Công văn 1727/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Công văn 1727/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1727/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc Công văn số 5085/TCHQ-KTSTQ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1727/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi ChÝnh - Tæng Côc H¶i Quan Sè 1727/TCHQ/KTSTQ ngµy 05 th¸ng 05 n¨m 2005 vÒ viÖc Gi¶i quyÕt víng m¾c c«ng v¨n 5085/TCHQ- KTSTQ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn C«ng v¨n sè 5085/TCHQ/KTSTQ ngµy 22/10/2004 cña Tæng côc H¶i quan vÒ viÖc xö lý nh÷ng l« hµng vi ph¹m Th«ng t sè 08/2002/TT-BTC ®· ph¸t sinh mét sè khã kh¨n víng m¾c, Tæng côc H¶i quan híng dÉn cô thÓ thªm nh sau: 1. §iÓm 1, C«ng v¨n sè 5085/TCHQ-KTSTQ: - Thêi h¹n truy thu tiÒn thuÕ ®èi víi c¸c l« hµng nhËp khÈu ®· thùc hiÖn ph¬ng thøc thanh to¸n biªn mËu lµ 1 n¨m (12 th¸ng) trë vÒ tríc, kÓ tõ ngµy c¬ quan H¶i quan ph¸t hiÖn doanh nghiÖp vi ph¹m. - “Ngµy c¬ quan H¶i quan ph¸t hiÖn doanh nghiÖp vi ph¹m” ®îc hiÓu lµ ngµy doanh nghiÖp ký biªn b¶n lµm viÖc víi c¬ quan h¶i quan vµ chÊp nhËn vi ph¹m. - Trêng hîp kh¸c nh c¬ quan H¶i quan ®· göi giÊy mêi tíi doanh nghiÖp nhng doanh nghiÖp kh«ng ®Õn lµm viÖc hoÆc ®Õn lµm viÖc nhng kh«ng ký biªn b¶n lµm viÖc hoÆc Ng©n hµng cã v¨n b¶n x¸c nhËn doanh nghiÖp vi ph¹m vÒ thanh to¸n th× Tæng côc H¶i quan giao cho Côc trëng Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng kiÓm tra, kh¼ng ®Þnh vi ph¹m vµ x¸c ®Þnh ngµy ph¸t hiÖn vi ph¹m. 2. §iÓm 2, C«ng v¨n sè 5085/TCHQ-KTSTQ: QuyÕt ®Þnh truy thu ®· ban hµnh tríc ngµy 22/10/2004 (ngµy hiÖu lùc cña C«ng v¨n sè 5085/TCHQ-KTSTQ) th× gi÷ nguyªn vµ kh«ng tÝnh l¹i thuÕ. 3. §iÓm 3, C«ng v¨n sè 5085/TCHQ-KTSTQ: Mêi doanh nghiÖp ®Õn lËp kÕ ho¹ch cam kÕt nép thuÕ vµ ra quyÕt ®Þnh truy thu theo cam kÕt cña doanh nghiÖp trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c sau: - Díi 100 triÖu ®ång ph¶i nép ngay theo quyÕt ®Þnh truy thu thuÕ. - Tõ 100 triÖu ®ång ®Õn 500 triÖu ®ång ph¶i nép hÕt sè thuÕ truy thu trong thêi h¹n 6 th¸ng. - Trªn 500 triÖu ®Õn mét tû ®ång ph¶i nép hÕt sè thuÕ truy thu trong thêi h¹n 01 n¨m. - Trªn mét tû ®ång, n¨m thø nhÊt ph¶i nép 1 tû ®ång. Tõ n¨m thø hai mçi th¸ng nép 100 triÖu ®ång nhng ph¶i nép hÕt sè thuÕ trong thêi h¹n tèi ®a lµ 3 (ba) n¨m. - Doanh nghiÖp nép sè thuÕ truy thu theo ®óng kÕ ho¹ch ®· cam kÕt th× kh«ng cìng chÕ thñ tôc h¶i quan.
  2. 2 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu ph¸t sinh víng m¾c c¸c ®¬n vÞ kÞp thêi b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan (Côc KiÓm tra sau th«ng quan) ®Ó gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản