Công văn 170/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 170/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 170/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở phần kết cấu công trình Bảo tàng Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 170/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------ ð c l p - T do - H nh phúc ------------------------ Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2009 S : 170/BXD-HðXD V/v: ði u ch nh TKCS ph n k t c u công trình B o tàng Hà N i Kính g i: S Xây d ng thành ph Hà N i B Xây d ng ñã nh n văn b n s 209/CV-SXD ngày 09/01/2009 c a S Xây d ng thành ph Hà N i và văn b n s 11/CV-DABT ngày 04/02/2009 c a Ban qu n lý d án xây d ng B o tàng Hà N i v vi c ñ ngh B Xây d ng ch p thu n m t s ñi u ch nh trong thi t k cơ s ph n k t c u công trình B o tàng Hà N i. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: - Theo ch c năng, B Xây d ng ñã th m ñ nh thi t k cơ s công trình B o tàng Hà N i và ra thông báo k t qu th m ñ nh t i văn b n s 2573/BXD-KSTK ngày 04/12/2007. Công trình do Liên danh Gmp International GmbH-Inros Lackner AG c a C ng hoà Liên bang ð c thi t k . Hi n nay công trình ñang thi công ph n móng và hoàn t t h sơ thi t k ph n thân. - Các n i dung xin thay ñ i c a thi t k là: .vn + Theo gi i trình t i văn b n s 209/CV-SXD ngày 09/01/2009 c a S Xây d ng thành ph am Hà N i, ñ ñ y nhanh ti n ñ thi công, ñ ngh thay ñ i k t c u sàn BTCT ñ t i ch thành sàn BTCT ietn l p ghép, s d ng panen ng su t trư c s n xu t t i Nhà máy bê tông Xuân Mai v i l p ñ bù d y 80mm. Tư v n thi t k ñã ch p thu n vi c thay ñ i này. atV + Theo gi i trình t i văn b n s 11/CV-DABT ngày 04/02/2009 c a Ban qu n lý d án xây .Lu d ng B o tàng Hà N i, ñ ñ m b o liên k t h dàn mái con sơn vào ph n lõi bên trong công trình, ñ ww ngh chuy n h dàn thép mái li n k và song song v i các d m BTCT thành d m BTCT ti t di n w 0,6m x 5m như các d m bên trong. Ph n thay ñ i c a thi t k ñã ñư c tư v n Connell Wagner (Úc) nh n xét góp ý ki n. T i văn b n s 3067/UBND-XD ngày 14/11/2008, U ban nhân dân thành ph Hà N i cũng ñã ch p thu n các thay ñ i này theo ñ ngh c a S Xây d ng và giao S Xây d ng báo cáo B Xây d ng. - Vi c thay ñ i gi i pháp thi t k k t c u mái và k t c u sàn như nêu trên là c n thi t, ñáp ng yêu c u k thu t và gi m th i gian thi công nên ch p nh n ñư c. Tuy nhiên, c u ki n d m mái BTCT ti t di n r t m nh, liên k t v i lo i k t c u khác là dàn thép ch u l c t p trung l n, vì v y c n có c u t o phù h p, l a ch n nhà th u ñ năng l c th c hi n, có bi n pháp ki m tra ch t lư ng ch t ch . S d ng c u ki n sàn l p ghép tuy gi m th i gian thi công nhưng cũng làm gi m ñ c ng c a sàn. C n nghiên c u và có bi n pháp ñ m b o n ñ nh k t c u sàn treo qua các c t thép ch u kéo khi dao ñ ng theo phương ñ ng dư i tác d ng t i tr ng ñ ng ñ t. Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng v các ñi u ch nh thi t k liên quan ñ n thi t k cơ s công trình B o tàng Hà N i ñã ñư c B Xây d ng th m ñ nh. Khi ch ñ u tư ti n hành th m ñ nh, phê duy t thi t k k thu t, b n v thi công c n yêu c u tư v n th m tra xem xét ñánh giá chi ti t các thay ñ i thi t k , ñ c bi t là các v n ñ nêu trên. KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như trên; - BQLDA xây d ng B o tàng Hà N i; - Lưu: VP, V QLHðXD (NLð - 04). Cao L i Quang
  2. .vn am ietn atV .Lu ww w
Đồng bộ tài khoản