Công văn 1676/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Công văn 1676/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1676/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT với mặt hàng dầu vỏ điều

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1676/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 1676/TCT/DNNN NGµY 02 TH¸NG 6 N¡M 2005 VÒ THUÕ SUÊT THUÕ GTGT VíI MÆT HµNG DÇU Vá §IÒU KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phå trùc thuéc Trung ¬ng Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè Côc thuÕ ®Þa  ph¬ng hái vÒ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi  mÆt hµng dÇu vá ®iÒu. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn  nh sau: Theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   122/2000/TT­BTC   ngµy  29/12/2000 vµ Th«ng t sè 62/2004/TT­BTC ngµy 24/6/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo Danh môc  biÓu thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i th× s¶n phÈm "mì hoÆc dÇu ®éng vËt  hoÆc thùc vËt" ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%. Do ®ã,  mÆt hµng dÇu vá ®iÒu b¸n ra ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ  10%. Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng dÇu vá  ®iÒu ®∙ lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng theo møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ  5% th× ph¶i tÝnh l¹i kª khai theo møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ  10%. §Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ ®Þa ph¬ng kiÓm tra truy thu ®èi víi  c¸c trêng hîp ¸p dông sai møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi mÆt  hµng dÇu vá ®iÒu vµ sè thuÕ truy thu nµy ®îc tÝnh trõ vµo thu  nhËp sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. C¸c trêng hîp ¸p dông sai møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT ph¶i  x¸c  ®Þnh  l¹i theo  møc thuÕ  suÊt  quy ®Þnh,  sau  ®ã míi  xö lý  hoµn thuÕ. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trng  ¬ng   biÕt   vµ   híng   dÉn   c¸c   ®¬n   vÞ   thùc   hiÖn  thèng nhÊt./.  
Đồng bộ tài khoản