Công văn 1780/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Công văn 1780/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1780/TC/CST của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế theo chính sách ưu đãi thuế đối với xe máy, động cơ xe máy năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1780/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  Cña Bé tµi chÝnh sè 1780 TC/CST ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 2004  vÒ viÖc quyÕt to¸n thuÕ theo chÝnh s¸ch u ®∙i thuÕ  ®èi víi xe m¸y, ®éng c¬ xe m¸y n¨m 2002 KÝnh göi: Côc thuÕ, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung ¬ng Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ nhËp khÈu  theo tû lÖ néi ®Þa hãa n¨m 2002 ®èi víi xe m¸y vµ ®éng c¬   xe m¸y, mét sè doanh nghiÖp vµ Côc thuÕ cã C«ng v¨n ®Ò   nghÞ híng dÉn râ vÒ thêi ®iÓm ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ   nhËp khÈu  u ®∙i vµ c¸ch tÝnh tû lÖ néi ®Þa hãa ®èi víi   phÇn   gia   c«ng   thªm;   TiÕp   theo   C«ng   v¨n   sè   9199   TC/CST   ngµy   4/9/2003,   sau   khi   thèng   nhÊt   ý   kiÕn   víi   Bé   C«ng   nghiÖp, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung nh sau: 1. Thêi ®iÓm ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi  ®Þa hãa: ­ §èi víi bé linh kiÖn xe m¸y nhËp khÈu: Thêi ®iÓm ¸p  dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i theo tû lÖ néi  ®Þa hãa n¨m 2002 ®èi víi xe hai b¸nh g¾n m¸y lµ thêi ®iÓm  Th«ng b¸o cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ¸p dông thuÕ  suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa hãa ®èi víi s¶n  xuÊt xe m¸y cã hiÖu lùc thi hµnh (kÓ c¶ trêng hîp Th«ng  b¸o thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu t¹m ¸p dông lµ 60%). §èi víi  sè bé linh kiÖn xe m¸y nhËp khÈu tríc thêi ®iÓm th«ng b¸o  cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   ph¶i   ¸p   dông   thuÕ   suÊt   thuÕ  nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu t¹i thêi  ®iÓm nhËp khÈu. ­ §èi víi bé linh kiÖn ®éng c¬ xe m¸y nhËp khÈu: Thêi  ®iÓm ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i theo tû  lÖ néi ®Þa hãa ®èi víi bé linh kiÖn ®éng c¬ nhËp khÈu ®îc  ¸p dông tõ ngµy   1/1/2002 nÕu ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn:  §ñ   ®iÒu   kiÖn   thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch  u   ®∙i   thuÕ   theo   quy  ®Þnh,  cã ®¨ng  ký (C«ng  v¨n) thùc hiÖn  chÝnh  s¸ch  u ®∙i  thuÕ   ®èi   víi   ®éng   c¬   xe   hai   b¸nh   g¾n   m¸y   ký   tríc   ngµy  1/1/2002; §îc Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ¸p dông chÝnh s¸ch u  ®∙i   thuÕ   ®èi   víi   s¶n   xuÊt   ®éng   c¬   xe   hai   b¸nh   g¾n   m¸y  trong n¨m 2002; danh môc chi tiÕt bé linh kiÖn ®éng c¬ xe  hai b¸nh g¾n m¸y thùc tÕ nhËp khÈu ®óng hoÆc Ýt h¬n so  víi hå s¬ ®¨ng ký göi Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp B¶n ®¨ng ký  (c«ng   v¨n)   thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch  u   ®∙i   thuÕ   ký   tõ   ngµy  1/1/2002 nhng ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cßn l¹i th× thêi  gian ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i theo tû  lÖ néi ®Þa hãa ®èi víi bé linh kiÖn ®éng c¬ xe m¸y nhËp 
  2. 2 khÈu   lµ   sau   15   ngµy   (tÝnh   theo   lÞch)   kÓ   tõ   ngµy   doanh  nghiÖp ký B¶n ®¨ng ký (C«ng v¨n) thùc hiÖn chÝnh s¸ch  u  ®∙i thuÕ. Sè lîng bé linh kiÖn ®éng c¬ xe m¸y ®îc ¸p dông  møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i theo tû lÖ néi ®Þa hãa  theo   c¸c   thêi   ®iÓm   nªu   trªn   ph¶i   trong   sè   lîng   Bé   Tµi  chÝnh th«ng b¸o. 2. Tû lÖ néi ®Þa hãa ®èi víi phÇn gia c«ng thªm: Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu b¸n thµnh phÈm, chi  tiÕt, bé phËn, phô tïng, sau ®ã thùc hiÖn gia c«ng thªm  mét sè c«ng ®o¹n ®Ó thµnh  s¶n  phÈm  hoµn chØnh  th×  phÇn  gi¸ trÞ gia c«ng thªm ®îc tÝnh lµ gi¸ trÞ néi ®Þa hãa. PhÇn gi¸ trÞ gia c«ng thªm ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch: C¸ch   1:   doanh   nghiÖp   tù   kª   khai   theo   quy   ®Þnh   t¹i  ®iÓm 4, môc IV, Th«ng t liªn tÞch sè 92/TTLT­BTC­BCN­TCHQ  ngµy   20/11/2001   cña   Liªn   Bé   Tµi   chÝnh   ­   C«ng   nghiÖp   ­  Tæng côc H¶i quan, C¸ch 2: lÊy gi¸ b¸n (gi¸ hãa ®¬n) cña xe m¸y nguyªn  chiÕc trªn thÞ trêng néi ®Þa nh©n (x) víi tû lÖ néi ®Þa  hãa cña chi tiÕt ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c phô lôc 2, 3, 4, 5,  6   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   92/TTLT­BTC­BCN­TCHQ   ngµy  20/11/2001 cña liªn Bé Tµi chÝnh ­ C«ng nghiÖp ­ Tæng côc  H¶i   quan   vµ   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   52/2002/TTLT­BTC­BCN  ngµy 4/6/2002 cña liªn Bé Tµi chÝnh ­ C«ng nghiÖp ®Ó x¸c  ®Þnh gi¸ b¸n cña linh kiÖn, chi tiÕt… hoµn chØnh sau ®ã  trõ (­) ®i phÇn gi¸ trÞ nhËp khÈu ®Ó tÝnh phÇn gi¸ trÞ  gia c«ng t¨ng thªm. C¸ch   3:   lÊy   gi¸   nhËp   khÈu   cña   s¶n   phÈm   hoµn   chØnh  hoÆc gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm hoµn chØnh trõ ®i (­)  gi¸ trÞ nhËp khÈu b¸n thµnh phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh møc néi ®Þa hãa ®èi víi phÇn gia c«ng  thªm ®îc  u tiªu thùc hiÖn lÇn lît theo thø tù tõ c¸ch 1  ®Õn c¸ch 3 vµ dõng l¹i ë c¸ch cã ®ñ sè liÖu ®Ó x¸c ®Þnh. Bé Tµi chÝnh híng dÉn ®Ó c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản