Công văn 1746/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
5
download

Công văn 1746/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1746/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới trong công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1746/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. C «ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 1746/L§TBXH-TL ngµy 8 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi trong c«ng ty Nhµ níc KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW - Tæng c«ng ty Nhµ níc h¹ng ®Æc biÖt Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®· ban hµnh Th«ng t sè 01/TT- BL§TBXH ngµy 05/01/2005 híng dÉn vÒ viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng, c«ng nh©n, viªn chøc, nh©n viªn trong c«ng ty Nhµ n íc. Sau thêi gian thùc hiÖn, theo ®Ò nghÞ cña mét sè Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ Tæng c«ng ty Nhµ níc, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi bæ sung híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi trong c¸c c«ng ty Nhµ níc nh sau: §èi víi nh÷ng ngêi xÕp bËc 7, bËc 8 cña ng¹ch chuyªn viªn, kinh tÕ viªn, kü s, thi ®¹t kÕt qu¶ n©ng ng¹ch viªn chøc th× bËc 7 chuyÓn xÕp vµo bËc 2, bËc 8 chuyÓn xÕp vµo bËc 3 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh, kinh tÕ viªn chÝnh, kü s chÝnh. Trêng hîp ®· chuyÓn xÕp vµo bËc 1, bËc 2 l¬ng míi ng¹ch chuyªn viªn chÝnh, kinh tÕ viªn chÝnh, kü s chÝnh th× chuyÓn xÕp l¹i bËc 1 vµo bËc 2, bËc 2 vµo bËc 3 theo b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô trong c«ng ty Nhµ níc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ. Thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau tÝnh tõ ngµy ®îc xÕp bËc 7, bËc 8 cña ng¹ch chuyªn viªn, kinh tÕ viªn, kü s. §Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Tæng c«ng ty, c«ng ty Nhµ níc c¨n cø híng dÉn nªu trªn ®Ó triÓn khai thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản