn. Thêng xuyªn gi¸m s¸t uû nhiÖm thu, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c biÓu hiÖn kh«ng ®óng ®Ó uèn n¾n, ®«n ®èc uû nhiÖm thu thu ®óng, thu ®ñ vµ nép kÞp thêi vµo ng©n s¸ch, chèng l¹m thu, chèng nî ®äng thuÕ. 4/ VÒ kinh phÝ chi tr¶ thï lao cho uû nhiÖm thu: 4.1/ Theo c«ng v¨n 6659 TC/TCT ngµy 1/7/2003 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc thùc hiÖn ®Ò ¸n më réng uû nhiÖm thu ®èi víi UBND x·, c«ng v¨n sè 4641 TCT/NV6 ngµy 31/12/2003 cña Tæng côc ThuÕ vÒ viÖc triÓn khai ®Ò ¸n uû nhiÖm thu th× ®èi víi nh÷ng kho¶n thu ®· cã chÕ ®é trÝch thï lao tõ tiÒn thuÕ thu ®îc ®Ó chi thï lao cho uû nhiÖm thu th× thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh, ®èi víi nh÷ng kho¶n thu cha cã chÕ ®é th× c¬ quan thuÕ ph¶i lÊy tõ nguån kinh phÝ kho¸n chi theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 440 TCT/Q§/CS ngµy 2/4/2003 cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ ®Ó chi.
  3. 4.2/ §Ó cã kinh phÝ triÓn khai, ®Ò nghÞ Côc ThuÕ mét mÆt tranh thñ b¸o c¸o UBND hç trî tõ nguån ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, mÆt kh¸c bè trÝ mét phÇn tõ kinh phÝ kho¸n chi. Nh»m khuyÕn khÝch vµ hç trî ®Þa ph¬ng thùc hiÖn, trong thêi gian ®Çu Tæng côc ThuÕ sÏ c¨n cø vµo ®Ò ¸n cña Côc ThuÕ ®Ó hç trî thªm mét phÇn kinh phÝ, møc hç trî tèi ®a b»ng 50% kinh phÝ thùc tÕ chi tr¶ cho uû nhiÖm thu thuÕ ®èi víi hé c¸ thÓ s¶n xuÊt kinh doanh c«ng th¬ng nghiÖp, nguån hç trî nµy Tæng côc ThuÕ sÏ t¹m cÊp theo quý vµ quyÕt to¸n n¨m. 4.3/ §Ó cã c¨n cø t¹m cÊp vµ quyÕt to¸n, qua kÕt qu¶ triÓn khai cô thÓ ë ®Þa ph¬ng ®Õn ngµy 30/6/2004, Côc ThuÕ lËp b¸o c¸o nªu râ sè ®Þa bµn (phêng, x·) ®· triÓn khai, tæng sè thuÕ uû nhiÖm vµ chi tiÕt tõng lo¹i thuÕ uû nhiÖm thu thu ®îc, tù tÝnh c¸c nguån ®îc trÝch theo chÕ ®é, nguån ®îc hç trî tõ uû ban, nguån tõ kinh phÝ kho¸n, dù tÝnh sè kinh phÝ thï lao kho¶n uû nhiÖm thu thuÕ hé kinh doanh c«ng th¬ng nghiÖp nép thuÕ kho¸n æn ®Þnh, c©n ®èi x¸c ®Þnh sè cßn thiÕu cÇn hç trî göi vÒ Tæng Côc ThuÕ ®Ó Tæng côc xem xÐt cÊp bæ sung. §ång thêi c¨n cø vµo t×nh h×nh vµ kÕ ho¹ch triÓn khai 6 th¸ng cuèi n¨m vµ c¶ n¨m 2005 lËp dù trï kinh phÝ cÇn Tæng côc ThuÕ hç trî ®Ó chi tr¶ uû nhiÖm thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c«ng th¬ng nghiÖp ®Ó Tæng côc ThuÕ cã c¬ së t¹m cÊp. HÕt n¨m c¨n cø vµo kÕt qu¶ triÓn khai cô thÓ, Côc ThuÕ ph¶i quyÕt to¸n víi Tæng côc ThuÕ ®Ó x¸c ®Þnh sè chÝnh thøc Tæng côc ThuÕ cÇn hç trî. Trêng hîp thiÕu Tæng côc ThuÕ sÏ cÊp thªm, nÕu chi kh«ng hÕt ®îc chuyÓn sang trõ vµo sè cÊp cña n¨m sau. 4.4/ Riªng kinh phÝ triÓn khai n¨m 2003, c¨n cø vµo kÕt qu¶ thu vµ sè kho¸n chi ®îc hëng, Tæng côc ThuÕ sÏ cÊp tiÕp sè kinh phÝ cho c¸c ®Þa ph¬ng kho¸n c¸c kho¶n chi bao gåm c¶ kinh phÝ uû nhiÖm thu. §èi víi nh÷ng ®Þa ph¬ng nguån kinh phÝ khã kh¨n, thiÕu nguån chi cho uû nhiÖm thu ®Ò nghÞ cã b¸o c¸o cô thÓ vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ triÓn khai uû nhiÖm thu vµ dù kiÕn sè kinh phÝ cÇn hç trî ®Ó Tæng côc ThuÕ xem xÐt cÊp hç trî. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng biÕt vµ triÓn khai thùc hiÖn ./. N¬i nhËn: KT/ Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ - Nh trªn Phã Tæng côc trëng - L·nh ®¹o TCT (®Ó b/c) - VP. B (TCT) - Lu: VP (HC), DNK(2b) ®· ký Ph¹m V¨n HuyÕn
Đồng bộ tài khoản