Công văn 1751/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
19
lượt xem
4
download

Công văn 1751/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1751/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1751/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  1751/TC H Q­G S Q L  n g µ y  21 th¸ng 4 n¨ m  2000 v Ò  viÖc H íng d É n   h Ë p  kh È u   n KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Theo  ph¶n  cã  hiÓu  ¸nh  sù  cha thèng nhÊt cña      H¶i quan mét  ®Þa  sè  ph­ ¬ng  quy  vÒ  ®Þnh    t¹ ®iÓm   môc    i 9  IIPhô    01A  lôcsè  Th«ng  t05/2000/TT­ BTM   ngµy 21/02/2000 cña Bé  Th¬ng  m¹i híng dÉn  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh   242/1999/Q§­TTg ngµy  30/12/1999 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ ®iÒu hµnh  xuÊtnhËp    khÈu hµng    ho¸ n¨m 2000;Tæng    côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn  sau: nh    1.Quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   môc    i 9  IIPhô    01A  lôcsè  Th«ng  t05/2000/TT­BTM   ngµy  21/02/2000  îc hiÓu    ®   lµ:phô tïng,m¸y, khung, s¨m    qua  dông        lèp ®∙  sö  cña    i «    moãc, xe  c¸c lo¹   t«,r¬  :   chuyªn dïng,m¸y      kÐo, xe      haib¸nh  ba  vµ  b¸nh  g¾n  m¸y,thuéc diÖn      cÊm   nhËp  khÈu. 2. ViÖc    nhËp khÈu    i chuyªn dïng  c¸clo¹ xe      nguyªn chiÕc  qua  dông    ®∙  sö  ® îc nhËp    khÈu theo  quy ®Þnh  cña  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr vÒ  nhËp  khÈu thiÕtbÞ  qua  dông  c¸c quy    ®∙  sö  vµ    ®Þnh  hiÖn  hµnh  kh¸c.   Riªng  hai b¸nh  3  xe    vµ  b¸nh  g¾n  m¸y nguyªn chiÕc  qua  dông, thuéc  ®∙  sö    diÖn  cÊm  nhËp khÈu;nÕu    míikhinhËp    lµxe      khÈu ph¶icã    giÊy phÐp    cña  Bé  Th¬ng  m¹i. §Ò  nghÞ Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè chØ ®¹o    c¸c ®¬n  c¬  vÞ  së  trùcthuéc thùc hiÖn.        
Đồng bộ tài khoản