Công văn 1738/BNV-TL của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
3
download

Công văn 1738/BNV-TL của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1738/BNV-TL của Bộ Nội vụ về nội dung quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới và các mẫu báo cáo kèm theo thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1738/BNV-TL của Bộ Nội vụ

  1. C «ng v¨n cña Bé Néi vô sè 1738/BNV-TL ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ néi dung quyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµ c¸c mÉu b¸o c¸o kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l- îng vò trang, Bé Néi vô vµ Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc (sau ®©y viÕt t¾t lµ Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT). §Õn nay, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét sè Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Ò nghÞ gi¶i thÝch râ h¬n néi dung QuyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ néi dung c¸c mÉu b¸o c¸o ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. §Ó thuËn lîi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, Bé Néi vô cã ý kiÕn nh sau: 1. VÒ néi dung QuyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc: ViÖc ký quyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc thùc hiÖn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh (bao gåm ph©n cÊp quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT vµ ph©n cÊp cña Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng). QuyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi cÇn ghi râ c¸c néi dung sau: Chøc danh c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc hiÖn ®¶m nhiÖm, m· sè ng¹ch, bËc l¬ng cò vµ hÖ sè l¬ng cò ®îc chuyÓn xÕp sang chøc danh, m· sè ng¹ch, bËc l¬ng míi, hÖ sè l¬ng míi, % phô cÊp th©m niªn vît khung vµ hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (nÕu cã) trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn ngµy ký quyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l ¬ng cò sang l¬ng míi; thêi gian tÝnh n©ng bËc l¬ng hoÆc tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung lÇn sau (nÕu cã). Riªng chøc danh Uû viªn thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn thuéc diÖn ®îc truy lÜnh tiÒn l¬ng vµ truy nép b¶o hiÓm x· héi theo l¬ng cò trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy gi÷ chøc danh nµy cho ®Õn tr íc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 (quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 b¶ng chuyÓn xÕp sè 6 ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT), th× viÖc truy lÜnh tiÒn l - ¬ng vµ truy nép b¶o hiÓm x· héi ®îc thùc hiÖn b»ng mét QuyÕt ®Þnh riªng (kh¸c víi QuyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi). 2. VÒ c¸c mÉu b¸o c¸o sè 1a, sè 1b vµ sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT:
  2. 2 §èi víi c¸c trêng hîp trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi cã sù thay ®æi hÖ sè l¬ng cò (bao gåm c¶ trêng hîp ®Õn thêi h¹n ®îc n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn, kh«ng bÞ kû luËt vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao nhng cha cã quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng cò cña c¬ quan cã thÈm quyÒn) vµ cã sù thay ®æi hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (®îc bæ nhiÖm hoÆc ®îc bÇu cö gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c), th× thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi tõng hÖ sè l- ¬ng cò theo híng dÉn t¹i kho¶n 2 môc IV Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT vµ tõng hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo hÖ sè cò sang hÖ sè míi t ¬ng øng. §ång thêi trong mÉu sè 1a, sè 1b vµ sè 2 cÇn thèng kª ®Çy ®ñ sù thay ®æi vÒ hÖ sè l¬ng vµ hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo hÖ sè cò cña tõng ngêi (mçi dßng thÓ hiÖn 1 hÖ sè l¬ng cò hoÆc 1 hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo hÖ sè cò kh¸c nhau vµ ghi râ kÕt qu¶ chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi t¬ng øng ®èi víi tõng hÖ sè l¬ng cò vµ tõng hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo hÖ sè cò cña ngêi ®ã). C¸c trêng hîp kh¸c kh«ng thÓ hiÖn ®îc râ trong c¸c mÉu b¸o c¸o sè 1a, sè 1b vµ sè 2 th× cã gi¶i tr×nh cô thÓ kÌm theo c¸c mÉu b¸o c¸o nµy. C¨n cø ý kiÕn cña Bé Néi vô nªu trªn, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph- ¬ng nÕu cha thùc hiÖn xong viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ cha tæng hîp xong c¸c mÉu b¸o c¸o theo quy ®Þnh th× hoµn chØnh l¹i QuyÕt ®Þnh vµ c¸c mÉu b¸o c¸o cho phï hîp.
Đồng bộ tài khoản