Công văn 1769/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 1769/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1769/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về phương án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1769/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1769/TTg-KTN V/v phương án quản lý khai thác Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008 kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng Kính - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài gửi: chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6474/BGTVT-TC ngày 01 tháng 9 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6848/BKH- QLĐT ngày 22 tháng 9 năm 2008), Tài chính (công văn số 11601/BTC-TCĐN ngày 01 tháng 10 năm 2008) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (công văn số 1355/HHVN-KHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008) về phương án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng số 4, 5 Chùa Vẽ - cảng Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng tiếp tục quản lý khai thác cầu cảng số 4 Chùa Vẽ; đồng thời chỉ định Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng quản lý khai thác cầu cảng số 5 Chùa Vẽ, nhằm tạo điều kiện cho Cảng Hải Phòng thu hồi vốn đầu tư, hoàn trả số kinh phí đã vay lại từ nguồn vốn vay ODA Nhật Bản. 2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng lập phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4 và số 5 Chùa Vẽ (phương án cần nêu rõ thời gian khai thác hợp lý và cần thiết để có thể thu hồi đủ số vốn đầu tư), trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho thuê quản lý khai thác hai cầu cảng nói trên sau khi thu hồi đủ số vốn đầu tư (kể cả áp dụng hình thức đấu thầu việc khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, 5 Chùa Vẽ theo đúng quy định của Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải). Bộ Giao thông vận tải phê duyệt cơ chế tài chính nêu trên (sau khi thống nhất với Bộ Tài chính) trong năm 2008, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. 3. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành quy định chung về việc cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006. Việc này, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. 4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành quy định hướng dẫn đấu thầu lựa chọn tổ chức, cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được
  2. đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Việc này, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg, các PTTgCP; - UBND TP Hải Phòng; - Cục Hàng hải VN; (Đã ký) - Cty TNHH 1 TV Cảng Hải Phòng; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phương; các Vụ: TH, ĐMDN, KTTH, TTĐT; Hoàng Trung Hải - Lưu: Văn thư, KTN (3)
Đồng bộ tài khoản